Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2497 otsust1 2 3 .. 63
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Profikeskus OÜ ei 13.11.2019 28-1/19-007035-010 Profikeskus OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007035.pdf
Märksõnad: robotniiduk, lepingust taganemine
Tarbija selgituste kohaselt tegi ta ostuotsuse peale seda, kui kaupleja kinnitas et niiduk niidab ka kaldpindadel. Tarbija väitel on niidukit kolme korral remonditud ja probleemid jätkuvad (ei sõida ise laadimiskohta, jääb varem seisma, ei pane tera käima jne). Kaupleja soovitusel asendati niiduki rattad suuremate vastu, kuid niiduk libiseb siiski kaldpindadelt maha. Korra on asendadtud ka emaplaat ja rattamootorid, kuid valitseb siiski olukord, kus niiduki pidev kasutamine ei ole võimalik. Kaupleja selgituste kohaselt tehti tarbija poolt ostuotsus koostöös kauplejaga ja tarbija oli riskidest teadlik. Kaupleja on proovinud probleemi lahendada ja soovitanud suuremaid rattaid, uuendanud tarkvara ja perimeetrikaablit, mida tarbija oli iseseisvalt muutnud. Robotniiduki tõrked ei ole tingitud kehvast tootest, vaid niidupinna eripärast, lisaks on niidupinnad ajas muutuvad. Kauplejale teadaolevalt niiduk hetkel siiski töötab, kuid kui on probleemid, siis soovis kaupleja teada, mis teateid niiduk ekraanil kuvab, kuid tarbija ei ole nendele küsimustele vastanud. Komisjon asus seisukohal, et tarbija nõue ei kuulu rahuldamisele. Ei ole tõendatud, et tarbijal endal puudus võimalus tutvuda ostetut toote tehniliste näitajatega ning eluliselt on usutav, et niiduki ost otsustati ühiselt.Avalduse materjalidega ei ole ka kooskõlas, nagu oleks niidukit remonditud kolmel korral. Nii roomikrataste ost, kui ka kevadine hooldus ei ole käsitletavad remontidena.Hetkel ei esine asjaolusid, mis annaksid juhtunut käsitleda olulise lepingurikkumisena.
VÕS § 217 lg 2 p6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 ja VÕS § 116
Klick Eesti AS ei 12.11.2019 28-1/19-006712-010 Klick Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006712.pdf
Märksõnad: nutitelefon, jaekaubandus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis telefoni. Selgus, et see oli väljas olnud poe vitriinkapis. Tarbija viis küll kohe tagasi telefoni aga kaupleja ei nõustunud seda tagasi võtma. Komisjon leidis, et ei saa lepingutingimustele mittevastavuseks pidada seda, et telefon on olnud vitriinis väljas. Telefon oli müügilepingu sõlmimise hetkel kasutamata ning vastas müügilepingu tingimustele. Komisjon jättis tarbija nõude rahuldamata.
VÕS § 208 lg 1, § 208 lg 4, § 218 lg 2, § 218, § 116.
Santa Salonas OÜ ei 11.11.2019 28-1/19-006217-012 Santa Salonas OÜ: hinna alandamine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006217.pdf
Märksõnad: pulmakleit, kaubandus, hinna alandamine ja kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija sai tellitud kleidi asemel teistsuguse toote ning tootel oli ka rida puudusi. Kaupleja ei vastanud ameti kirjadele. Komisjon rahuldas tarbija nõuded.
§§ VÕS § 208 lg 1, 4; 217 lg 1 ja lg 2 p 1, 6; 218 lg 2; 222 lg 5.
Kotiboks OÜ ei 11.11.2019 28-1/19-006572-006 Kotiboks OÜ: ostuhinna tagastamine (lepingust taganemine) ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006572.pdf
Märksõnad: reisikohver, jaekaubandus, ostuhinna tagastamine, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija reisikoti ratas deformeerus ja kotti ei saanud enam eesmärgipäraselt kasutada. Eksperdi konsultatsiooni akti kohaselt on reisikott defektiga, mis kuulub tootmisdefektide liiki. Kaupleja esitas samuti ekspertiisi, mille kohaselt tegemist on kasutamisest põhjustatud veaga (parempoolne transportratas on kasutamisel ebaproportsionaalselt kulunud), mida oleks saanud ära hoida ümberpakkimise või käepideme kasutamisega. Komisjon leidis, et Tarbija nõue kuulub rahuldamisele. Komisjon hinnangul ei kummuta Kaupleja tellitud akt Tarbija esitatud dokumendis sisalduvat järeldust. Vaidlust ei ole selles, et kõnealune defekt tekkis toote kasutamisel, vaid selles, mis põhjustas defekti tekkimise. Antud juhul ei ole komisjonil alust kahelda 21.12.2018 dokumendis esiletoodud asjaolus, et ratta kinnikiilumise põhjustas korpusesse nihkega paigaldatud rattatelg (korpuse plastikmaterjalil esinevad valudefektid).
VÕS § 208 lg 1, 4, § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, § 218 lg 2; § 116 lg 1, § 101, § 128 lg 3.
