Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid

Kõik otsused...
Leiti 122 otsust1 2 3 4
Kaupleja Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
V.P.W GROUP OÜ 13.09.2019 30-1/19-001743-005 V.P.W GROUP OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-001743.pdf
Otsus nr 30-1-19-001743 parandus.pdf
Märksõnad: müügileping, kättetoimetamata kaup
Avalduse kohaselt ostis Tarbija 09.10.2018 Kauplejalt LED valgusti. Kaupleja reklaamis oma tooteid Facebookis. 29.11.2019 kontakteerub Tarbija kauplejaga, uurimaks millal tellimus kohale toimetatakse. Samal päeval saadetud vastuses väidab kaupleja, et arvutisüsteemi tõrke tõttu on saadetiste väljastamine viibinud ning Tarbija pakk väljastatakse samal päeval. 07.12.2019 küsib Tarbija uuesti saadetise tarnetähtaega. Kaupleja vastas tekstisõnumiga, edastades mobiiltelefoni numbri, kuid Tarbijal ei olnud võimalik selle vahendusel Kauplejaga kontakti saada. Pärast detsembrikuus sotsiaalmeedia vahendusel kontakti saamist lubas kaupleja edastada Tarbijale tooted uuesti. Jaanuaris 2019 küsis kaupleja tarbijalt uuesti viimase postiaadressi. 04.01.2019 küsis kaupleja Tarbijalt pangakonto andmeid et toote eest raha tagastada. 05.01.2019 saatis kaupleja tarbijale tekstisõnumi, et kui viimane saadetud pakki vastu ei võta, siis nõuab kaupleja tarbijalt saadetise edastamine kulude tasumist topeltsummas. 04.02.2019 teavitas kaupleja, et saadetis on talle tagasi jõudnud, tarbija ei aktsepteerinud seda. 07.02.2019 palus tarbija raha tagastada, kuna talle ei ole toodet tarnitud. Kaupleja ei ole seni kaupa tarninud ega ka raha tagastanud. Komisjon tuvastas asja materjalide alusel, et tarbijal esineb senise lepingulise praktika alusel mõistlik põhjus eeldada, et kaupleja ei täida oma kohustusi ka edaspidi. Komisjon leidis eelnevast lähtudes, et tarbijal on õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
Osaühing Brodal Holding 05.09.2019 28-1/19-002467-014 OÜ Brodal Holding: puuduste kõrvaldamine garantiikorras Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002467.pdf
Märksõnad: korteriomandi ost, välitrepp
Kinnisasja välitrepp lagunes ja komisjon lähtud eksperdi arvamusest, mille kohaselt Kaupleja oli kasutanud välistrepi ehitamisel ebasobiva betooniklassiga betooni, mis ei pea vastu oludes, kus trepile langevad soolapritsmed ja jalanõudega edasikantavad soolaosakesed. Kaupleja kohustub välistrepi puudused kõrvaldama või hüvitama Tarbijale trepi parandamisega seonduvad kulud.
osaühing Vikslin 02.09.2019 28-1/19-003598-021 OÜ Vikslin: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003598.pdf
Märksõnad:uksed, lepingust taganemine
Tarbija tellis kauplejalt kaks siseust, kuid tarnitud uksed ei vastanud mõõtudele ja uksed on kitsamad ja kõrgemad, kui tarbija soovis. Kaupleja pakkus uste lühemaks tegemist, kuid laiemaks uksi teha ei saa. Menetluse käigus nõustus tarbija ühe ukse endae jätma, kuid teise eest soovis raha tagasi. Kaupleja selgituste kohaselt nemad erimõõtudega uksi ei müü ja vastav teave on ka kodulehel olemas ja seda selgitati tarbijale ka telefoni teel. Arvel märgitud mõõdud on kaupleja sõnul hoopis ava mõõdud ja märgitud lihtsalt teadmiseks. Mõõtmis- ja paigaldamisteenusest tarbija loobus. Kaupleja oli valmis ühe vaidlusaluse ukse eest raha tagastama, kui ta saab ukse oma salongis müüdud.
Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele. Uste mõõtudes lepiti kokku ja kaupleja väide, et tegemist on muude mõõtudega, ei ole eluliselt usutav. Kauplejal ettevõtjana peab teadma, et uksed on alati kindlas mõõdus ja mõõt on müügilepingu oluline tingimus. Vales mõõdus uste tarnimine on oluline lepingurikkumine ja kaupleja peab tagastama tarbijale vaidlusaluse ukse raha.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 116 lg 2 p 1, VÕS § 189 lg 1
Tripity OÜ 29.08.2019 28-1/19-005066-012 Tripity OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005066.pdf
Märksõnad:Kasutatud auto, lepingust taganemine
Müügikuulutuse oli kirjas, et auto on heas korras aga preale ostu selgus, et auto vibreerib sõidu ajal ja auto põhi on ohtlikult roostes, mistõttu on auto liiklusohtlik ja veermikus on mõraseid detaile. Kokkuleppele ei jõutud ja tarbija nõudeks oli lepingust taganemine ja lisakulutuste hüvitamine. Kaupleja jättis omapoolsed selgitused andmata.
Komisjon asus seisukohale, et tarbija avaldus tuleb rahuldada. Antud juhtumi puhul ei ole tegemist tavapärasest kasutamisest tingitud kulumisega ja auto ise on liiklusohtlik ning kaupleja pidi olema puudustest teadlik. Kaupleja peab tagastama tarbijale ostusumma ja autole tehtud vajalikud kulutused.
VÕS § 217 lg 2 p 6, p 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 191 lg 2
Deutsche Autos OÜ 29.08.2019 28-1/19-002907-022 Deutsche Auto OÜ: kohustuse täitmisele sundimine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002907.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, puuduste kõrvaldamine
Järgmisel päeval peale ostu ilmnesid autol varjatud vead (õhkpadja rike, mootori ebaühtlane töö, lagisev heli mootoriruumist). Kaupleja oli valmis puudusi kõrvaldama,kuid ei tunnistanud pihustite rikkeid. Enne ostu teostas tarbija margiesinduses auto kontrolli ja siis pihustite rikkeid ei tuvastatud, kuid 5 päeva peale ostu on erinevaid vigu. Auto anti tarbijale üle soojaks sõidetud mootoriga, siis ei olnud võimalik mootori viga tuvastada, samuti oli kompressor õhkpadja täis pumbanud. Mootorist kostev lagisev heli on autol käesoleva hetkeni olemas, kuid pihustite rikke tõendamine on keeruline ja ka kulukas ning see eeldaks pihusitte demonteerimist. Kaupleja oli valmis pakkuma õhkpadja lekke ja kütusefiltri soojenduselemendi vea kõrvaldamist, kuid leidis, et pihustite rikked ei ole tõendatud ja neid tuleks eelnevalt stendis kontrollida.Komisjon asus seisukohale, et tarbija avaldus kuulub osaliselt rahuldamisele ja õhkpadja lekke ja kütusefiltri soojenduselemendi vea puhul on tegemist varjatud puudustega. Pihustite osas nõustus komisjon kauplejaga, et tegemist on kuluvdetailidega ja tarbija ei saa eeldada nende vahetamist uute vastu. Kaupleja peab tegema enda kulul korda nii parema tagumise õhkpadja, kui ka filtri soojuselemendi.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 222 lg 1 ja lg 5, VÕS § 101 lg 1 p 1
OÜ Polentera 28.08.2019 28-1/19-004140-010 OÜ Polentera: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-004140.pdf
Märksõnad: boileri vahetamine, teenus, lepingu täitmine.
Sisu: Tarbija soovis boilerit vahetada, leppis kokku tunnihinna. Kauplejaga aga saatis kaks töömeest ja korrutas tunnihinna kahega. Kahe töömehe tulekut ja tunnihinna sellest tulenevalt kahega korrutamist Kaupleja Tarbijale ei teavitanud. Poolte kokkulepe oli tunnitasu ühekordne määr ning seega on Tarbija osaline raha tagasinõue õigustatud.
VÕS § 635, § 76.
LAFORTE OÜ 27.08.2019 28-1/19-005461-011 Laforte OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005461.pdf
Märksõnad: Müügileping, lepingust taganemine, täitmata kohustus, ettemaks
Tarbija tellis kauplejalt suvemaja ja tasus ettemaksu. Kaupleja pidi andma kauba ostjale üle 60 päeva jooksul peale ettemaksu saamist. Tarbija ei ole seniajani tellitud maja kätte saanud.
