Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2354 otsust1 2 3 .. 59
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
OÜ Ecolines Estonia ei 22.07.2019 28-1/19-000653-011 OÜ Ecolines Estonia: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000653.pdf
Märksõnad: bussireis, lisateenused
Tarbija ja Kaupleja sõlmisid reisijaveolepingu, millega Kaupleja kohustus vedama Tarbijat koos kaaslasega bussiga suunal Tallinn- St.Peterburg ning tagasi suunal St.Peterburg - Tallinn. Tarbija tasus sõidupiletite eest kokku 98,80 eurot. Lepingu kohaselt olid Tarbija ja tema kaaslase istekohtadeks mõlemal suunal istekohad 39 ja 40. Reisi päeval tuli Tarbija bussi ja avastas, et mugavustega istumiskohad, mida ta on ostnud sama hinnaga kui teised reisijad (kõikidel piletitel on üks ja sama hind) on ilma arvutita ja bussi istumisplaan ei vasta ostmisel näidatud plaanile. Kohad olid täpselt trepi kõrval ja WC oli trepi all, kus teised reisijad kogu aeg käisid. Arvuti kasutamise võimalus oli Tarbija jaoks prioriteediks piletite ostmisel. Kaupleja tunnistab, et lubatud lisateenused bussis Tarbija istekohal puudusid. Kaupleja juhib tähelepanu lepingutingimustele, mille kohaselt ei pea ta tagama igale reisijale lisateenuseid. Komisjon leidis, et Kauplejal ei olnud lepingu järgi kohustust lisateenuseid Tarbijale osutada. Komisjonile esitatud materjalidest ei nähtu, et pooled oleks individuaalse integreeritud multimeediaekraani võimaldamise kohustuses eraldi kokku leppinud ning sellise lisateenuse puudumisel reisijal esinevates õiguskaitsevahendites. Lepingutingimuste punkti kohaselt on individuaalse integreeritud multimeediaekraani puhul tegu tasuta lisateenusega, seega ei ole sellel teenusel rahalist maksumust. Tarbijal oli reeglite punktist tulenevalt kohustus ise enne piletiostu välja selgitada informatsioon bussis osutatavatest teenustest. Eeltoodust lähtuvalt puudub Tarbijal õiguslik alus soovitud lisateenuse kasutusvõimaluse puudumisel Kaupleja vastu rahalise nõude esitamiseks.
Marina Klinovitskaja ei 08.07.2019 28-1/19-002637-014 FIE Marina Klinovitskaja: Lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav otsus 28-1-19-002637.pdf
Märksõnad: Lepingu täitmise nõue, töövõtuleping
Tarbija tellis kauplejalt õmblustöö tegemise ning tasus töö eest ettemaksuna. Kaupleja teatas tarbijale, et tööd on valmis, kuid venitas üleandmisega ning lõpuks andis osa asju kätte ja osa jättis üle andmata. Tarbija esitas lepingust tuleneva kohustuse täitmise nõude, nõudes tehtud töö ning järele jäänud materjalide välja andmist. Komisjon leidis, et tarbija nõue on põhjendatud.
VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1 p 1, VÕS § 108 lg 2, VÕS § 635 lg 1, VÕS § 635 lg 4, VÕS § 636 lg 1, VÕS § 636 lg 5
Elisa Eesti AS ei 08.07.2019 28-1/19-001622-024 Elisa Eesti AS: lepingu alusel tasutud summa tagastamise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001622.pdf
Märksõnad:mobiiltelefon, lepingust taganemine ja ostusumma tagastamine
Tarbija ostis kaks ühesugust telefoni ja mõlemal ilmnesid samad vead (ekraan muutus tumedaks, telefon "jooksis kokku", kuumenes üle, aku kestvus vähene)ning tarbija viis telefoni kaupleja kätte remonti, kes ühe parandas ja teise kohta teavitati tarbijat hiljem, et telefonil on mehaaniline kahjustus (raamil mõra sisselülitamisnupu juures). tarbija avalduse kohaselt telefoni remonti andmisel mõra puudus ja seda ei ole fikseerinud ka klienditeenindaja telefoni vastu võttes. Tarbija sõnade kohaselt oli tal ka nutikindlustuse leping, kuid seda võimalust talle samuti ei pakutud. Kaupleja tuvastas mõra alles hoolduskeskuses,kuid oli seisukohal, et kahjustus oli juba varem, sest mõra koht oli ka mustust täis.Kahjustada on saanud telefoni aku ja ekraanimoodul. Kindlustuse olemasolule kaupleja viitas, kuid tarbija vajalikku avaldust ei esitanud. Komisjoni seisukoht oli, et tarbija avaldus tuleb jätta rahuldamata. Tarbijal lasub puuduse tõendamise kohustus, kuid tarbija seda teinud ei ole.
VÕS § 218 lg 1, lg 2
Elisa Eesti AS ei 05.07.2019 28-1/19-004188-011 Elisa Eesti AS: lepingu muutmata jätmine Tarbija kahjuks Avaldatav Eriarvamus nr 28-1-19-004188.pdf
Otsus nr 28-1-19-004188.pdf
Märksõnad: mobiilsideteenus, teenuspaketi tingimuste muudatus, lisateenus, roaming, tellimata teenus, eriarvamus, tarbijat ebamõistlikult kahjustav tüüptingimus
Kaupleja saatis tarbijale teate nutipaketi uuendamisest, mis võimaldab kasutada mobiilset internetti välismaal, kuid millega kaasneb kuutasu suurenemine 2,99 euro võrra.Tarbija ei soovinud kasutada oma õigust leping kuu aja jooksul üles öelda. Tarbija leidis, et ühepoolne lepingutingimuste muutmine on seadusega vastuolus ning soovis tellimata teenuse eest lisatasu rakendamisest loobumist.