Osaühing KODUSUS ei 11.11.2019 28-1/19-006439-016 OÜ Kodusus: hinna alandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006439.pdf
Märksõnad: Müügileping, mehaanilised kahjustused, mittevastavus tellitule, juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko
Tarbijale üleantud voodi ei vastanud mööblikanga värvuse osas tellitule. Kaupleja keeldus kahjustuste tõttu voodit asendamast. Vaidlus on selles, millal sai toode mehaanilisi kahjustusi. Tarbija ei nõustunud kaupleja väitega, nagu oleks ta ise transpordi käigus voodit kahjustanud. Komisjon leidis, et kuivõrd voodil on mitmeid mehaanilisi kahjustusi, siis ei kehti üldine seadusest tulenev eeldus, et asja puudus oli olemas juba selle üleandmise ajal. Tarbija ei ole esitanud tõendeid, millest võiks järeldada, et tootel ilmnenud mehaanilised vigastused on tekitatud enne selle temale üleandmist.
VÕS § 214 lg 2, VÕS § 217, VÕS § 218 lg 2
Eesti Keskkonnateenused AS ei 11.11.2019 28-1/19-007143-012 Eesti Keskkonnateenused AS: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007143.pdf
Märksõnad: käsundusleping, prügikonteineri rent
Tarbija soovis üheks päevaks prügikonteinerit ning kaupleja kinnitas, et paigaldab konteineri vastavalt tellimusele. Tarbija üllatuseks oli konteiner enne tööpäeva lõppu ära viidud, mistõttu jäi tarbijal osa konteinerist täitmata. Kaupleja kinnitas, et konteiner veeti minema kl 14:47. Poolte vahel oli vaidlus, kuidas tõlgendada poolte vahel kokkulepitud aega, millal konteiner oli tarbija kasutada. Komisjoni hinnangul mõlemal juhul, kas kaupleja teadis tarbija tegelikku tahet või mitte, tuleb asuda seisukohale, et tarbija esitas tellimuse konteinerile üheks päevaks, sooviga kasutada konteinerit terve tööpäeva ulatuses. Kui kaupleja töötajate tööpäev kestab teisiti kui tavapäraselt kl 8:00-17:00, siis oleks kaupleja pidanud sellest tarbijat lepingu sõlmimisel teavitama. Kaupleja ei võimaldanud tarbijale kasutada konteinerit lepingus kokkulepitud ajal, mistõttu jäi tarbijal plaanitud konteineri täitmine poolikuks ja ta ei saanud planeeritud töösooritusi teha. Tarbijal tekkis kaupleja poolt lepingu mittenõuetekohase täitmise tõttu kahju.
VÕS § 29 lg 1, VÕS § 115 lg 1, VÕS § 619, TsÜS § 75 lg 1
MonoClean OÜ ei 11.11.2019 28-1/19-005123-010 MonoClean OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005123.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Pooled sõlmisid töövõtulepingu, millega kaupleja võttis kohustuse puhastada keemiliselt tarbija musta värvi jope. Tarbija selgitab, et jopet keemilisest puhastusest kätte saades oli musta värvi jopest saanud halli värvi jope, värv oli eemaldunud ning kõik varrukate otsad ja taskute kinnitusklapi nurgad olid katki ja auklikud. Kaupleja pöördus Nora Kasemaa ekspertiisibüroo poole, mille käigus tuvastas ekspert, et toote varruka otstes ja taskuklappidel esineb kanga märkimisväärne hõõrdumine ning jopet oli keemilises puhastuses pestud vastavalt tootjamärgistusel toodud hooldusjuhendile. Tarbija poolt tellitud ekspertiis tuvastas, et antud kahjustused on põhjustatud kanga vähesest hõõrdekindlusest. Visuaalselt ei ole võimalik järeldada, et tegemist oleks olnud mittesihtotstarbelise kasutamisega või hooldamise käigus tekkinud defektiga. Komisjon otsustas, et kaupleja ei ole töövõtulepingut rikkunud, kuna ekspertide hinnangu kohaselt oli musta värvi jope loomuliku kulumisega ning ei tuvastatud, et defektid oleksid tekkinud keemilise puhastuse käigus.
VÕS § 635 lg 1 ja lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 1 ja lg 3
Osaühing Beno Rent ei 11.11.2019 28-1/19-007600-015 OÜ Beno Rent: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-007600.pdf
Märksõnad: Töövõtuleping, keemiline puhastus, kahju hüvitamine
Tarbija viis keemilisse puhastusse spordijalanõud. Puhastuse käigus andsid jalanõude detailid värvi, tarbija ei võtnud jalatseid vastu. Kaupleja tunnistas viga ja puhastas jalatsid uuesti. Tarbija ei võtnud jalatseid ikkagi vastu ning soovis nendeostuhinna hüvitamist. Kaupleja hinnangul oli nõue põhjendamatu, sest jalatsid oli olnud kasutuses rohkem kui pool aastat ning nende sisemine vooder oli kulunud läbivate aukudeni.
