Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2239 otsust1 2 3 .. 56
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
OÜ pärnu kunn ei 24.04.2019 28-1/18-011746-014 Pärnu kunn OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011746.pdf
Märksõnad: sõiduki ost, kaubandus, lepingust taganemine, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija ostis Kauplejalt auto hinnaga 11200 eurot. Müügileping sõlmiti Pärnu Maanteeameti ruumides ja ostuhind tasuti sularahas. Tarbijale esitati eelnevalt teabena odomeetri näiduks 147 000 km, mille põhjal tarbija sooritas ostuotsuse. Tarbija nõuab Kauplejalt sõiduki ostuhinna tagastamist summas 11 200 eurot ning tekkinud kahju summas 192 eurot hüvitamist. Tarbija on dokumentaalselt tõendanud, et odomeetri tegelik näit on Kaupleja esitatust palju suurem. Müüja poolt tegelikkusele mittevastava läbisõidu näiduga auto müümisel jäi tarbija olulisel määral ilma sellest, mida ta õigustatult lepingust lootis. Komisjon leiab, et auto läbisõidu teave on oluline lepingu sõlmimist mõjutav asjaolu. Läbisõidu alusel on võimalik hinnata auto potentsiaalse kasutusaja pikkust, kulumuse astet ning planeerida ette kulutusi, mida tuleb auto korrashoidmiseks edaspidi teha. Samuti mõjutab läbisõit oluliselt auto müügihinda ja kindlustuse tingimusi. Komisjon tuvastas, et sõlmitud leping vastab väljaspool äriruume sõlmitud lepingu tunnustele. Väljaspool äriruume sõlmitav leping on leping, mis sõlmitakse ettevõtja ja tarbija üheaegsel kohalviibimisel kohas, mis ei ole ettevõtja äriruum. Nimetatud lepingust taganemise õigus on 14 päeva jooksul. Tarbija on taganenud nimetatud lepingust õiguspäraselt. Komisjon leidis, et kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu osutus tarbija poolt tehtud kulutus riigilõivu tasumiseks asjatuks lepingust taganemise tõttu ning tõi kaasa tarbijal vara vähenemise summas 192 eurot. Kauplejal tuleb lisaks auto maksumusele hüvitada ka lepingu rikkumisega kaasnenud kahju suuruses 192 eurot tarbijale.
TKS § 48 lg 6, 40 lg 1-3, § 57, § 58; VÕS § 208 lg 1, 4, § 46 lg 1 p 1, lg 3, 47 lg 2, § 48 lg 1 p 12, § 49 lg 1, lg 2 prim 1 ja 4, § 49 prim 2 ja 3, § 101 lg 1 p 3, § 218 lg 2, 3, § 116 lg 2 p 1,
Estonian Motors OÜ ei 24.04.2019 28-1/19-001498-011 Estonian Motors OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001498.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, kahju hüvitamise nõue
Tarbija arvates ilmnesid autol varjatud puudused (piduriketaste kõverus ja rooste jne) ja tarbija lasi iseseisvalt autot kontrollida kolmandas ettevõttes, kus tuvastati käsipiduri mittepiisav korrasolek. Lisaks lasi tarbija teostada piduritega seonduvaid töid, peale mida vibratsioon pidurdamisel kadus, mistõttu soovis ta kauplejalt remondikulude hüvitamist. Kaupleja oli seisukohal, et tarbija nõue on põhjendamatu, sest pidurid olid lihtsalt roostes ja käsipidur nõuete piires ja esmalt oleks pidanud auto nende juurde kontrolli tooma. Komisjoni seisukoht oli, et tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata. Tarbija ei võimaldanud kauplejal autot üle vaadata ja vajadusel lepingutingimustega vastavusse viia.Komisjon juhtis tähelepanu, et tegemist on kasutatud autoga, mistõttu ei ole kõik tavapärasest kasutamisest tingitud detailide kulumised veel lepingutingimustele mittevastavused.
VÕS § 222 lg 1 ja lg 5, VÕS § 23 lg 2
Elke Mustakivi AS ei 24.04.2019 28-1/18-010130-021 Elke Mustakivi AS: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010130.pdf
Märksõnad: autoremont, kahju hüvitamine
Tarbija kuulis mingil hetkel auto tagumisest vasakust pidurist krigisevat heli ja kuna autole oli tehtud umbes aasta tagasi piduritega seonduv hooldus, siis ei pidanud tarbija seda tavapäraseks kulumiseks. Tarbija lasi kolmandal ettevõttel autot kontrollida ja selgus, et purunenud on pidurikolvi tolmukate, mille tulemusena on tekkinud kolvi pinnale korrosioonikahjustused. Tarbija teostas tööd kolmandas ettevõttes ja soovis, et kaupleja hüvitaks tööde maksumuse, sest oli seisukohal, et tolmukatet kahjustati kaupleja poolt eelnevate hooldustööde käigus. Tarbija pöördus ka ekspertarvamuse saamiseks eksperdi poole, kelle hinnangul oli samuti tolmukate tõenäoliselt purunenud kolvi pööramise tõttu hooldustööde ajal. Kaupleja nende hinnangutega ei nõustunud. Peale probleemist teatamist pakuti tarbijale aegu auto ülevaatamiseks aga tarbijale need ei sobinud ja hiljem selgus, et tarbija on tööd juba muus kohas teostanud.Seega puudus neil võimalus tuvastada rikke põhjust, lisaks ei pöördunud tarbija kohe, vaid sõitis autoga mitu kuud edasi. Kaupleja seisukoht on, et supporti kaitsekumm purunes välise jõu mõjul. Tarbija on eelnevalt loobunud ka pakutud tööst seoses pidurisupportiga ja jätnud tegemata hoolduse. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata. Tarbija poolt esitatud tõendid ei kinnita eksperdi järeldust tolmukatte kahjustumise kohta kaupleja remonditööde käigus. Tarbija ei võimaldanud kauplejal autot üle vaadata, vaid kõrvaldas vaidlusaluse probleemi, mistõttu puudub alus nõuda kahju hüvitamist.