Komisjon leidis, et kaupleja on teenuse kasutamise üldtingimustega teavitanud tarbijat õigusest ühepoolselt lepingu tingimusi muuta ning teenuse kasutajate kaitseks, kes ei soovi lepingu muusatustega kaasaminna, on loodud võimalus leping ilma leppetrahvita üles öelda. Otsusele on lisatud komisjoni liikme eriarvamus. Eriarvamuse kohaselt on tähtajalise lepingu puhul mõlema lepingu poole ootuseks, et lepingut täidetakse muutmata kujul kuni tähtaja lõppemiseni ning antud juhul on õiguste ja kohustuste tasakaalu rikutud tarbija kahjuks.
ESS § 99 lg 2, VÕS § 42 lg 3 p 14
Ysse OÜ ei 05.07.2019 28-1/19-001729-016 Ysse OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001729.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija sõnul on kaupleja valmistanud talle puudustega ukse. Tarbija on leidnud, et kaupleja on teinud omavoliliselt uksekomplekti kitsamaks, lisaks ei sobi Doorman lukuvastus komplektis oleva lukuga kokku. Ajutine lukuvastus on kaupleja poolt lõigatud ja nõrgendatud, mis ei vasta aga ASSA kui tootja turvastandarditele. Kaupleja sõnul on kliendile mitmes eri dokumendis edastatud valmistatava välisukse mõõdud, lukuraami vastusraua on aga tarbija omaalgatuslikult nurklihvijaga ümber töödeldud. Komisjoni hinnangul ukselukk küll praegu toimib, kuid lukuvastuse lõikamisega kaotas ukselukk osaliselt oma turvalisust. Komisjoni hinnagul tuleb seetõttu kauplejalt välja mõista kahjuhüvitis, mille suuruse määramisel kasutab komisjon diskretsiooniõigust ning leiab, et mõistlikuks kahju hüvitiseks on 100 eurot.
VÕS § 635 lg 1 ja lg 4, VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 641 lg 2 p 1
Telia Eesti AS ei 05.07.2019 28-1/19-002673-015 Telia Eesti AS: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 28-1-19-002673.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbijale on esitatud veebruarikuu eest arve, millel kajastus nagu oleks tarbija mobiiltelefonilt saadetud 24.02.2019 ajavahemikus 15:24-15:27 kokku 90 MMS sõnumit, summas 27.00 eurot. Kõikide sõnumite saajaks oli mobiiltelefoni number 372 XXX XXXXX, sihtvõrk Diil. Kaupleja selgitab, et numbri kasutaja mobiiltelefon on kauplejast sõltumatu seade ning ei ole kaupleja poolt kontrollitav ega juhitav. SMS sõnumite MMS-sõnumiteks konverteerimine ei tulene mitte operaatori võrgu eripäradest, vaid telefoni seadetes määratud kasutatavast tähestikust ning sõnumi pikkusest ehk kliendi enda seade konventeerib SMS-d MMS-deks. Kaupleja lisab, et antud juhul ei ole võimalik tuvastada, kuidas sõnumite saatmine aset leidis, kuid kontrollimise käigus spetsialistid viga ei tuvastanud. Komisjoni hinnangul on tegemist pööratud tõendamiskoormisega. Tarbija esitas omaltpoolt kõik tõendid, millest nähtub, et antud telefonist vaidlusaluseid MMS-e ei saadetud, seevastu kaupleja vastuväited on jäänud üksnes paljasõnalisteks.
Ventidue OÜ ei 05.07.2019 28-1/19-003074-009 Ventidue OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-003074.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, vale toode, kuller
Tarbija ostis sidevahendi abil veebilehe www.osta.ee kaudu kauplejalt valamu, ta tasus valamu ja transpordi eest. Valamu kättesaamisel selgus, et valamu erines veebilehel avaldatud valamu kirjeldusest. Tarbija esitas kauplejale lepingust taganemise avalduse. Kaupleja tunnistas, et tarbijale on saadetud juhuslikult vale toode ja lubas saata õige. Kuid kaupleja teatas, et väljastas tarbijale siiski tellitud õige valamu, kuid veebilehel oli toote kohta avaldatud kirjeldus ebaõige. Kaupleja tegi tarbijale ettepaneku jätta see valamu endale lubades alandada hinda poole võrra. Kaupleja teatas, et kui tarbija soovib lepingust taganeda, saadab kulleri valamule järele. Tarbija teatas, et jääb lepingut taganemise juurde ning palus selgitada, kuidas kulleri poolt valamu äraviimine toimub. Kaupleja ei vastanud sellele kirjale. Komisjon leidis, et antud juhul lasuvad kohustused kaupleja poolele – kaupleja peab tarbijale tagastama lepingu alusel saadud tasud 92 eurot ning kaupleja peab oma kulul korraldama tarbija juurest valamu äraviimise leppides tarbijaga äraviimise ajas eelnevalt kokku.
Ainula OÜ ei 05.07.2019 28-1/19-003637-009 Ainula OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-003637.pdf
Märksõnad: laste treeningud, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija maksis treeningute eest ette, kuid kaupleja lõpetas treeningute andmise enne kokkulepitud tähtaega. Kaupleja rikkus ette teatamata lepingust tulenevat kohustust viia trennid läbi kuni lepingus näidatud tähtajani. Komisjon rahuldas tarbija kahju hüvitamise nõude.
VÕS § 619, § 620, § 76, § 196 lg 1, 4, § 189 lg 1.