Komisjon ja sõltumatu ekspert teostasid istungil vaidlusaluste jalatsite vaatuse. Eksperdi hinnangul eiole keemiline puhastus jalanõusid kahjustanud ning seetõttu jättis komisjon avalduse rahuldamata.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 1
International Language and Education Centre Evenor OÜ ei 11.11.2019 28-1/19-006486-021 International Language and Education Centre Evenor OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006486.pdf
Märksõnad: Käsundusleping, kahju hüvitamine, õppereis, keelekursus, lepingust taganemine
Kaupleja kohustus kindlustama tarbijale võimaluse osaleda inglise keele kursusel Maltal koos kodumajutusega. Tarbija ei jäänud rahule pakutud õppe ja majutuse kvaliteediga. Tarbija esitas pärast õppereisilt naasmist kauplejale pretensiooni nõudega kogu lepingusumma tagastamiseks.
Komisjon asus seisukohale, et tarbija ei ole tõendanud kaupleja olulist lepingurikkumist. Kuna tarbija jäi Maltale ja osales koolitusel kogu 5-nädalase perioodi jooksul, siis juba ainuüksi nimetatud asjaolu kinnitab seda, et tegemist ei olnud lepingu olulise rikkumisega.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 619
Beauty Heals OÜ ei 08.11.2019 30-1/19-003882-005 Beauty Heals OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-003882.pdf
Märksõnad: kättetoimetamata kaup, lepingu rikkumine
Tarbija ostis kaupleja e-poest https://ritualseesti.ee/ kaks parfüümipudelit, tasus toodete ja transpordi eest. Kaupleja võttis raha ja tellimuse vastu, kuid kaupa tarbijale ei saatnud. Tarbija on korduvalt pöördunud kaupleja poole, kuid mingit vastust ei ole saanud. Komisjon tuvastas kaupleja poolt müügilepingu tingimuse olulise rikkumise. Antud juhul on tarbija oma kohustuse täitnud ning asjade hinna ettemaksuna täies ulatuses tasunud, kuid kaupleja ei asunud asja üle andma. Müüdud asja ostjale üle andmata jätmine on oluline müügilepingu rikkumine. Tarbija nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
Veski Kõrts OÜ ei 08.11.2019 28-1/19-004858-015 Veski Kõrts OÜ: hinna alandamine ja kahjunõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004858.pdf
Märksõnad: toitlustamine, teenus, hinna alandamine, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija tellis Kauplejalt sünnipäeva jaoks toitlustamise. Tarbijat ei olnud teavitatud grupimenüü muudatusest. Tarbija sai hiljem teada, et veise asemel pakuti tema külalistele sealiha. Samuti ei pandud osaliselt kaasa järelejäänud toitu. Komisjon leidis, et kaupleja on isik, kes sõlmib lepinguid oma majandustegevuse raames ning on lepingu sõlmimisel esitatavatest nõuetest enam teadlik. Kaupleja aktsepteeris suuliselt esitatud tellimust. Kaupleja ei teatanud tarbijale, et tellimust tuleb esitada vaid kirjalikus vormis ja et alates aprillikuust menüüd muutuvad. Tarbija nõuab hinna alandamist ja kahju hüvitamist. Komisjon analüüsis tõendeid, poolte väiteid ja vastuväiteid ning leidis, et kaupleja vastuväited
ei ole piisavalt põhjendatud. Komisjon rahuldas Tarbija nõude osaliselt.
Jysk Linnen`n Furniture Osaühing ei 04.11.2019 28-1/19-006872-009 Jysk Linnen´n Furniture OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006872.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija ostis sidevahendi abil e-poest kattemadratsi Dream Lux. Tarbija soovis mõni päev hiljem lepingust taganeda, millega Kaupleja ei nõustunud, kuna madratsi pakend oli avatud. Tarbija selgituste kohaselt ta ei saanud madratsit pakendis proovida ning seetõttu avas pakendi. Komisjon nõustub, et ilma pakendita on madratsit mugavam proovida, kuid pakendi avamisel on õiguslik tagajärg. VÕS § 56 lg 4 kohaselt tekib kauplejal õigus nõuda tarbijalt tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest raha tagasi. Lisaks puudub teatud kaupade müügi puhul VÕS § 56 lg 1 nimetatud taganemisõigus.
VÕS § 56, VÕS § 53 lg 4, VÕS § 116 lg 1
AS ÜHISTEENUSED ei 04.11.2019 28-1/19-006659-010 AS ÜHISTEENUSED: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006659.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, parkimine, leppetrahv, üürileping, parkimiskorraldus
Tarbija sõitis oma sõidukiga tasulisse parklasse ning peatas sõiduki selleks, et reisija saaks väljuda. Kaupleja koostas tarbijale leppetrahvi nõude parkimiskorraldusnõuete eiramise eest - tarbija sõitis parklasse sisse sissesõitu keelava märgi alt. Tarbija ei nõustunud trahviga ning esitas vaide põhjusel, et ta ei parkinud üldse. Komisjon kontrollis asjaolusid. Kaupleja kinnitusel asub parklas märk, mis keelab peatumise ja parkimise, tarbija ei ole märgi olemasolule vastu vaielnud. Komisjon leidis, et tarbija sisenes parklasse liikluskorraldusvahendi rikkumisega sõites sissesõidu keelu märgi alt sisse, mistõttu on leppetrahvi määramine kooskõlas lepingutingimustega.