VÕS § 646 lg 1 ja lg 5, VÕS § 23 lg 2, VÕS 101 lg 3
Q&L Engineering OÜ ei 23.04.2019 28-1/19-001006-013 Q&L Engineering OÜ: lepingust taganemine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001006.pdf
Märksõnad:ettemaks teenuse osutamise eest, lepingu alusel tasutud summa tagastamise ja kahju hüvitamise nõue.
Sisu: Tarbija ostis kauplejalt eramu elektrikilbi ning tasus selle eest ettemaksu 300 eurot. Tarbija on korduvalt kauplejalt uurinud, millal toimub kauba üleandmine ja paigaldus, kaupleja on korduvalt lubanud elektrikilbi erinevatel kuupäevadel paigaldada, kuid pole seda siiski teinud. Tarbija nõuab kauplejalt 300 euro tagastamist ja 25 euro ulatuses kahju hüvitamist õigusabi kulude eest. Komisjon leiab, et Kaupleja on lepingut rikkunud ning tarbija nõue kaupleja vastu summas 325 eurot kuulub rahuldamisele.
VÕS § 208 lg 4, § 116 lg 2, § 189 lg 1, § 128 lg 3, § 127 lg 4.
osaühing Comberra ei 23.04.2019 28-2/18-011257-010 OÜ Comberra: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-2-18-011257.pdf
Märksõnad: telefon, ekspertiis
Tarbija viis mobiiltelefoni Samsung Galaxy S7 Edge kaupleja juurde ekspertiisi, kuna soovis kindlustusfirma jaoks
hinnapakkumist telefoni remondiks. Kaupleja tuvastas, et telefonil mehhaanilise põrutuse tagajärjel viga saanud LCD ekraan ja akukaas. Kaupleja tegi tarbijale hinnapakkumise, mille kohaselt kujuneks taastusremondi maksumuseks 338 eurot, millele lisandus ekspertiisitasu summas 29 eurot. Tarbija pöördus täiendava arvamuse saamiseks Digiexpert OÜ poole, kelle hinnangu kohaselt oli kahjustatud ka telefoni emaplaat ning telefoni taastusremondi maksumuseks kujunes 623 eurot. Tarbija leiab, et kaupleja poolt ebakorrektse ekspertiisi teostamisega tekitati talle kahju ekspertiisi tasu ulatuses, summas 29 eurot. Komisjoni hinnangul ei ole tarbija tõendanud, et kaupleja oleks töövõtulepingut rikkunud. Töövõtulepingu eesmärgiks oli ekspertiisiakti koostamine ning kindlustusandja tarbeks telefoni remondi hinnapakkumise tegemine. Kaupleja kinnitas jätkuvalt, et on valmis sellise summa eest telefoni taastama. Asjaolu, et tarbijale hinnapakkumine ei sobinud, ilmselt väiksema hinna tõttu kui tarbija eeldas, ei näita veel, et kaupleja oleks töövõtulepingut rikkunud ning tal puudub tasu saamise õigus. Komisjon jätab avalduse täies ulatuses rahuldamata.
Klaar OÜ ei 23.04.2019 28-1/19-002298-010 Klaar OÜ: kohustuse täitmise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002298.pdf
Märksõnad: telefon, akuvahetus, ekraan
Tarbija viis mobiiltelefoni iPhone 6s aku kehva vastupidavuse tõttu kaupleja juurde remonti. Hooldustöö tehti-
vahetatud aku garantiitööna. Aku vahetuseks avas kaupleja telefoni ekraani, mis sulgemisel enam ei toiminud. Kaupleja tuvastas, et tegemist oli mitteoriginaalvaruosaga, mis oli paigaldatud oskamatult. Komisjoni hinnangul ei saa kaupleja vastutada kolmanda isiku ebakvaliteetse ja oskamatu töö eest. Kaupleja tegi aku vahetuseks garantiiremonti, mille käigus telefoni ekraani ei eemaldata. Garantiitöö hõlmas üksnes aku vahetust. Komisjoni hinnangul ei ole tõendatud aku vahetuse ja ekraani toimise lõppemise omavaheline seos. Komisjon jätab tarbija avalduse täies ulatuses rahuldamata.