Aktsiaselts Antista ei 04.07.2019 28-1/19-003656-012 AS Antista: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003656.pdf
Märksõnad: Müügileping, lepingust taganemise nõue, juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, sülearvuti
Pärast asja tarbijale kui ostjale üleandmist eeldatakse, et tekkinud kahjustuse eest vastutab tarbija.
VÕS § 214 lg 2, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2
ALL KAUBANDUSE OÜ jah 04.07.2019 28-1/19-004539-014 All Kaubanduse OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004539.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, ebaõnnestunud parandus
Tarbija ostis kaupleja kauplusest telefoni Nokia 8 hinnaga 439 eurot. Mais 2018 pöördus Tarbija MTTC Eesti OÜ poole, kuna telefonil ilmnesid puudused, mikrofon ragises ja helistajat ei olnud kuulda. 14.06.2018 MTTC väljastas seadme mahakandmise akti ning kaupleja asendas telefoni uuega. Veebruaris 2019 ilmnes telefonil samasugune viga teist korda ning tarbija pöördus 26.02.2019 uuesti MTTC poole. Telefon parandati. Aprillis 2019 ilmnes telefonil uuesti sama viga. 10.05.2019 väljastas MTTC seadme mahakandmise otsuse, kuna telefoni puudust ei olnud võimalik parandada. Telefon jäi hoolduskeskusesse. Tarbija pöördus kaupleja poole sooviga lepingust taganeda. Kaupleja ei nõustunud tarbijale raha tagastama ning soovis seadme asendada. 16.05.2019 küsis tarbija, kas telefoni võiks asendada teise mudeliga, kui tarbija tasuks vajadusel hinnavahe. Kaupleja ei vastanud ja tarbija külastas kauplust, kuid vastust ei saanud. 30.05.2019 teatas kaupleja, et nõustub tarbijale asendama puudusega kauba teise mudeli vastu, kui tarbija tasub hinnavahe. Tarbija soovis siiski lepingust taganeda. Kaupleja keeldus raha tagastamisest. Tarbija hinnangul on tal õigus lepingust taganeda. Seadme asendamine ei ole otstarbekas, kuna telefonil on kolm korda ilmnenud sama puudus. Komisjoni hinnangul on käesoleval juhul asja parandamine ebaõnnestunud. MTTC Eesti OÜ on tuvastanud telefonil sama vea kolmel korral, kusjuures kahel korral on telefon maha kantud ja asendatud uuega, kuid endiselt on sama viga kordunud.
Ascar Auto AS ei 03.07.2019 28-1/19-002924-014 Ascar Auto AS: auto remont Tarbija kahjuks Avaldatav Komisjoni otsuse 28-1-19-002924 parandus.pdf
Otsus nr 28-1-19-002924.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, parandus või lepingust taganemine
Autol tekkisid peale 3-4 kuud kasutamist käigukasti probleemid ja hooldus asja ei parandanud. Kaupleja suunas tarbija ettevõttesse, kus müügieelselt oli käigukasti remonditud. Tarbijale selgitati, et käigukastis asendati sidur ja kauplejale mainiti, et tulevikus võib asendamist vajada mehhatroonikaplokk. Tarbija pidas seda info varjamiseks ja varjatud veaks, mistõttu soovis tarbija kauplejalt käigukasti remonti või siis auto tagasiostmist. Kaupleja oli auto käigukast enne müüki korras ja seda kinnitas ka remonti teostanud ettevõte. Kaupleja seisukoht oli, et käigukasti rikke põhjuseks on loomulik kulumine, mille eest kaupleja ei vastuta. Kaupleja pakkus kokkuleppene, et teostab tööd ja tarbija maksab varuosade eest, kuid tarbija ei nõustunud. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata. Kuna tegemist on kuluosaga, siis võis käigukast kuluda kasutamise käigus remonti nõudva tasemeni Kaupleja on müües kirjeldanud, mis töid käigukasti juures teostati, mistõttu ei ole alust väita, et kaupleja on puudust varjanud. Kaupleja poolt eelnevalt tarbijale tehtud pakkumist peab komisjon mõistlikuks.
VÕS § 217 lg 2 p 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 116 lg 1
osaühing Inchcape Motors Estonia ei 01.07.2019 28-1/19-002769-011 Osaühing Inchcape Motors Estonia: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002769.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, kahju hüvitamine
Peale ostu selgus, et autol puudub osa funktsioone (Automaatpidurdussüsteem, liiklusmärkide tuvasts, elektrooniline seisupidur jne) ja tarbija soovis kauplejalt rahalist kompensatsiooni. Kaupleja pakkus auto tagasiostmist ja ka kahe aasta tasuta hooldusi, kuid tarbija keeldus sellest pakkumisest. Kaupleja oli valmis tasuma ka lepingutasu ja kindlustusmaksed ning lisaks pakuti oma valikust ka teist autot.Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata. Komisjon pidas kaupleja pakkumist auto tagastamiseks mõistlikuks ja kui vaidlusaluse lisavarustuse puudumine on eluliselt tähtis tarbija jaoks, siis on tal võimalus auto tagastada. Lisaks on ka tarbija üle 10%-ne hinna alandamise nõue komisjoni hinnangul liigselt suur ja ka ühe järelturul samasuguse auto müügihind ei ole piisav hinnavõrdluse tegemiseks.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 6, VÕS § 7 lg 1, VÕS § 224 lg 2
OÜ KESE QUATRE GRUPP ei 01.07.2019 28-1/19-003722-013 OÜ KESE QUATRE GRUPP: kahju hüvitamne Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003722.pdf
Märksõnad:autorehvid, kahju hüvitamine
Tarbija ostis e-poest veljekaitsega rehvid, kuid kaupleja tarnis ilma veljekaitseta rehvid. Tarbija elukaaslane paigaldas need ja pöördus hiljem kaupleja poole nõudega 50%-se hüvituse saamiseks. Kaupleja tunnistas viga, kuid keeldus rehve tagasi võtmast. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue kuulub osalisele rahuldamisele. Tarbija teavitas kauplejat kauba mittevastavusest, kuid ei soovinud lepingust taganeda, vaid soovis hinna alandamist. Komisjoni seisukoht oli, et tarbijal on õigus nõuda hinna alandamist, kuid on vastutav väärtuse vähenemise eest. Komisjon pidas õiglaseks hinnaalanduseks 25%.