VÕS § 158 lg 1, VÕS § 271
CITYPARK EESTI OÜ ei 04.11.2019 28-1/19-005298-014 CITYPARK EESTI OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005298.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, parkimine, leppetrahv, parkimiskorraldus, liikluskorraldusvahend, ekspertarvamus, üürileping
Kuna kaupleja on lisanud parkimistingimustes parkla kasutajatele kohustuse järgida parkimisalale paigaldatud märke ja teemärgistusi ja kauplejal on õigusmäärata nimetatud sätte rikkumise korral leppetrahvi, siis lasub kauplejal kohustus tagada, et märgid ja teemärgistused vastaksid kehtestatud nõuetele.
VÕS § 127 lg 3, VÕS § 271, VÕS § 158 lg 1
ATF Arvutisalong Grupp OÜ ei 27.10.2019 28-1/19-005343-018 ATF Arvutisalong Grupp OÜ: mobiiltelefoni asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005343.pdf
Märksõnad: telefon, müügileping, asendamine.
Sisu: Tarbija sai paki avades mõraga telefoni ja soovis asendamist. Kaupleja väidab, et karp oli kinni koos turvakleebisega ning transpordil tekkinud kahjustused karbi peal puuduvad. Kaupleja ei pidanud vajalikuks tellida ekspertiisi. Komisjon vaatles istungil vaidlusalust telefoni, mille ekraanil on näha mõra, kuid see ei ole koheselt märgatav. Mingeid kriimustusi telefoni ekraanil komisjon ei tuvastanud. Kauplejal lasub tõendamiskoormis, et oma väiteid tõendada, millist nõuet Kaupleja antud asjas täitnud ei ole. Kuivõrd Kaupleja vastuväited on jäänud paljasõnaliseks ning on tõendamata, siis tuleb avaldus rahuldada.
VÕS § 208 lg 1, 4, § 217 lg 1, § 218 lg 2, § 220 lg 1, § 222 lg 1.
Telia Eesti AS ei 25.10.2019 28-1/19-005291-018 Telia Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005291.pdf
Märksõnad: müügileping, mehaaniline kahjustus, lepingust taganemine
Kaupleja keeldus remondist, kuna seadmel tuvastati mehaaniline kahjustus. Komisjon leidis, et vastuvõtuaktil ei olnud fikseeritud, et seadme ekraanil on mõra, mida tunnistas ise ka Kaupleja esindaja. Komisjon asus seisukohale, et Kaupleja ei ole usaldusväärselt tõendanud, et mõra ekraanil on tekkinud siis, kui telefon on Tarbija käes. Tarbija taganes lepingust ning Kauplejal tuleb Tarbijale tagastada ostusumma ning Tarbijal tuleb Kauplejale tagastada telefon.
osaühing Megafort ei 25.10.2019 28-1/19-004350-009 Osaühing Megafort: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004350.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija ostis Kauplejalt Fossil nutikella, mille üheks kriteeriumiks pidi olema hea bluetooth ühendus ning aku kestvus. Kaupleja sõnul on tegemist hea kellaga, mille aku peab vastu kolm päeva. Eestikeelset kasutusjuhendit aga ostul kaasa ei antud, samuti ei tutvustatud seda kaupluses kohapeal. Tarbija väidab, et antud nutikella aku pidas vastu ainult 24 tundi ning bluetooth ühendus katkes pidevalt. Bluetooth ühendus toimis vaid siis, kui telefon ja kell olid kõrvuti. Komisjon on seisukohal, et eestikeelse kasutusjuhendi andmata jätmine ning vajaliku informatsiooni edastamata jätmine Tarbijale oli antud toote puhul Kauplejapoolseks oluliseks lepingu rikkumiseks, mis annab Tarbijale õiguse lepingust taganemiseks.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 189 lg 1, TKS § 6 lg 3 ja lg 4
ALV MILTRADE OÜ ei 25.10.2019 28-1/19-006801-012 ALV MILTRADE OÜ (e-kauplus hansamoobel.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006801.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, mööbel, tellimus täitmata, raha tagastamata
Sisu: Tarbijale ei ole üle antud e-kauplusest hansamoobel.ee tellitud kaupa ja raha ei tagastatud. Kaupleja ei vastanud Tarbija pöördumistele. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ja Kaupleja peab Tarbijale rahasumma tagastama.
VÕS § 208 lg 4, § 189
JUSTART OÜ ei 25.10.2019 28-1/19-005180-010 JUSTART OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005180.pdf
Märksõnad: töövõtulepingu, lepingu oluline rikkumine
Kaupleja jättis lepingulised kohustused täies ulatuses tasumata. Kauplejal tuleb Tarbija nõue rahuldada ja tagastada makstud summa.
JUSTART OÜ ei 25.10.2019 28-1/19-005490-008 JUSTART OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005490.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, lepingu oluline rikkumine, lepingust taganemine
Kaupleja jättis lepingulise kohustuse täies ulatuses täitmata. Kauplejal tuleb Tarbijale kogu summa tagastada.