ALL KAUBANDUSE OÜ jah 23.04.2019 28-1/19-000816-010 All Kaubanduse OÜ: kohustuse täitmise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000816.pdf
Märksõnad: telefon, kaamera
Tarbija viis mobiiltelefoni kaupleja juurde ekraani ja kõlari vahetusse. Remondiaktil fikseerisid kaupleja esindaja ja tarbija telefonil raske mehhaanilise vigastuse, kriimud ning katkise klaasi ja LCD. Kaamera sel hetkel töötas
korralikult ning sellepärast saigi telefon antud ainult ekraani vahetusse. Kaupleja tegi telefonil ekraani ja kõlari
vahetuse tarbija poolt toodud varuosadega, antud tööd täideti ning nende kohta kaebusi tarbijal ei esine. Komisjon leiab, et pole usutav, et kaupleja lõhkus remondi käigus telefoni tagakaamera. Telefonil oli enne remonti võtmist raske mehhaaniline kahjustus, mistõttu oli purunenud klaas ja LCD. Puutetundliku ekraani vahetamine ei hõlma töid, mille käigus võis kaamera puruneda. Seetõttu leiab komisjon, et ilmselt tekkinud mehhaanilise vigastuse käigus
sai lisaks puutetundlikule ekraanile ja kõlari purunemisele kahjustusi ka telefoni kaamera või kaamera ei ühildunud tarbija poolt kauplejale vahetamiseks toodud puutetundliku ekraaniga. Komisjon jätab tarbija avalduse täies ulatuses rahuldamata.
OÜ TEZ Tour ei 23.04.2019 28-1/18-008420-018 OÜ TEZ Tour: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-008420.pdf
Märksõnad: pakettreis, turism, hinna alandamine.
Sisu: Tarbija ostis kauplejalt reisi kahele Türgi hotelli hinnaga 1240 eurot. Valitud reispakett pidi sisaldama muu hulgas ka tasuta rannabaari teenust. Kohapeal ilmnes, et rannabaar oli tegelikult tasuline. Kaupleja nõudis tarbijalt tõenduseks rannabaari tšekke. Komisjon rahuldas tarbija nõude (200 eurot reisija kohta) osaliselt. Kui kaupleja oleks nõudnud tarbijalt tšekkide esitamist kohe pärast tarbijalt avalduse saamist, oleks tarbija saanud need tšekid muretseda. Seega on kaupleja viivitanud tarbija avalduse sisulise lahendamisega ebamõistlikult kaua. Komisjoni hinnangul on tarbija esitatud nõue ebaproportsionaalselt suur võrreldes hotelliteenuse maksumusega reistasus. Arvestades kauplejapoolse lepingurikkumise vähest olulisust, leidis komisjon, et reisitasu alandamine 10% võrra toitlustuse maksumusest ehk 59 eurot on proportsionaalne ja põhjendatud.
VÕS § 875 lg 1, 2; § 877 lg 2; § 112 lg 3; § 189 lg 1; § 191 lg 1.
Dlb Trading OÜ ei 23.04.2019 28-1/19-001114-006 Dlb Trading OÜ (www.kaup24.ee): ostuhinna tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001114.pdf
Märksõnad: puudustega toode, mittevastavusest mitteteatamine
Tarbija tellis Kauplejalt kontoritooli. Tarbija märkis avalduses, et ta märkas tootel olevaid puudusi juba selle kokkupanekul. Toote sai Tarbija kätte 31.07.2018, kuid pöördus pretensiooniga Kaupleja poole alles jaanuaris 2019. Komisjon nõustub Kauplejaga, et fotodelt nähtuv tooli kattematerjali kulumine tõendab, et see pidi tekkima pikema perioodi vältel. Tarbija kui ostja kohustuseks oli sellest Kauplejat teavitada õigeaegselt VÕS § 220 lg-s 1 sätestatud tähtaja jooksul. Tarbija ei ole esitanud asjaolusid, millest ilmneks, et õigeaegselt lepingutingimustele mittevastavusest mitteteatamiseks esinesid mõjuvad põhjused. Seega komisjon ei tuvastanud, et õigeaegselt teatamata jätmine on mõistlikult vabandatav. Puudub õiguslik alus avalduse rahuldamiseks.
RUG Mööbel OÜ ei 23.04.2019 28-1/19-001827-012 RUG Mööbel OÜ: toote parandamine või asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001827.pdf
Märksõnad: tugitool, puudusega kaup, parandamine või asendamine
Tarbija ostis Kauplejalt mööbli komplekti, kuhu kuulus ka tugitool Recliner Dallas Must/A30 (kiikuv ja pöörlev.) Poolte vahel puudub sisuliselt vaidlus, et Tarbijale müüdud tugitooli osas esines probleem, mis seisnes asjaolus, et sellele istudes käis Tarbija ülepea. Kaupleja väidetel võis see olla tingitud asjaolust, kui istutakse hooga kiikuvasse tugitooli. Kaupleja poolt saadetud tehnikud käisid samuti ülepea, kui prooviti antud tugitooli. Pärast tehnikute ülepea käimist tõid nad uue kilesse pakitud kiikuva, pöörleva tugitooli ja peale paigaldust prooviti seda esialgu tehnikute ja ka Tarbija poolt. Mõlemal korral käidi ülepea. Tarbija esitas komisjoni istungil rida fotosid tugitoolist, millest ilmneb, et tugitooli all raamil esineb puuritud auke, kuid kruvid puuduvad. Komisjon leiab, et Tarbija avaldus on põhjendatud. Kaupleja on kohustatud tugitooli parandama ning selle võimatuse korral asendama samaväärse tugitooliga.