VÕS § 52, VÕS § 56² lg 4, VÕS § 224
aktsiaselts Carring ei 01.07.2019 28-1/19-003205-011 Aktsiaselts Carring: puuduse kõrvaldamine kaupleja poolt Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003205.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, puuduse kõrvaldamine
Kuu aega peale auto ostu ilmnes autol klaasipuhastajate töö probleem ja kaupleja proovis probleemi kõrvaldada, kuid tulemuseta. Kaupleja broneeris aja esinduses, kus tuvastati parempoolse kojamehe mootori viga. Kaupleja keeldus tasuta parandamisest. Tarbija arvates oli tegemist tahtlikult varjatud veaga. Kaupleja selgituste kohaselt pöördus tarbija peale ostu tagasi ja osad vead kõrvaldati, lisaks teostati tasuta rehvivahetus. Kaupleja hinnangul oli klaasipuhastajate läbipõlemise põhjuseks vale kasutamise tulemus, mis tekitas klaasipuhastajate mootori ülekoormuse. Komisjoni hinnangul tuleb jätta tarbija nõue rahuldamata. Tarbija pöördus kaupleja poole kuu aega peale ostu ja varjatud puuduse väide ei ole millegagi tarbija poolt tõendatud. Eluliselt on usutav, et rike juhtus kasutamise käigus ja tulenes tarbija tegevusest.
VÕS § 218 lg 2
Swedcar Estonia OÜ ei 01.07.2019 28-1/19-002499-014 Swedcar Estonia OÜ: arve tühistamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002499.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, arve tühistamine
Tarbija leppis kauplejaga kokku, et talle tuuakse Rootsist auto, mille tarbija ise välja valis. Autot kontrolliti kaupleja esindaja poolt ja kinnitati, et auto on probleemideta. Tarbija avastas hiljem, et parema külje ustel on värvierinevus ja lasi värvikihi paksuse üle mõõta ja 5 keredetaili olid üle värvitud. Tarbija loobus ostust ja taganes ka liisingulepingust. Kaupleja esitas tarbijale arve auto transpordi ja muude teenuste eest. Kaupleja selgituste kohaselt ei ole võimalik,et sellise läbisõiduga auto puhul ei oleks autot kordagi värvitud ja see pigem parandab auto hinda turul. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue tuleb rahuldada. Tegemist oli sidevahendi abil sõlmitud lepinguga, millest tarbijal oli õigus taganeda ja puudus eraldi kokkulepe muude teenuste tellimiseks, vaid kõik teenused sisaldusid hinnapakkumises, mille alusel sõlmiti hiljem ka müügileping. Tarbijat ei ole teavitatud ka asja tagastamisega seonduvatest kuludest. Tarbijal puudub arve tasumise kohustus.
VÕS § 52, VÕS § 56 lg 1, VÕS § 56¹ lg 1, VÕS § 56² lg 3, VÕS § 54 lg 1 p 12, VÕS § 56 lg 2², VÕS § 56² lg 4
OÜ LUX ei 01.07.2019 28-1/19-003482-014 OÜ LUX: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003482.pdf
Märksõnad:Kasutatud auto, lepingust taganemine
Peale ostu selgus, et auto läbisõit on oluliselt suurem ja tarbija tuvastas ka hulgaliselt vigu )mootori ketipinguti väljas, esimene vedru katki, turbiin vahetada, cooleri lõdvik katki jne). Tarbija soovis lepingust taganeda või siis remondikulude hüvitamist. Kaupleja selgitas, et hodomeetri näitu nad ei kontrollinud ja tarbijale võimaldati proovisõitu ja auto kontrolli, mistõttu nemad puuduste eest ei vastuta. Komisjoni seisukoht on, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele. Tarbija ja kaupleja vahel puudus kokkulepe autol olevate tehniliste vigade kohta, mistõttu on kaupleja vastutav nende eest, sest vead avaldusid 5 päeva jooksul. Läbisõidu olulist erinevust komisjon lepingurikkumiseks ei pidanud, sest puudus tõend, et läbisõit oleks olnud üheks müügilepingu tingimuseks. Kaupleja keeldus puudusi kõrvaldamist, mistõttu on tegemist olulise lepingurikkumisega. Kauplejal tuleb tagastada auto ostusumma ja arvele võtmine.