ReefSolutions OÜ ei 24.10.2019 30-1/19-006081-005 Osaühing ReefSolutions: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-006081.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija soetas 09.02.2019 toote "Faina Marin Multifilter 1,5L" ning maksis toote eest 138,01 eurot. Tarbija pöördus korduvalt Kaupleja poole saamaks infot kauba tarneaja kohta, kuid ei saanud selget vastust. 13.05.2019 tegi Tarbija lepingust taganemise avalduse. Kaupleja ei toodet tarninud ega raha tagastanud. Komisjon rahuldas Tarbija avalduse.
ALV MILTRADE OÜ ei 24.10.2019 28-1/19-006606-012 ALV MILTRADE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006606.pdf
Märksõnad: diivan, müügileping, raha tagastamine.
Sisu: Tarbija tellis ja maksis diivani eest. Kaupleja ei tarninud diivanit. Tarbija nõuab raha tagasi. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 208 lg 4, § 52 lg 1 ja 2, § 76 lg 3, § 100, 101, § 116 lg 1, lg 2 p 4 § 189 lg 1.
ALV MILTRADE OÜ ei 23.10.2019 28-1/19-006910-009 ALV MILTRADE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006910.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tegi Kaupleja e-poest www.hansamoobel.ee 2 tellimust. Tellitud kaup lubati tarnida 2-4 nädala jooksul, kuid seda ei juhtunud, mille tulemusena otsustas Tarbija tellimusest loobuda. Kaupleja annab e-kirja teel teada, et tellimus on tühistatud ning lubab ettemaksu tagastada. Komisjon leidis, et Tarbijal oli õigus lepingust taganeda Kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu, mistõttu tuleb ostusumma Tarbijale tagastada.
VÕS § 52 lg 1 ja lg 2, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
ALV MILTRADE OÜ ei 23.10.2019 28-1/19-006917-006 ALV MILTRADE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006917.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis e-poe kaudu www.hansamoobel.ee kaudu lamamistooli. Kaupleja annab teada, et antud toodet laos ei ole ning seda ei ole võimalik ka ettenähtava aja jooksul tarnida ning Tarbijale makstakse raha tagasi. Tulenevalt seadusest on Tarbijal õigus lepingust taganeda ja nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist.
VÕS § 52 lg 1 ja lg 2, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
ALV MILTRADE OÜ ei 23.10.2019 28-1/19-006621-006 ALV MILTRADE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006621.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis e-poe www.hansamoobel.ee kaudu 4 baaripukki, mille tarneaeg pidi olema 7 tööpäeva. Mitu nädalat hiljem soovis Tarbija tellimusest loobuda ning saada ostusumma tagasi. Komisjon rahuldas tarbija nõude, kuna kauba tarnimata jätmisega rikkus kaupleja poolte vahel sõlmitud lepingut ning sellest tulenevalt on Tarbijal õigus nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist.
VÕS § 52 lg 1 ja lg 2, VÕS õ 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
S Silmarõõm OÜ ei 23.10.2019 28-1/19-003255-023 S Silmarõõm OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003255.pdf
Märksõnad: Müügileping, prillid
Komisjon on seisukohal, et kui Kaupleja silmaarst määrab tarbijale nägemisteravused siis tavaliselt
on see parim valik tarbijale. Silmaarst ei saa öelda progresseeruva läätse kohta, kas üks või
teine on sobilikum, kuna variante on väga palju. Progresseeruva läätse sobivus peab selguma
Tarbija ja Kaupleja vahelisest arutelust, sest Kaupleja tunneb progresseeruva prilliläätseülesehitust paremini ning arutelu tulemus tuleb vastavalt vormistada.
Menetluse käigus ei ole tõendamist leidnud, et Kaupleja oleks Tarbijale põhjalikult selgitanud uute prillidega kaasnevaid riske, silmahaigusest tingitud võimalikke mõjutusi nägemisele ning prillidega harjumise vajadust ja selleks kuluvat võimalikku ajalist perspektiivi, mis on kaasa toonud Tarbija põhjendatud kahtlused prillide võimaliku kvaliteedinõudele mittevastavuse osas.

VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
Koduklaas OÜ ei 22.10.2019 28-1/19-005731-013 Koduklaas OÜ: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005731.pdf
Märksõnad:klaas, hinna alandamine
Tarbija arvates tarniti talle kriimustustega klaas või tekitati kahjustused paigalduse käigus ja ta soovis asendust või siis hinnaalandust 80%. Tarbijale pakuti puuduse kõrvaldamist tema kulul, millega ta ei nõustunud. Hiljem ei olnud klaasi asendamine enam võimalik, sest tarbija paigaldas juba muud sisustust. Kaupleja menetluse käigus selgitusi ei andnud. Komisjon otsutas tarbija nõude rahuldada, sest kaupleja on viga tunnistanud ja ei ole ka omapoolset tõendamiskohustust täitnud, samuti ei ole teinud midagi olukorra lahendamiseks.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 112 ja lg 3
1A.EE OÜ ei 21.10.2019 28-1/19-005810-019 1A.EE OÜ (e-kauplus 1a.ee): raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005810.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, puudustega toode, puudused kõrvaldamata, batuut
Tarbija ostis e-kauplusest 1a.ee batuudi. Kuu aja jooksul ilmnesid batuudi konstruktsioonil puudused, mida kaupleja ei kõrvaldanud. Kaupleja ei nõustunud puuduste kõrvaldamisega ega tuvastanud puuduste tekkepõhjuseid. Vastuses viitas kaupleja kasutamisjuhendis toodud nõuete rikkumisele, kuigi kaupleja viidatud kasutusjuhendit ei olnud koos kaubaga tarbijale antud ja neid nõudeid ka tarbija toote paigaldamisel ja kasutamisel ei rikkunud. Komisjoni hinnangul vastutab kaupleja tootel ilmnenud puuduse eest, kuna kaupleja ei ole täitnud tõendamiskohustust ja ühe kuu jooksul ilmnenud puudused viitavad tootmisveale. Tarbijal on õigus lepingust taganeda ja kauplejal tuleb tarbijale tagastada raha ning võtta kaup vastu.