Osaühing Elektius ei 23.04.2019 28-1/19-001604-008 Osaühing Elektius (kauplus Bata): ostuhinna tagastamine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001604.pdf
Märksõnad: defektsed jalanõud, ekspertiis peale 6 kuu möödumist, ostuhinna tagastamine, kahju hüvitamine
Tarbija ostis kauplusest Bata nahast poolsaapad. Tarbija esitas Kauplejale pretensiooni põhjusel, et vasaku jala poolsaapa nahk pragunes. Kaupleja vastas, et kuivõrd jalanõude ostmisest on möödunud 6 kuud, siis on ostja kohustus esitada tõend kaubal esineva puuduse põhjuse kohta. Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo arvamuse kohaselt defekt kuulub kriitiliste tootmisdefektide liiki - kandmisel tavapärasele mehaanilisele toimele mittevastupidav materjal ning kandmiskulum on minimaalne. Komisjoni istungil ekspert Helgi Roosimäe arvamuse kohaselt on tegemist varjatud tootmisdefektiga. Esineb toornaha viga, mis jalatsite kandmisel vajus lahti. Vasakul poolsaapal esineb naha pragunemist ning on näha ka teise pragunemise teket. Kaupleja on lubanud ostusumma tagastada, kuid Tarbija teavitas komisjoni, et Kaupleja ei ole raha tagastanud. Komisjon on seisukohal, et käesolevas asjas on tegemist Kauplejapoolse lepingutingimuste olulise rikkumisega VÕS § 223 lg 1 mõttes. Kaupleja ei ole pakkunud Tarbijale võimalust jalatsite asendamiseks. Seega on Tarbija õigustatud lepingust taganema. Samuti peab Kaupleja hüvitama ekspertiisi tasu.
PUHAS SÄRK OÜ ei 22.04.2019 28-1/19-001368-014 PUHAS SÄRK OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001368.pdf
Märksõnad: keemiline puhastus, tarbijatöövõtuleping, kahju hüvitamine
Sisu: Tarbija tellis kauplejalt 8 särgi puhastamise teenuse, mille käigus kahjustati kahte särki ning tarbija soovis kahju hüvitamist. Kaupleja tunnistas, et on kahju tekitanud, kuid kahju suuruse kindlaksmääramiseks palus esitada kahjustatud esemed. Tarbija ja Kaupleja vaidlesid, kelle kätte särgid jäid ning Tarbija ei esitanud vaidlusaluste särkide ostudokumente. Komisjoni hinnangul ei ole olemasolevate tõendite põhjal võimalik kindlaks teha kahju täpset suurust, mistõttu jäi Tarbija avaldus rahuldamata.
VÕS § 127 lg 6
OÜ Toru SOS ei 22.04.2019 28-1/19-001356-011 OÜ Toru SOS: lepingu alusel tasutud summa tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001356.pdf
Märksõnad: lepingu alusel tasutud summa tagastamine, boileri paigaldus, lepingust taganemine, oluline lepingurikkumine
Kaupleja ostis kolmandalt isikult boileri, andis selle üle tarbijale ja nõudis tarbijalt boileri maksumuse tasumist. Kaupleja paigaldatud boiler hakkas lekkima. Kaupleja leidis, et põhjuseks oli defektne boiler ja boileri kvaliteedi eest kaupleja ei vastuta. Tarbija hinnangul ei olnud ka boileri paigaldamine nõuetekohane.
VÕS § 116 lg 2 p 5, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 217 lg 2 p 2, VÕS § 217 lg 5
Arvutitark OÜ ei 22.04.2019 28-1/18-011610-019 Arvutitark OÜ (arvutitark.ee): lepingu täitmisele kohustamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011610.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, hinna muudatus, lepingu täitmise nõue
Tarbija tellis e-kauplusest arvutitark.ee mobiiltelefoni hinnaga 59 eurot ning tasus selle eest ettemaksu 100%. Kaubale järele minnes soovis kaupleja täiendavalt 100 euro tasumist teatades, et veebilehel oli ekslikult väljas vale hind. Tarbija ei nõustunud täiendavalt kauba eest tasuma ning kaupleja soovis lepingust taganeda. Tarbija sellega ei nõustunud ja nõudis lepingu täitmist ehk kauba üleandmist kokkulepitud hinnaga. Komisjoni hinnangul on kauplejal kohustus täita tarbijaga sõlmitud lepingut ning müüa kaup kokkulepitud hinnaga 59 eurot.
VÕS § 8 lg 2, § 76 lg 1, TSÜS § 92 lg 2 ja lg 5
ORDI AS ei 22.04.2019 28-1/19-001842-015 ORDI AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001842.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, oluline lepingurikkumine, tarkvaralised probleemid
Lepingust taganemiseks peab olema seda õigustav põhjus, eelkõige oluline lepingurikkumine. Tarkvaralisetele probleemidele garantii ei laiene.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217, VÕS § 223 lg 1
EVKO LINE OÜ ei 22.04.2019 28-1/19-001195-008 EVKO LINE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001195.pdf
Märksõnad: Ettemaksu tagastamine, lepingust taganemine
Seoses asjaoluga, et kaupleja jättis täitmata oma lepingulised kohustused valmistada ja paigaldada 30 päeva jooksul kapid, tarbija taganes poolte vahel sõlmitud lepingust.
VÕS § 116 lg 2 p 5, VÕS § 189 lg 1
Klick Eesti AS ei 22.04.2019 28-1/19-001118-010 Klick Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001118.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, sülearvuti, müügileping, oluline lepingurikkumine
Lepingust taganemiseks peab olema seda õigustav põhjus, eelkõige oluline lepingurikkumine.
VÕS § 101 lg 3, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217, VÕS § 223 lg 1
Bremers OÜ ei 20.04.2019 28-1/18-011866-009 Bremers OÜ: toote parandamiskulu ja ekspertiisitasu hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011866.pdf
Märksõnad: Müügileping, lastekäru
Pooled olid erineval seisukohal asjaolu osas, kas tegemist on tootmisdefektiga või käru ebaõigest kasutamisest tingitud puudusega. Komisjon võrdles vaidlevate poolte poolt tellitud ekspertiise ja ekspertide arvamusi ning leidis, et tarbija tellitud ekspertiis on pädevam, sest ekspert tõi välja ka põhjendused, miks ekspert vastavale arvamusele jõudis, et tegemist on tootmisdefektist tuleneva puudusega.