VÕS § 217 lg 2 p 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 237 lg 1
ABC MOTORS AS ei 01.07.2019 28-1/19-003113-029 ABC Motors AS: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003113.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, kahju hüvitamine
Tarbija sõnul kinnitati talle, et auto on kontrollitud, kuid ikka ilmnesid autol vead (roolisüsteemi viga, roolilatt jne) ja kaupleja kõrvaldas puudused. Kuna auto "kolises", siis lasi tarbija autot kontrollida kolmandas ettevõttes, kus tuvastati, et esimene amort on niiske, õõtshoobade puksid osaliselt lahti, amordilaagrid takerduvad, esiamort ja amordipadi vajavad vahetust. Tarbija eeldas, et saab vähemalt aasta sõita ilma autot remontimata. Selliste puudustega ei oleks ta autot ostnud. Valesti komplekteeritud roolilati tõttu jääb vasak esiratas koopasse kinni. Kaupleja ei nõustunud, et autol oleks müügimonmendil puudusi olnud ja tarbija pöördus peale 4-kuulist auto kasutamist esimest korda nende poole. Kaupleja vahetas roolilati, kuid varsti pöördus tarbija uuesti tagasi, kuid kaupleja puudusi ei tuvastanud. Tarbija nõudis paljude varuosade vahetamist uute vastu. Kaupleja hinnangul kasutas tarbija autot veel peale vea avastamist 4 kuu vältel edasi, kuigi oleks pidanud pöörduma koheselt nende poole. Kaupleja hinnangul ei saa tarbija eeldada, et auto muudetakse uueväärseks. Komisjoni seisukoht oli, et tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata, sest kaupleja poole pöördumise hetkeks oli tarbija autoga läbinud juba ligi 8000 km ja on loomulik, et mõned vead võisid tekkida.Kuna kaupleja ei ole keeldunud uuesti roolilatti remontimast, kui seal peaks viga olema, siis ei ole tarbijal ka õigust autot ise remontida ja kaupeljalt kulutusi nõuda.
VÕS § 217 lg 2 p 1, p 6, VÕS § 222 lg 5
Mittetulundusühing Urban Style ei 01.07.2019 28-1/19-002465-015 MTÜ Urban Style: teenustasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002465.pdf
Märksõnad: tantuslaager, teenus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis lapsele tantsulaagri pileti, laps haigestus ja tarbija soovib kogu tantsulaagri eest tasutud raha tagasi. Tarbija teavitas kauplejat lapse haigestumisest koheselt. Kaupleja nõustus tagastama 50% osalustasust, kui tarbija esitab lapse ootamatut haigestumist kinnitava arstitõendi. Komisjon põhjendab, et pooled peavad lepingu ülesütlemise korral tagastama üksnes lepingu lõpetamisele järgneva aja kohta juba ette üleantu. Komisjoni hinnangul ei ole kaupleja tõendanud, et enne tantsukoolituse teenuse osutamise lepingu sõlmimist teavitati tarbijat sellest, et koolitusest loobumise korral osalustasu üldjuhul ei tagastata ja teatud tingimustel tagastatakse raha vaid osaliselt. Komisjon leiab, et tarbija nõue on põhjendatud ja rahuldab selle.
VÕS § 619 lg 1, § 186, § 195 lg 2, 5, §§ 189-191.
Kliimamarket OÜ ei 01.07.2019 28-1/19-001939-011 Kliimamarket OÜ: lepingust taganemine ja ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001939.pdf
Märksõnad: õhksoojuspump, e-kaubandus, lepingust taganemine, ostusumma tagastamine.
Sisu: Tarbija tellis veebilehelt, seal oleva info kohaselt endale sobiva õhksoojuspumba. Soojuspump pidi kütma kuni 70 m2 ning kuni 25 külmakraadi korral ja töötama suhteliselt müravabalt. Tegelikkuses küttis pump vähesete külmakraadidega 55-60 m2 suuruse elamu vaid kuni 13 soojakraadini ning tegi tugevat müra. Tarbija soovis raha tagasi. Kaupleja väitel sobib õhksoojuspump kütmiseks siis kui see pole ainus kütteliik ehk lisakütteseadmena. Ja müra tekitas pump vastavalt võimsusele, millele see töötas. Asjaolu, et kõnealune õhksoojuspump ei sobi 55-60 m2 suuruse elamu põhikütteks, võib komisjoni hinnangul tõene olla, kuid kaupleja kodulehel toodud teabest seda välja ei loe.Asja vastavus lepingutingimustele on tehingu üks olulisemaid elemente, kuna ostja sõlmib lepingu vaid eeldusel, et talle antakse üle varasemalt kokkulepitud ning soovitud omadustele vastav kaup. Komisjon on seisukohal, et kaupleja rikkus tarbija põhiõigusi ning tegemist on olulise lepingurikkumisega, mis annab tarbijale õiguse lepingust taganeda ja ostusumma tagasi nõuda. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 208 lg 1, 4, § 635 lg 4, § 217 lg 1, 2 p 1, § 54 lg 1, § 14 1 lg 1 p 2, § 101 lg 1 p 4, § 116 lg 1, 2 p 1, § 189 lg 1; TKS § 3 p 2, § 16 lg 2 p 2.
If P&C Insurance AS ei 26.06.2019 28-1/19-002215-011 If P&C Insurance AS: kindlustushüvitise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002215.pdf
Märksõnad: kindlustusleping, kodukindlustus
Kindlustusjuhtum piiritletakse kindlustuslepingus. Antud lepingus on punktis 56 piiratud selle huvitamine, kui vesi tungib hoonesse läbi katuse. Sarnase piirangu kasutamine on tavapärane ja mõistlik. Kindlustuslepingu sõlmimisel võib eeldada, et hoone on harilikes oludes ilmastikukindel ja kindlustuslepingute alusel ei saa hoone omanik ega valdaja hüvitist kahju puhul, mis seotud sellega, kui hoonele ei ole tehtud vajalikku remonti ja hooldust ning selle tõttu hakkab näiteks katus läbi sadama. Tegemist ei ole üllatava tingimusega ja see on lepingus esitatud selgelt ja arusaadavalt. Komisjon asus seisukohale, et kindlustusjuhtumit ei ole toimunud ja kindlustusandjal puudub kahju hüvitamise kohustus.
AllePal OÜ ei 25.06.2019 28-1/19-001968-012 AllePal OÜ: teenustasu osaline tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001968.pdf
Märksõnad: müügikuulutus, e-kaubandus, KV.ee, lepingust taganemine.