VÕS § 76, VÕS § 100, VÕS § 101, VÕS § 116
D.R. sanitaartehnika OÜ 24.08.2019 28-1/19-004731-013 D.R. sanitaartehnika OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-004731.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kaupleja kauplusest malmvanni. Enne kauba vastuvõtmist avaldas Tarbija soovi lepingust taganemiseks, kuna selgus, et kaup ei sobi mõõtudelt. Kaupleja nõustus lepingust taganemisega ning lubas raha tagastada, kuid ei teinud seda. Komisjoni hinnangul on lepingust taganemine kokkuleppel võimalik ning Kaupleja peab Tarbijale tagastama kauba eest tasutud rahasumma.
osaühing Vikslin 23.08.2019 28-1/19-003846-014 Vikslin OÜ: ettemaksu tagstamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003846.pdf
Märksõnad: turvauks, lepingust taganemine
Pooled sõlmisid lepingu, millega kaupleja võttis enesele kohustuse müüa tarbijale turvauks ja paigaldada see tarbija näidatud asukohas. Tarbija on tasunud kauplejale ettemaksu. Kaupleja kokkulepitud tööd tarbijale üle andnud ei ole. Tarbija andis e-kirjaga kauplejale täiendava tähtaja. E-kirjadega teatas tarbija tehingust taganemisest ja nõudis ettemaksu tagastamist. Kaupleja selgitas, et töö on üleandmata põhjusel, et tarbijast ei ole võimalik aru saada, kas ta võtab ukse vastu või mitte. Komisjon leiab, et kaupleja on lepingust tulenevaid kohustusi oluliselt rikkunud. Komisjon peab vajalikuks juhtida kaupleja tähelepanu ka sellele, et oma õiguste ja kohustuste realiseerimisel tuleb toimida heas usus ning hoiduda teise poole huvide kahjustamisest (TsÜS §138). Tarbijavaidluse 6-1/18-008136 tugines kaupleja asjaolule, et ei saa ettemaksu tagastada põhjusel, et on juba asunud tarbija tellitud ust valmistama; tarbijale mõeldud toodet ei saa teistele ostjatele müüa. 22.märtsi 2019 e-kirjas on kaupleja tarbijale teatanud, et ei ole veel pannud tarbija tellimust töösse. Seega on kaupleja andnud tarbijale ja ka tarbijavaidlust lahendanud komisjonile eksitavaid selgitusi.
AllForCars OÜ 22.08.2019 28-1/19-005679-008 AllForCars OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005679.pdf
Märksõnad: e-kauplus, kauba üleandmata jätmine, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija tellis e-kauplusest oilshop.ee kauba ning tasus selle eest, kuid Kaupleja kaupa üle ei andnud ning raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kaupleja peab Tarbijale tagastama kogu kauba eest tasutud rahasumma.
VÕS § 76 lg 1 ja lg 3, § 82 lg 3, § 101, § 116 lg 1 ja lg 2
LAFORTE OÜ 22.08.2019 28-1/19-005515-011 Laforte OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-005515.pdf
Märksõnad: aiamaja, lepingust taganemine
Tarbija tellis kauplejalt aiamaja, kuid kaupleja jättis selle tarnimata vaatamata korduvatele lubadustele. Tarbija nõudeks oli ettemaksu tagastamine. Komisjoni seisukoht oli, et tarbija nõue tuleb rahuldada, sest kaupleja on jätnud omapoolse kohustuse täitmata ja on alust eeldada, et ta ei täida oma kohustusi ka edaspidi.
VÕS § 52 lg 1, lg 2, VÕS § 116 lg 1, lg 2 p 1 ja p 4
OÜ Leva Loppan 22.08.2019 28-1/19-003871-011 Leva Loppan OÜ: tehingust taganemine ja raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003871.pdf
Märksõnad: tehingust taganemine
Tarbija ostis bitcoine, misjärel väljastas automaat talle tšeki. Hiljem selgus, et tšekil olevad andmed (rahakoti aadress) ei võimalda soetatud krüptorahale ligipääsu. Kaupleja on selgitanud, et virtuaalrahale ligipääsuks on lisaks vaja veel teist tšekki, millele on kantud rahakoti võtme kood. Kahe dokumendi väljatrüki ajalise vahega (2-3 minutit) ei osanud tarbija arvestada. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja on tehingu sõlmimisel ja täitmisel rikkunud oma kohustusi ulatuses, mille tagajärjel on tarbija kaotanud võimaluse oma vara kasutada ja käsutada.