OÜ TEZ Tour ei 15.04.2019 28-1/19-000998-015 OÜ TEZ Tour: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000998.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, pakettreisileping, ekskursioon, vääramatu jõud, hinna alandamine, ebakvaliteetne bussitranspordi teenus
Bussi rike ei ole vääramatuks jõuks. Komisjon leidis, et tarbijal on õigus ekskursiooni tasu alandamiseks bussitranspordi maksumuse ulatuses.
VÕS § 101 lg 1 p 5, VÕS § 103, VÕS § 112
Hobby Hall Oy Eesti filiaal ei 15.04.2019 28-1/18-011076-019 Hobby Hall Oy Eesti filiaal (www.hansapost.ee): kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011076.pdf
Märksõnad: müügileping, e-kaubandus, jalgratas, kaupleja lepingust taganemine, tarnetähtaja pikendamine, kahju hüvitamine
Tarbija tellis e-kauplusest hansapost.ee jalgratta. Kaupleja lükkas tarnetähtaega korduvalt edasi ning teatas siis, et tellimust ei ole võimalik täita ja pakkus asenduseks teistsugust toodet. Tarbijale asendustoode ei sobinud ning ta ostis toote teiselt ettevõtjalt kallima hinnaga ja esitas kauplejale nõude hinnavahe hüvitamiseks. kaupleja hüvitamisega ei nõustunud, kuna tellimistingimuste kohaselt on kauplejal õigus lepingust taganeda. Komisjoni otsuse kohaselt rikkus kaupleja kohustsut teavitada tarbijat esimesel võimalusel kaba üleandmise võimatusest ning tarbijal on õigus nõuda kahju (antud juhul hinnavahe) hüvitamist.
VÕS § 208, § 52, § 42, § 127, § 135
RAHAUS OÜ jah 14.04.2019 28-1/19-000252-012 Rahaus OÜ (mööbel24.ee): lepingust taganemine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000252.pdf
Märksõnad:mööbel, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Tarbija tellis e-poest erinevaid mööblitooteid, kuid kaupleja jättis vaatamata korduvatele lubadustele tellimuse täitmata ja raha tagastamata. Kaupleja jättis selgitused menetluse käigus andmata. Komisjon asus seisukohale, et tarbijal on õigus ostu eest tasutud summa tagasi saada, kuid kahju hüvitamise nõude jättis rahuldamata, sest tarbija ei ole tõendanud, miks ta hiljem kallima mööbli ostis ja miline on põhjuslik seos kaupleja tegevusega.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 116 lg 2 p 1, VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 127 lg 1 ja lg 4.
Bigbox.ee OÜ ei 14.04.2019 28-1/19-000626-015 Bigbox.ee OÜ: teleri asendamine või raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000626.pdf
Märksõnad: teler, ostusumma tagastamine
E-poest ostetud teleri pakendi avamisel selgus, et teleri ekraanil on mehaaniline vigastus ja tarbija selle tekitamises omapoolset süüd ei näe. Kaupleja kinnitusel saadeti teler tarbijale uuena ja tarbija oleks pidanud teleri koheselt üle vaatama ja kahjustuse tuvastamisel teleri tagasi saatma. Lisaks on tarbija poolt saadetud fotoelt näha, et pakendis on auk, kuid seest oli paken ja penoplast terved, mistõttu ei saanud teler kahjustada transpordi käigus, vaid siiski tarbija tegevuse tõttu. Komisjon asus seisukohale, et tarbija avaldus tuleb rahuldada, sest esimese kuue kuu jooksul vastutab asja lepingutingimuste eest kaupleja. Komisjoni hinnangul on eluliselt usustav, et teler võis saada kahjustusi transpordi käigus ja kaupleja väited on paljasõnalised. Kaupleja peab teleri asendama või siis tagastama ostusumma.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 217 lg 2 p 1 ja p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1
InSystem Baltic OÜ ei 12.04.2019 28-1/19-001016-009 InSystem Baltic OÜ (www.heveren.ee): raha tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001016.pdf
Märksõnad: vankrikiigutaja, e-kaubandus, InSystem Baltic OÜ, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis automaatse vankrikiigutaja hinnaga 55 eurot. Tarbija võttis toote pakendist välja, pani käima ja ühendas lapsevankri ratta külge, et proovida kuidas seade töötab. Kaupleja hinnangul on Tarbija asja kasutanud, asi on pakendist välja võetud, asjal on kriimud ja muud kulumisjäljed, asi on määrdunud. Kaupleja sõnul on Tarbija asja aku täis laadinud ja ka tunnistanud, et proovinud seadet lapsevankri peal. Esinevad kulumisjäljed ja täkked asjal, kriimustatud on asja laadimispesa. Tarbija tagastas Kauplejale asja, aga Kaupleja ei tagastanud Tarbijale mitte kogu müügihinda (55 eurot), vaid 38 eurot. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt teha poes. Komisjon leidis, et Tarbija on asja käsitsenud ja kasutanud rohkem, kui seda lubataks tavapäraselt teha poes ja seetõttu on õigustatud Kaupleja poolne Tarbijale tagastatava summa vähendamine asja väärtuse vähenemise võrra. Tarbija nõue jäeti rahuldamata.