Sisu: Pooled sõlmisid lepingu, millega kaupleja võttis kohustuse avaldada portaalis KV.ee 90 päeva kestel tarbija soovitud sisuga müügikuulutus, mille eest tarbija tasus 54.99 eurot. 16 päeva pärast ütles Tarbija lepingu üles, põhjendades ülesütlemist isiklike põhjustega. Tarbija nõuab kauplejalt 74 päeva eest arvestatud tasu tagastamist. Kaupleja ei ole nõus, kuivõrd Tarbijal puudub taganemisõigus VÕS § 56 lg 1 alusel. Komisjon leidis, et tegemist on kestvuslepinguga, sõltumata sellest, et perioodid on erinevalt hinnastatud. Nii portaali omanikul kui kasutajal on õigus leping igal hetkel ajal lõpetada. VÕS § 195 lg 5 järgi lõpetab ülesütlemine lepingu täitmise kohustuse ja pooled peavad tagastama lepingu lõpetamisele järgneva aja kohta juba ette üleantu. Komisjon rahuldas Tarbija nõude summas 45,21 eurot.
VÕS § 3 p 1, § 16 lg 1, 3, § 20 lg 1, § 56, § 116, § 195 p 1 ja 3, § 196, § 195 lg 5.
ALV MILTRADE OÜ ei 21.06.2019 28-1/19-002775-013 OÜ ALV Miltrade (hansamoobel.ee): ostuhinna alandamine (hüvitis) Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002775.pdf
Märksõnad: hinna alandamine
Tarbija tellis Kaupleja e-kauplusest hansamoobel.ee diivani. Kuna tootel esines puudus – kangas rebenes õmblustest, esitas Tarbija Kauplejale pretensiooni, kes kinnitas, et vastav kangas antud tootele ei sobi ning nõustus asja parandamisega. Kaupleja viis diivani parandamiseks Tarbija juurest ära ning lubas toote tagastada 3-5 nädala pärast. Tarbija esitas Kauplejale avalduse sooviga saada kaup kätte ning pika ooteaja eest hüvitist 50% toote maksumusest. Kaupleja pakkus kompensatsiooniks 10% hinnast. Kaupleja sõnul diivani katteriie on vahetatud tasuta kallima riide vastu. Tarbija ostis toote soodushinnaga. Kuna diivani katteriie asendati kallimaga, sai Tarbija toote 45%-lise allahindlusega. Komisjon arvestab Kaupleja pakutud ettepanekut hüvitada Tarbijale 10% ostuhinnast ning rahuldab selles osas Tarbija nõude. Komisjoni hinnangul ei ole hinna alandamine suuremas ulatuses põhjendatud.
Nombe Kabujogera OÜ jah 21.06.2019 28-1/19-003825-010 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003825.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
Nombe Kabujogera OÜ jah 21.06.2019 28-1/19-003522-009 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003522.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
Nombe Kabujogera OÜ jah 21.06.2019 28-1/19-002413-010 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002413.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija tellis kaupleja e-poest kodutehnikat. Tarbija arve tasus tarbijale kinkekaardi väljaja, OÜ Vega Residents. Kokkulepitud tähtajaks kaupleja kaupa üle ei andnud. Tarbija nõuab kauplejalt ettemaksu tagastamist. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Tarbijal on õigus viivitusintressile.
Nombe Kabujogera OÜ jah 21.06.2019 28-1/19-002993-011 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002993.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
Nombe Kabujogera OÜ jah 21.06.2019 28-1/19-002759-013 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): kahju hüvitamine ja viivise tasumine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002759.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija tellis kaupleja e-poest kodutehnikat. Kokkulepitud tähtajaks kaupleja kaupa üle ei andnud. Tarbija on saanud kätte külmiku (299.00 eurot). Kaupleja tagastas tarbijalt saadud ettemaksust 600.00 eurot. Tarbija nõuab kauplejalt seni tagastamata jäänud osa. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Tarbijal on õigus viivitusintressile.
Nombe Kabujogera OÜ jah 21.06.2019 28-1/19-002899-010 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002899.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija tellis kaupleja e-poest kodutehnikat. Kokkulepitud tähtajaks kaupleja kaupa üle ei andnud. Tarbija teatas kauplejale, et soovib raha tagastamist. Kaupleja koostas tarbijale kreeditarve. Tarbija nõuab kauplejalt ettemaksu tagastamist. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Tarbijal on õigus viivitusintressile.
Nombe Kabujogera OÜ jah 21.06.2019 28-1/19-001943-021 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001943.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest. Tarbija muud nõuded, nagu moraalne kahju ja kommunaalteenuste arved, ei ole lepingulised ja komisjoni pädevuses ei ole neid välja mõista.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
Reset Eesti OÜ ei 21.06.2019 28-1/19-002972-019 Reset Eesti OÜ: hüvitise nõude põhjendamatuse tuvastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002972.pdf
Märksõnad: nutikell, väärtuse vähenemine
Pooled sõlmisid sidekanali vahendusel müügilepingu nutikell Garmin Vivoactive 3 Rose Gold ostmiseks. Tarbija taganes lepingust ja tagastas toote kauplejale. Kaupleja esitas tarbijale arve, selgitusega et tegemist on hüvitise nõudega. Hüvitise summa on kaupleja määranud suhtarvuna (15%) kauba hinnast. Kaupleja on seisukohal, et tarbija on tagastatud kauba väärtust vähendanud, so eemaldanud ekraanilt kaitsekile ja toote sisse lülitanud. Kauplejal puudub võimalus kasutatud toodet uuena müüki panna; tarbijast tingituna pannakse toode müüki 15%-lise allahindlusega. Komisjon kaupleja seisukohaga ei nõustu. Komisjoni hinnangul oli tarbija õigustatud ekraanilt transpordikile eemaldama, kuivõrd sellele kantud kirjed ei võimaldanud ekraanile kuvatavaid menüü kirjeid jälgida. Komisjoni hinnangul ei vähenda kella ekraani kaitsekile puudumine iseenesest kauba väärtust. Väärtuse vähenemisena saab hinnata kile puudumisest tekkinud ekraani kahjustusi, mida kaupleja esile toonud ei ole.