VÕS § 218 lg 2, § 116 lg 1, § 189, § 223
IN-Trade Company OÜ ei 21.10.2019 28-1/19-004956-013 IN-Trade Company OÜ: raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004956.pdf
Märksõnad: müügileping, siseuksed, toote kvaliteet
Kuna Kaupleja ei ole komisjonile menetluse ajal tähtajaks vastanud siis tulenevalt Tarbijakaitseseaduse (TKS) § 48 lõikest 6 võtab komisjon vaidluse lahendamisel aluseks Tarbija avalduse ja olemasoleva teabe.
Tarbijavaidluste lahendamine toimub eesti keeles ning on avaldajale tasuta. Tulenevalt TKS § 45 lõikest 5 kannavad menetluses osalemisega seotud kulud vaidlevad pooled ise, sealhulgas vajaduse korral tõlgikulud.
Kauplejal on hulgaliselt võimalusi valida talle sobiv viis enda õiguste kaitsmiseks eesti keeles, näiteks palgata esindaja, tellida tõlge või kasutada veebipõhist tõlkeprogrammi. Komisjon jättis Kaupleja poolt peale vastamise tähtaega esitatud võõrkeelse vastuse tähelepanuta. Komisjon tugines Tarbija poolt esitatud selgitustele ja tõenditele ning leidis, et Tarbija avaldus tuleb rahuldada osaliselt. Kuivõrd siseuksel esinesid puudused ja Kaupleja keeldus neid parandamast ega selgitanud defekti põhjuseid, siis tekkis Tarbijal õigus taganeda müügilepingust ja nõude siseukse eest ostusumma tagastamist. Kaupleja peab tagasi maksma siseukse summa ja Tarbija tagastama Kauplejale siseukse.
RUG Mööbel OÜ jah 21.10.2019 28-1/19-005425-008 RUG Mööbel OÜ: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005425.pdf
Märksõnad: hinna alandamine
Mõned nädalad peale diivani ostu pöördus Tarbija Kaupleja poole, kuna diivani äär oli hakanud logisema, seljatoe klamber oli läinud katki ning osad kinnitusaugud olid silmnähtavalt valesti puuritud. Tarbija ei ole soovinud müügilepingust taganeda, vaid on esitanud hinna alandamise avalduse. Kaupleja on jätnud Tarbija pöördumistele vastamata. Komisjon peab Tarbija poolt taotletud hinna alandamist 140.00 euro väärtuses mõistlikuks ning leidis, et avaldus tuleb rahuldada.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 112
Osaühing Eurotravel ei 21.10.2019 28-1/19-006145-011 Eurotravel OÜ: reisitasu alandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-006145.pdf
Märksõnad: pakettreisileping, bussireis, reisilepingu kohane täitmine
Tarbija ei olnud rahul wc kasutamise võimalusega bussis ning sellega, et osades kohtades veedeti aega liiga vähe. Komisjon leidis, et reisilepingus oli hoiatus, et WC-d tuleb kasutada äärmisel vajadusel ning Tarbija ei ole tõendanud, et seda talle ei võimaldatud. Komisjon leidis ka, et tarbija nõuet ei saa rahuldada, kuivõrd nõue on üldsõnaline ja konkretiseerimata, sest bussireisil kõikide reisijate soove üheaegselt nii filmide valikul kui viibimispaikade ajalise pikkuse osas ei ole võimalik Kauplejal arvestada ega täita.
OÜ TEZ Tour ei 21.10.2019 28-1/19-005150-012 OÜ Tez Tour: reisitasu alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005150.pdf
Märksõnad: Pakettreisileping, Majutuse kvaliteet, reisilepingu rikkumine, hinna alandamine
Komisjon leidis, et reisilepingu rikkumise korral on tarbijal põhjendatult õigus hinna alandamisele ja hindas Tarbija nõude põhjendatuks talutud ebameeldivuste osas 65% pakettreisi tasust.