TKS § 47 lg 3 p 4; VÕS § 52, § 56, § 189 lg 1, § 56 prim 2 lg 4.
ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ jah 05.04.2019 28-1/18-011006-014 ONOFF Jaekaubanduse OÜ: ostuhinna tagastamine (lepingust taganemine) Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011006.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, ostuhinna tagastamine, müügigarantii, tolmuimeja, garantiiremont
Igapäevaselt kasutatava majapidamisseadme enam kui 1,5-kuuline remonditähtaeg ei ole mõistlik ja tekitaks teisele poolele põhjendamatuid ebamugavusi.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 223, VÕS § 230 lg 3
Kliimastuudio OÜ ei 05.04.2019 28-1/18-010812-019 Kliimastuudio OÜ: kohustuse täitmine (töö parandamine) Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010812.pdf
Märksõnad: Kohustuse täitmine, linnaosa üldplaneering, seadme paigaldus
Linnaruumis kehtivate piirangutega arvestamine ja nende järgimine on kinnistuomaniku kohustus.
VÕS § 101 lg 1 p 1, VÕS § 641
Osaühing Artonis ei 03.04.2019 28-1/19-001446-010 Osaühing Artonis (Vaip ja Valgus salong): lepingust taganemine, ostusumma tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001446.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija sõlmis kauplejaga ostumüügilepingu põrandalambi ostuks. Komisjon leidis, et tõendamata on tarbija väide, et ta tellis alguses teist värvi lambi, kui selle mis kaupleja üle andis. Tarbija muutunud seisukoht lambi kupli värvuse osas ei ole lepingule mittevastavus ning sellest tulenevalt ei ole kauplejal kohustust vahetada välja valgustit, mis on terve ja töötab.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 116 lg 1
Thaya Foorum OÜ ei 02.04.2019 28-1/19-000654-006 OÜ Thaya Foorum (thaya.ee): ostuhinna tagastamine (lepingust osaline taganemine) Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000654.pdf
Märksõnad: lepingust osaline taganemine
Tarbija sõnul on tellitud kahest tootest kätte saanud vaid ühe ning teise osas koostas kaupleja kreeditarve. Kaupleja ei ole tarbija e-kirjale reageerinud, kõnealust kaupa väljastanud ega raha tagastanud. Komisjoni hinnangul on kreeditarve vormistamisel kaupleja ise tunnistanud, et ei kavatse tellimust tervikuna täita. Kui võlgnik on võlasuhtest tulenevat kohustust rikkunud, võib võlausaldaja muu hulgas lepingust taganeda. Lepingust taganemise kehtivuseks peavad olema selle materiaalsete eelduste kõrval täidetud ka formaalsed eeldused.
VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
Thaya Foorum OÜ ei 02.04.2019 28-1/19-000497-006 OÜ Thaya Foorum (thaya.ee): ostuhinna tagastamine (lepingust taganemine) Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000497.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis Thaya e-poest kaupa, mida ei ole kaupleja kohale tarninud, samuti ei ole tagastatud raha. Tulenevalt müügilepingust on müüja põhikohustuseks asja üleandmine ja ostjal omandi tekkimise võimaldamine. Antud juhul ei ole kaupleja oma lepingulist kohustust täitnud. Kui võlgnik on võlasuhtest tulenevat kohustust rikkunud, võib võlausaldaja muuhulgas lepingust taganeda.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 76 lg 3, VÕS § 101 lg 1 p 4
MJPeod OÜ ei 27.03.2019 28-1/18-011547-014 MJPeod OÜ: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011547.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, kontsert, kontserdi kvaliteet ja vastavus lepingutingimustele
Tarbija on tõendanud ajakirjanduses ilmunud artikliga, et üritus ei alanud ega lõppenud välja reklaamitud ajal ning see ei olnud sobiv reklaamis kirjeldatud vanuserühmale. Tarbija leiab tehtud avalduses, et kaupleja osutatud teenuse väärtus oli null eurot, kuid vastavat hinnangut ürituse väärtusele tõendanud ei ole. Kohase ja mitte kohase täitmise väärtuse osas kannab käesolevas asjas tõendamiskoormist tarbija. Kui kohase ja mitte kohase täitmise väärtusi ei saa täpselt kindlaks teha, otsustab väärtuste suuruse asjaolusid arvestades KOmisjon vastavalt § 112 lg 1 lausele 2. Seejuures tuleb analoogia korras teenustele kohaldada TsÜS § 65 regulatsiooni.
VÕS § 112 lg 1; 2 ja 3. TsÜS § 65
OÜ Bestair Kaubandus ei 27.03.2019 28-1/19-000471-010 OÜ Bestair Kaubandus: soojuspumba ümberpaigutamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000471.pdf
Märksõnad: Soojuspump, kohustuse täitmine
Tarbija ostis soojuspumba koos paigaldusega, kuid mingil hetkel hakkas vesi kogunema trepile, mis lõhkus maja fassaadi. Tarbija soovis, et kaupleja paigaldaks soojuspumba teise kohta, kuid kaupleja pakkus ainult tasulist teenust. Tarbija sellega ei nõustunud, sest oli ostueelselt saatnud kauplejale majaplaani ning kaupleja oleks pidanud seda arvesse võtma. Hooldustöid teostava ettevõtte hinnangu kohaselt on yegemist vale kaldega. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja ei ole tarbijale selgitanud, et praegune asukoht ei sobi ja kauplejal, kui professionaalil oli võimalik kohe algselt paigaldada soojuspump sobivasse kohta. Tarbija nõue kuulub seetõttu rahuldamisele.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 642 lg 2, VÕS § 645 lg 3
Pindi Kinnisvara OÜ ei 27.03.2019 28-1/18-011025-012 Pindi Kinnisvara OÜ: arve tasumisest keeldumise õiguse tunnustamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011025.pdf
Märksõnad: hindamisakti mittevastavus, töövõtuleping, Pindi Kinnisvara OÜ, kohustuse mittetäitmine.