V.P.W GROUP OÜ ei 21.06.2019 30-1/19-000740-018 V.P.W Group OÜ: teenustasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-000740.pdf
Märksõnad: müügieseme sobimatus, kauba purunemine
Kaupleja võttis enesele kohustuse valmistada tarbija juhiste järgi ja anda tarbijale üle VOLVO peegel rgb ja LED peegel. Kaupleja valitud kuller viis valmistatud esemed tarbija elukohta. Kauba vastuvõtmisel selgus, et LED peegel on purunenud. Tarbija võttis VOLVOI peegli vastu ja tagastas purunenud LED peegli kauplejale. Tarbija nõuab kauplejalt kogu tasu tagastamist. Kaupleja on nõus tagastama LED peegli maksumuse; VOLVO peegli tasu tagasinõudmiseks kaupleja arvates tarbijal õigus puudub. Komisjoni hinnangul on tarbija nõue LED peegli maksumuse hüvitamises põhjendatud ja tuleb rahuldada. Komisjon leiab, et tarbijal puudub õigus keelduda VOLVO peegli vastuvõtmisest. Kaupleja ei vastuta müügieseme sobimatuse eest. Tarbija nõue VOLVO peegli maksumuse hüvitamises ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.
OÜ MORANDE SHOES ei 21.06.2019 28-1/19-003481-010 OÜ MORANDE SHOES: lepingust taganemine ja raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003481.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügileping, jalatsid, parandus
Tarbija tagastas ostetud saapad kahel korral. Kaupleja teostas mõlemal korral paranduse. Tarbija hinnangul oli parandus ebakvaliteetne ning ta soovis raha tagastamist. Kaupleja tunnistas, et jalatsid ei kõlba kandmiseks, kuid keeldus raha tagastamast ning pakkus võimalust need asendada. Komisjon leidis, et tarbija nõue on põhjendatud.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223
TALWEST GRUPP OÜ ei 21.06.2019 28-1/19-003223-008 Talwest Grupp OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003223.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Poolte vahel tekkis vaidlus asjaolu üle, kas tegemist on lepingutingimustele mittevastava tootega või on tootel olev kahjustus tekkinud tarbija süül. Kaupleja väidete kohaselt ei ole jalatseid hooldatud selleks ettenähtud vahenditega, millest tulenevalt on kontsa küljest nahariba lahti tulnud. Komisjoni istungil viibinud ekspert H.Roosimäe tuvastas, et parema poolsaapa kontsal oleva materjali kinnitatavus on nõrk ning allub kergelt välisele mehhaanilisele toimele. Antud viga oleks parandatav parandustööga. Komisjon leidis, et antud juhul on tegemist kauplejapoolse lepingutingimuste olulise rikkumisega.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 220 lg 1, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1
Osaühing Elektius jah 21.06.2019 28-1/19-002726-013 Osaühing Elektius: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002726.pdf
Märksõnad: nahkkindad, jaekaubandus, ostuhinna tagastamine.
Sisu: Tarbija ostis nahkkindad, mis 1-kuulise kandmise järel hõõrdusid tugevasti. Kaupleja väitis, et tegemist on ekspluatatsiooni iseloomuga defektiga. Komisjonile kaupleja vastuseid ei andnud, kuigi tõendamiskoormis lasub kauplejal. Komisjonis vaatles kindaid ka ekspert, kes leidis, et kinnastelt tuleb nähtavalt nahakiht maha kuiva hõõrdumise tagajärjel ja, et tegemist on tootmisdefektiga. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 2018 lg 1, 4; § 217 lg 2 p 6; § 218 lg 2; § 220 lg 1; § 222 lg 1; § 223 lg 1; § 189 lg 1; § 189 lg 1.
MH Trading OÜ ei 21.06.2019 28-1/19-001879-016 MH Trading OÜ: ostueseme asendamine või raha tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001879.pdf
Märksõnad: ostetud kauba asendamine või ostuhinna tagastamine
Poolte vahel tekkis õiguslik vaidlus selle üle, kas tegemist on lepingutingimustele mittevastava siidkostüümiga või on tootel olev kahjustus tekkinud keemilise puhastuse käigus. Vaidlusalust kostüümi vaadelnud ekspert H.Roosimäe tuvastas, et kostüümil on kasutatud naturaalset nahka ning siidkangal asuvad laigus kohakuti, mis tähendab, et kostüüm on teiste riietega keemilises puhastuses kokku pandud. Kui tegemist oleks kanga probleemiga, siis oleksid laigud läbivad. Tavaline keemiline puhastus ei tule toime nii erinevate materjalide puhastamisega nagu on see siidimaterjal ja nahk. Tootmisdefekti ekspert ei tuvastanud. Komisjon loeb usaldusväärseks eksperdi arvamust, kes tuvastas, et tegemist on keemilise puhastuse probleemiga.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 223 lg 2, VÕS § 220 lg 1
Aktsiaselts Fifaa jah 21.06.2019 28-1/19-002375-016 Aktsiaselts Fifaa: lepingust taganemine ja raha tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002375.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügileping, jalatsid
Tarbija tagastas ostetud saapad kauplejale pretensiooniga, et saabaste sees kasutatud sooja voodri materjal tekitab staatilist elektrit, mistõttu sukad, sokid jm materjal, mis jääb saapa sisse, keerdub ümber jala. Samuti oli tarbija seisukohal, et jalatsid on erineva suurusega. Kaupleja esitatud tõendi kohaselt ei ole tegemist tootmise ega tehnoloogia defektiga. Tarbija oma väite tõendamiseks omapoolset tõendite ei ole esitanud. Komisjon ei tuvastanud kauplejapoolset lepingutingimuste olulist rikkumist, millest tulenevalt puudub tarbijal õiguslik alus lepingust taganeda.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 2
OÜ MORANDE SHOES ei 21.06.2019 28-1/19-001042-025 OÜ MORANDE SHOES: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001042.pdf
Märksõnad: jalatsid, jaekaubandus, ostuhinna tagastamine.