OÜ TEZ Tour ei 21.10.2019 28-1/19-004070-013 OÜ Tez Tour: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004070.pdf
Märksõnad: Pakettreisileping, lepingu rikkumine, majutus, hinna alandamine
Pakettreisiteenuses majutuse osas esinesid puudused. Komisjon leiab, et tarbija nõue hinna alandamiseks on põhjendatud ja kauplejal tuleb tagastada tarbijale 30% pakettreisi hinnast.
mittetulundusühing Keeltekool In Down-Town ei 21.10.2019 28-1/19-005228-011 MTÜ Keeltekool In Down-Town: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005228.pdf
Märksõnad: koolitusleping, teenus, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija sõlmis lepingu keelekursustel osalemiseks. Tarbija tasus 3 osa, kokku 315 eurot, sealhulgas mittetagastatavat ettemaksu summas 81 eurot ning 45 eurot õpiku eest. Kaupleja nõuab tarbijalt mittetagastatava ettemaksu osalist tagastamist 51 euro ulatuses. Tarbija ei ole nõus 51 euro mittetagastava ettemaksu tasumisega, kuna vastavalt lepingu sättele 3.3 tagastatav ettemaks on esimese osamakse sees. Komisjoni hinnangul on tegemist eraldiseisva õppemaksu osaga, mida ei arvestata õppetundide maksumuse hulka. Komisjon jättis tarbija nõude rahuldamata, mistõttu tuleb tarbijal kauplejale tasuda täiendavalt võlgnevus 51 eurot.
VÕS § 3 p 1, 100, 619.
Moller Auto Tallinn OÜ ei 20.10.2019 28-1/19-004382-017 Moller Auto Tallinn OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004382.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, kahju hüvitamine
Autol hakkas põlema mootori hoiatustuli ja ülevaatusel tuvastati õlilekked ning ka see, et auto vajab ketiliini vahetust. Tarbija lasi remondi teostada kolmandas ettevõttes ja peale remonti oli tunda vahekasti kolksu ning hiljem selgus, et vahekast vajab remonti ja on väidetavalt varasemalt valesti kokku pandud. Tarbija arvates on tegemist varjatud puudusega, mis oli autol juba müügihetkel. Kaupleja seisukoht on, et tarbija ei ole tõendanud, et autol oleks olnud varjatud puudus juba müügihetkel. Tarbija on ka teostanud autole töid ilma kauplejat sellest teavitamata ja tarbija poolt kirjeldatud vead võisid tekkida autol loomulikust kulumisest. Komisjoni otsus oli jätta tarbija nõue rahuldamata, sest esitatud tõendite alusel ei saa pidada kauplejat puuduse eest vastutavaks. Ühestki tõendist ei ole võimalik järeldada, et remondivajadus esines juba müügihetkel, lisaks tuleb kauplejale anda ka puuduse kõrvaldamise võimalus. Tarbija nõue ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218
Carbuy OÜ ei 20.10.2019 28-1/19-005285-012 Carbuy OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005285.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, kahju hüvitamine
Tarbija arvates ei vastanud auto müügikuulutusele ja auto kontrollimisel tuvastati mootoriketi venimine, mistõttu nõudis tarbija remondimaksumuse osalist hüvitamist. Kaupleja oli seisukohal, et tarbija ei ole tõendanud varjatud puuduse esinemist ning tarbija poolt soovitud tööd ei olnud vajalikud. Komisjon otsustas, et tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata. Tarbija ei andnud kauplejale enne remonttööde teostamist võimalust vigade tuvastamiseks ja tööde teostamiseks ning kaupleja vastutab üksnes siis, kui remondivajadus oli olemas auto müügihetkel. Esitatud tõendite alusel ei saa väita, et kaupleja oleks vaidlusaluste puuduste eest vastutav. Tarbija on saanud autot sihtotstarbeliselt kasutada ja kuluvosade asendamine on toimunud auto parendamise eesmärgil ja pole olnud vältimatult vajalik. Kauplejal on õigus puuduse kõrvaldamiseks, mida kaupleja on ka pakkunud, lisaks pakuti tarbijale ostusumma tagastamist.
VÕS § 217 lg p 6, VÕS § 218
Aktsiaselts VIKING MOTORS ei 20.10.2019 28-1/19-005101-013 AS Viking Motors: sõiduki parandamine, kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005101.pdf
Märksõnad: autoremont, parandamine või kahju hüvitamine
Auto gaasiseade lakkas toimimast ja tarbija pöördus kaupleja poole ning vea tuvastamise käigus tekitati tarbija väitel autole lisakahjustusi. Tarbija arvates on auto halvemas seisukorras, kui remondieelselt, mistõttu nõudis ta kahju hüvitamist või auto parandamist.Kaupleja on seisukohal, et autol tuvastati enne remonti mootori juhtaju viga, mis eeldab selle detaili asendamist ja juhtaju rike võib järk-järgult progresseeruda ja nad ei ole vastutavad rikke eest. Komisjon otsustas jätta tarbija avalduse rahuldamata. Kaupleja diagnoosis, et auto juhtaju on rikkega ja väljastas selle eest tarbijale arve, peale mida soovis tarbija teenustasu tagastamist ja auto remonti. Kaupleja täitis talle pandud ülesande ja diagnoosis vea ning tarbija ei ole esitanud tõendeid, et kaupleja oleks täitnud oma kohustuse hoolsuskohustust rikkudes. Tarbija ei ole tõendanud, et vea tuvastamine oleks olnud võimalik muul viisil, kui kaupleja seda tegi ja diagnoosimisega kaasnevad tagajärjed ei ole käsitletavad koheselt kaupleja ebakvaliteetse tööna. Tarbija nõue auto viimiseks testimiseelsesse seisukorda ei ole põhjendatud ja tarbija ei ole tõendanud, et kaupleja peaks selleks tegema täiendavaid kulutusi.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 1, VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 127
Autodeost OÜ ei 20.10.2019 28-1/19-004482-019 Autodeost OÜ: ostuhinna tagastamine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004482.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, lepingust taganemine
Tarbija ostis auto, mis koheselt samal päeval tagasiteel seiskus ja tarbija võttis ühendust kauplejaga, kes enda süüd ei näinud. Kaupleja jättis menetluse käigus omapoolsed selgitused andmata. Komisjoni seisukoht oli, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele, sest kauplejal on kohustus anda tarbijale müügieelselt ülevaade auto tehnilisest seisukorrast ning seda ei mõjuta kaupleja lepingutingimused, milles ta on enda vastutuse välistanud. Tarbija eeldab, et auto on sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja autot ei tule hakata koheselt parandama. Kaupleja ei ole tõendanud, et rike on põhjustatud loomulikust kulumisest. Kauplejal tuleb tagastada ostusumma ja muud kulud ning ka auto tagasi transportimise kulud.