Sisu: Tarbija tellis Kauplejalt teenuse kinnistul paikneva ehitise nüüdis- ja tulevikuväärtuse hindamiseks. Kaupleja esitatud hindamisaktis esines mitmeid puudusi, eelkõige faktivead. Kaupleja ei olnud nõus puudust kõrvaldama enne arve eest tasumist. Sellist nõuet ei saa lugeda õiguspäraseks. Kaupleja väide on õige, et ta ei pea nõustuma Tarbija hinnanguga kinnistu väärtusele, kuid hindamisaktis olevad andmed peavad vastama tegelikkusele ning oma hinnangut tuleb põhjendada õigetele andmetele tuginedes. Komisjon leidis, Tarbija et avaldus kuulub rahuldamisele.
VÕS § 635 lg 1,4; § 641 lg 1, 2 p 2; § 644 lg 1, § 637 lg 3, § 647 lg 1, 2.
AIG Europe Limited ei 27.03.2019 28-1/18-011808-012 AIG Europe Limited: lepingu täitmise nõue, kindlustusjuhtumi tuvastamine ja kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011808.pdf
Märksõnad: Kindlustusleping, reisikindlustus, lepingu tüüptingimused
Lennu muudatus tekitas olukorra, kus tarbija tõenäoliselt ei jõuaks järgmisele lennule. Reisikindlustuse tingimuse kohaselt kaetakse kindlustusega kindlustussumma ulatuses punktides 12, 13 ja 14 määratletud reisi ärajäämisest, väljuvast reisivahendist või jätkulennust majajäämisest tingitud reisipiletite, mis jäävad kasutamata, vahetamise kulud, et võimaldada kindlustatul reisi uuesti broneerida.
Komisjon ei tuvastanud esitatud materjalide alusel kindlustusjuhtumi tekkimist, mis annaks tarbijale aluse kindlustushüvitise nõudmiseks. Kuna lennureis toimub alles tulevikus, ei ole praegusel juhul kindlustusjuhtum aset leidnud. Lepingus toodud sõnastuses eeldab kindlustusjuhtub faktilist toimumist. Praegusel juhul on tegemist üksnes oletusega, et tõenäoliselt hilineks Tarbija järgnevale lennule. Poolte vahel sõlmitud reisikindlustuse tingimused ei sätesta kindlustusjuhtumina oletuslikku või tõenäoliselt olukorda.
Reisikindlustuse tingimustest ei nähtu, et pooleks oleksid kokku leppinud selles, et kindlustusega on kaetud asenduspileti soetamise kulud juhuks, kui esineb jätkulennust mahajäämise oht.
VÕS § 127 lg 1; TKS § 40 lg 1-3; 57; 58.
Compensa Life Vienna Insurance Group SE ei 27.03.2019 28-1/18-011168-013 Compensa Life Vienna Insurance Group SE: lepingu täitmise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011168.pdf
Märksõnad: Kohustuslik kogumispensionikindlustuse leping, pensionimakse
Komisjon tuvastas, et tarbija oli kaupleja poolt saadetud pakkumuse aktsepteerinud, millega kiitis heaks pensionimakse suuruse ja pensioniperioodi alguse muutumise kohta kindlustusmakse hilisema laekumise korral.
Asja materjalidest nähtub, et registripidaja korraldas osakute tagasivõtmise ning kandis raha kindlustusmaksena kindlustusandjale näidatud pensionimaksete algusperioodile järgneval kuul. Vastavalt lepingule oli sellisel juhul kauplejal õigus pensioniperioodi algusaega muuta. Tarbija nõue, ühe pensimakse osas on seega alusetu. Ühtlasi ei jää Tarbija osamaksest ilma, vaid see nihkub ühe kuu võrra edasi.
VÕS § 9 lg 1; VÕS § 8 lg 2
AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal ei 27.03.2019 28-1/18-011447-010 AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal: lepingu täitmise nõue, kindlustusjuhtumi tuvastamine ja kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011447.pdf
Märksõnad: Kindlustusleping, kodukindlustus, mehitamata õhusõiduk
Komisjon leidis, et tarbija seisukoht ei ole õige, et kaameradrooni puhul on tegu kaasaskantava video/fototehnikaga. Asjaolu, et mehitamata õhusõidukile on paigaldatud selle lahutamatuks osaks olev videokaamera, ei muuda seadet oma olemuselt videoseadmeks. Analoogselt ei saa videokaamera sõiduautole paigaldamisel rääkida autost kui videoseadmest.
Kindlustuslepingu osaks olevate tüüptingimuste kohaselt ei loeta õhusõidukeid kindlustatud esemeteks.