Sisu: Tarbija ostis VIP kauplusest talvesaapad. Ühe saapa õmblus tuli lahti. Kaupleja tegi paranduse, aga tarbija ei olnud rahul, sest remont oli tehtud ebakvaliteetselt. Kaupleja ei nõustu tarbija väidetega ning talle on arusaamatu, kes on antud asjas ekspert hindamaks parandustöö kvaliteeti. Kuidas saab Tarbija, kes ei ole spetsialist antud valdkonnas, kvaliteeti hinnata ning kuidas kaitsta müüjaid negatiivsete emotsioonidega tarbijate eest.Tarbija väidetel sai ta saapad kätte 15.03.2019, pani need 18.03.2019 jalga ning avastas, et õmblus läks lahti. Kaupleja väidetel on parandus teostatud kvaliteetselt. Komisjoni ekspert leides, et parandus on ebaõnnestunud, seetõttu, et niidi ots on kinni sõlmimata. Õige on, et Tarbija peab müüjatega käituma korrektselt, kuid see ei võta Kauplejalt kohustust täita tarbijalemüügilepingust tulenevaid kohustusi. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 208 lg 1 ja 4; § 217 lg 1, lg 2 p 6; § 218 lg 2; § 220 lg 1; § 223 lg 1, 2; § 189 lg 1.
Firstwheel Nordic OÜ ei 21.06.2019 28-1/19-002199-008 Firstwheel Nordic OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002199.pdf
Märksõnad: tasakaaluliikur, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Tarbija viis tasakaaluliikuri kaupleja kätte remonti ja tasus koheselt ka aku ja diagnostika eest, kuid kaupleja remonti ei teostanud ning tasakaaluliikurit ega akut tarbijale ei tagastanud. Tarbija esitas kahjunõude kauplejale, kuid kaupleja jättis ka menetluse käigus selgitused andmata. Komisjon leidis, et tarbija nõue tuleb rahuldada ja paranduseks kulunud aeg on ebamõistlik ja käsitletav olulise lepingurikkumisena.
VÕS § 635 lg 1, VÕS § 647 lg 1 ja lg 3, VÕS § 127 lg 1 ja lg 3, lg 4.
Legal Collect Inkasso OÜ ei 21.06.2019 28-1/19-001392-014 Legal Collect Inkasso OÜ: leppetrahvi tühistamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001392.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, leppetrahvi tühistamine
Tarbija ostis oksjonilt auto, kuid tehingut vormistama saadeti tarbija jaoks tundamtu isik, kellel puudusid dokumendid, et auto oleks kaupleja nimel. Lisaks ei vastanud auto oksjoni kirjeldusele (armatuurlaual põlesid rikketuled),mistõttu esitas tarbija lepingust taganemise avalduse. Kaupleja omakorda esitas tarbijale leppetrahvi nõude, sest tarbija jättis müügilepingu sõlmimata. Kaupleja jättis menetluse käigus selgitused andmata. Komisjon leidis, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele ja leppetrahvi nõue on tühine. Kirjelduse järgi müügi puhul eeldatakse, et näidis või kirjeldus on asja lepingutingimustele vastavuse ainus kriteerium ning sellest kõrvalekalle annab ostjale õiguse lepingust taganeda. Kaupleja jättis lisaks informeerimata, et müüjaks on kolmas isik ja ka omapoolsed vastuväited esitamata. Komisjon tuvastas, et auto erines kirjeldusest. samuti ei keeldunud tarbija lepingu sõlmimisest, küll aga ei tõendanud kaupleja auto omanikuks olekut.
VÕS § 217 lg 2 p 1, VÕS § 226 lg 1
Optimus Mööbel OÜ ei 20.06.2019 28-1/19-002453-012 OÜ Optimus Mööbel: ostuhinna tagastamine (lepingust taganemine) ja täiendavate kulutuste hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002453.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügileping, mööbel, täiendavate kulutuste hüvitamine
Tarbija ostis kauplejalt köögimööbli ning veidi enam kui kolme kuu pärast esitas pretensiooni kapiustele tekkinud defektide kohta. Kaupleja hinnangul on defektid tekkinud toote ebaõigest kasutamisest ning ta pakkus tarbijale võimalust vahetada kapiuksed tasu eest. Komisjon asus seisukohale, et komisjonil ei ole võimalik lähtuda üksnes kaupleja kinnitusest, et tarbija ei ole järginud toote kasutusjuhendit. Tarbija nõude täiendavate kulutuste hüvitamiseks jättis komisjon rahuldamata põhjendusel, et väidetavalt sularahas tehtud maksete tasumist ja põhjendatust ei ole võimalik kontrollida.
VÕS § 101 lg 2, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
Leiti 2354 otsust1 2 3 .. 59