VÕS § 217, VÕS § 14, VÕS § 14`1 lg 1 p 2, VÕS § 218 lg 1, VÕS § 223, VÕS § 188, VÕS 189 lg 1, VÕS § 1028, VÕS § 1033 lg 3, VÕS § 101 lg 1, p6 ja VÕS § 113
Rallipere OÜ ei 20.10.2019 28-1/19-004419-019 Rallipere OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004419.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, kahju hüvitamine
Tarbija lasi enda autole teostada erinevaid töid, mille hulka kuulusid ka esitelje rattalaagrite ja rummude ning esipidurite piduriketaste vahetus. Tarbija pöördumise põhjuseks oli pidurdamisel tekkiv vibratsioon. Tarbija avalduse aluseks oli väide, et kaupleja poolt esisilla ühele rattale paigaldatud rumm oli kõver või siis rikutud paigalduse käigus. Sellest tulenevalt nõudis tarbija remondikulude hüvitamist. Kaupleja hinnangul olid arved põhjendatud ja tarbija pretensioon esitatud alusetult ning hilinenult. Probleemi põhjuseks võib-olla asjaolu,et tarbija on sõitnud näiteks vastu äärekivi. Vibratsioon ei tekkinud peale kaupleja poolt teostatud töid, vaid oli olemas kaupleja poole pöördumisel. Komisjon otsustas jätta tarbija nõude rahuldamata. Pidurdamisel tekkiva vibratsiooni algne põhjus ei olnud kaupleja poolt paigaldatud rummu kõverus, vaid see esines varem. Tarbija ei ole esitanud piisavalt tõendeid selle kohta, et puudus on põhjustatud kaupleja tegevuse tagajärjel. Tarbija poolt esitatud remondiettevõtete hinnangud on oletuslikud. Komisjon oli ka seisukohal, et tarbija kahtlemine ülejäänud kaupleja poolt teostatud tööde vajalikkuses, ei saa olla aluseks töötvõtjalt tasu tagasi nõudmiseks.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg p 5,
Sweet Spot Music Festival OÜ ei 18.10.2019 30-1/18-008243-004 Sweet Spot Music Festival OÜ: teenuse hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-18-008243.pdf
Märksõnad: mittekohane täitmine, festival
Lätis resideeruv tarbija soetas Sweet Spot Festivali ühepäevased piletid, eesmärgiga minna kuulama (27.07.2018) kollektiivi nimega London Grammar. Antud Kollektiiv pidi esinema ajavahemikus 21.45-23.00. Piletite soetamise hetkel oli antud kollektiivi esinemise kohta reklaam väljas festivali kuulutusel ning ka festivalile viitaval veebileheküljel. Kontserdialale saabudes ca kell 16.30, ning ka festivalialale sisenedes ei olnud tarbijat informeeritud, et antud päeva peaesineja London Grammar'i kontsert on tühistatud. Tarbija sisenes festivaliavale ning sai käepaela. Alles siis märkas tarbija välireklaamil esinejate nimekirja ning asjaolu, et London Grammar ei olnud esinejate nimekirjas. Tarbija oli pettunud, sest tema eesmärgiks oli just antud kollektiivi kuulata. Selleks oli tarbija teinud ka kulutusi majutusele ning transpordile. Tarbija pöörduks Kaupleja poole kirjaliku nõudega, paludes selgitada miks ei teavitatud tarbijaid peaesineja ära jäämisest ning paludes piletiraha tagastamist. Kaupleja ei vastanud tarbija pöördumisele. Komisjon leidis, et antud asjas ilmneb, et muusikaline kollektiiv London Grammar asendati teise välismaise bändiga. Seega kontsert kestis väljapakutud mahus, mis tõendab, et Kaupleja võttis omapoolseid meetmeid tekkinud probleemi lahendamiseks. Komisjon leidis, et Tarbija võttis festivalist osa, kuid ei saanud soovitud muusikalist kollektiivi esinemist kuulata, loeb Kaupleja poolt mittekohase täitmise väärtuseks 30% tasutud pileti hinnast.
Leiti 2497 otsust1 2 3 .. 63