VÕS § 422 lg 1 ja 423 lg 1
osaühing Kinema ei 26.03.2019 28-1/18-010795-011 Osaühing Kinema: õigusliku aluseta saadu tagastamine, ekslik hind Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010795.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, uste valmistamine ja paigaldus, hind, hinna muudatus, eksimus, lepingu täitmise nõue
Tarbija tellis kauplejalt hinnapakkumise alusel garaažiuste valmistamise ja paigalduse. Hinnapakkumise kohaselt sisaldas hind transporti ja paigaldust. Kauba valmimisel teatas kaupleja, et hind siiski transporti ja paigaldust ei sisalda ja nende eest tuleb juurde maksta, kuna hind oli pakkumises märgitud ekslikult valesti. Tarbija hinna muudatusega ei nõustunud, kud tasus kauplejale, kuna uste paigaldamisega ei saanud külmade ilmade tõttu oodata. Komisjoni hinnangul tuleb kauplejal täita sõlmitud lepingut ehk teostada tööd lepinguga kokkulepitud hinnaga ning tarbija enammakstud rahasumma tuleb tagastada.
VÕS § 208 lg 1, § 635 lg 4, § 16 lg 1, § 1027, § 1028 lg 1
AllePal OÜ ei 26.03.2019 28-1/18-011024-011 AllePal OÜ (osta.ee): müügipiirangu tühistamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011024.pdf
Märksõnad: müük osta.ee keskkonnas, kasutatud kaup, riideese, puudusega kaup, lepingust taganemine, müügipiirangu tühistamise nõue
Tarbija kasutas veebiportaali osta.ee müügikeskonda ning müüs erisikule jope. Ostja esitas kauba kohta pretensiooni, väites, et tootel on puudus. Tarbija puudust ei tunnistanud ning müügikeskkonna haldaja määras tarbijale kasutustingimuste rikkumise eest müügipiirangud, millega tarbija ei nõustunud väites, et müüdud kaubal puuduseid ei olnud. Komisjoni hinnangul puuduvad tõendid selle kohta, et kauba puuduse oleks tekitanud ostja ning tarbija avaldus tuleb jätta rahuldamata.
VÕS § 208 lg 1, lg 4, § 217 lg 1 ja lg 2
ON24 Aktsiaselts ei 25.03.2019 28-1/18-011725-010 ON24 Aktsiaselts (www.on24.ee): hinna alandamise tõttu enammakstud summa tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011725.pdf
Märksõnad: müügileping, e-kaubandus, mööbel, hinna alandamine, lepingutingimustele mittevastav kaup
Tarbija tellis e-kauplusest www.on24.ee riiuli. Tooteinfo kohaselt oli riiul täispuidust, mistõttu tarbija ostuotsuse tegi, kuna soovis riiulit lühemaks teha. Riiuli lühemaks tegemisel selgus, et toode täispuidust ei ole ning tarbija soovis kauba hinda alandada. Kaupleja tunnistas viga, parandas info kodulehel, kuid oli hinda nõus alandama vaid 6 euro võrra. Komisjoni hinnangul on kaupleja lepingut rikkunud, tarbijal on õigus kauba hinda alandada, kuid tarbija nõutud summa ei ole tõendatud ning hinna alandamise nõue rahuldatakse osaliselt.
VÕS § 208 lg 4, § 112 lg 1, lg 2, lg 3, TSÜS § 65
HomeCraft OÜ ei 25.03.2019 28-1/19-000352-011 Homecraft OÜ: lepingu alusel tasutud summa tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-000352.pdf
Märksõnad: müügileping, ettemaks
Tarbija sõlmis müügilepingu ukse valmistamiseks ja paigaldamiseks. Kaupleja jättis täitmata ukse üleandmise kohustuse ja vaatamata sellele, et tarbija andis temale korduvalt täiendava tähtaja, kaupleja oma kohustust ei täitnud ning ei tagastanud ka ettemaksu.
VÕS § 116 lg 2 p 5, VÕS § 209 lg 4, VÕS § 218 lg 4
HeatPoint OÜ ei 25.03.2019 28-1/18-011695-010 HeatPoint OÜ (heatpoint.ee): kohustuse puudumise tuvastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-011695.pdf
Märksõnad: Kohustuse puudumise tuvastamine, hind, müügileping
Tarbija tellis õhksoojuspumba koos paigaldusega, eeldades, et seadme hinnaks koos paigaldusega kujuneb kaupleja veebilehel avaldatud hind. Tarbija sai lisakuludest teada alles pärast töö teostamist esitatud arvelt. Komisjon leidis, et tarbijal ei ole kohustust suurema summa tasumiseks.
VÕS § 208 lg 4
Ocean Air OÜ ei 25.03.2019 28-1/18-010378-015 Ocean Air OÜ: lepingust taganemine ja ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-010378.pdf
Märksõnad: väljaspool äriruume sõlmitud leping, kliimaseade, õhupuhastaja, lepingust taganemine, väärtuse vähenemine
Kaupleja tuli eelneval kokkuleppel tutvustama toodet tarbija koju. Tarbija ostis pärast tutvustuse läbiviimist kauplejalt õhupuhasti ning soovis lepingust taganeda. Kaupleja hinnangul oli toote väärtus vähenenud, kuna seadmel oli kriim. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, kaupleja ei ole esitanud tõendeid kauba väärtuse vähenemise kohta. Tarbija on nõustunud, et sissemakse 37.43 eurot võib jääda kauba väärtuse vähenemise hüvitamiseks, mistõttu jääb komisjoni otsuse kohaselt nimetatud summa kauplejale väärtuse vähenemise hüvitamiseks ning kaupleja peab tarbijalt kauba tagasi võtma.
VÕS § 208 lg 4, § 46 lg 1 p 1, § 49 lg 1, § 189 lg 1, § 49`5 lg 1
Leiti 2239 otsust1 2 3 .. 56