TKS § 3 p 2, § 4 lg 2, VÕS § 3 p 1, VÕS § 116 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 189
Osaühing Arlende 15.08.2019 28-1/19-004660-014 OÜ Arlende: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004660.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, rehvivahetus
Tarbija käis kaupleja juures rehvivahetuses. Tarbija sõiduki kõikidel velgedel on terves ulatuses ringi kujuliselt, mõne millimeetri kaugusel rehvi servast kahjustused. Vigastuste iseloom viitab sellele, et kahjustused on tekkinud velje pöörlemise ajal vastu kõva eset. Vigastuste iseloom ei vasta komisjoni hinnangul tee äärekividesse sõidule vastavate vigastustega. Möller Auto keretööde meistri arvamuse kohaselt on velgede vigastused tekitatud rehvivahetustööde käigus, rehvi velje peale paneku lõppfaasis. Rehvimontaažipingi maaletooja Megastar AS vastas tarbija poolt saadetud fotole, et pildi järgi oli tegemist lohaka tööga, mille tagajärjeks olid velgede vigastused. Kaupleja paljasõnalised väited ning istungil esitatud video ei tõenda, et kahjustused ei saanud velgedele tekkida rehvide velgedele peale paneku faasis. Komisjon leidis, et sõiduki velgede kahjustamine leidis aset ajal kui töö juhusliku hävinemise ja kahjustamise riisikot kandis kaupleja.
G.Store Old Town OÜ 26.07.2019 28-1/19-004000-015 G.Store Old Town OÜ: lepingust taganemine ja ostuhinna tagastamine, kahju ning ekspertiisikulu hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-004000.pdf
Märksõnad: müügileping, ekspertiis, riideesemete kulum
Tarbija ostis sinist värvi sulejope. Tarbija avalduse kohaselt kandis ta jopet mõned korrad, kui avastas, et jope eritab kaenlaaluses piirkonnas tugevat sinist värvi, mis määris ära kaks särki. Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo OÜ ekspert möönas, et kangas ei ole vastupidav higitoimele kaenlaaluste piirkonnas materjali destruktsiooni tõttu, mis tekkis kanga kahjustumise tagajärjel higieritise toimemõjul. Tootmis ja tehnoloogia defekte ei tuvastatud. Tallinna Tehnikakõrgkooli Rõiva ja tekstiili instituudi eksperthinnanguga tuvastati, et antud defektid särkidel on põhjustatud sulejope voodrikanga ebapiisavast värvipüsivusest higile. Antud sulejope voodri puhul võib väita, et tegemist on kanga ebakvaliteetse värvimisprotsessiga. Komisjon on seisukohal, et käesolevas asjas on tegemist Kauplejapoolse lepingutingimuste olulise rikkumisega VÕS § 223 lg 1 mõttes, kuivõrd Kaupleja ei pakkunud sulejope asendamist. Tarbijale tuleb tagastada sulejope ostuhind. Komisjon on seisukohal, et särkide väärtuse hüvitamise nõude näol on tegemist kahjuhüvitise nõudega. Kahju suuruse kindlaksmääramisel tuleb arvestada riidesemete puhul nende kulumit. Komisjon on seisukohal, et kuivõrd puuduvad tõendid särkide väärtuse kohta kahju tekitamise aja seisuga, siis tuleb lugeda kulumiks triiksärgi osas 20 % ning T-särgi puhul 50 %.
Ventidue OÜ 25.07.2019 28-1/19-002935-016 Ventidue OÜ: ostuhinna ja saatekulu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002935.pdf
Märksõnad: trenažöör, e-kaubandus, ostuhinna ja saatekulu tagastamine.
Sisu: Tarbija ostis portaali osta.ee vahendusel jooksulindi. Toote kättesaamisel selgus, et trenažööri osasid ei ole võimalik omavahel kokku panna. Kaupleja ei suutnud toodet asendada mõistliku aja jooksul ning sellega on Kaupleja lepingut rikkunud. Kaupleja kohustuste hulka kuulub kõrgendatud hoolsuse ilmutamine, selleks, et sobimatu detail saaks asendatud. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise ja transpordikulu hüvitamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
VÕS § 3 p 1, § 208, § 6 ja 7, § 223, § 188, § 189 lg 1, § 191 lg 2, § 1028, § 1033 lg 3.
Novads OÜ 24.07.2019 30-1/19-002718-005 Novads OÜ: ostuhinna ja saatekulu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-002718.pdf
Märksõnad: müügileping, asja mittevastavus
Pooled sõlmisid sidekanali vahendusel lepingu, millega kaupleja võttis enesele kohustuse müüja ja anda tarbijale üle käekell „Health Watch” ja tarbija võttis enesele kohustuse maksta kauplejale ostuhind 89.00 USA dollarit. Tarbija on ostuhinna tasunud. Tarbijale anti käekell „Smart Bracelet”. Tarbija väidab, et saadetud toode ei vasta tellitule. Tarbija teatas kauplejale asja mittevastavusest ja lepingust taganemisest ning nõudis ostuhinna tagastamist. Kaupleja selgitas, et tarbijale saadeti tellitust uuem mudel. Kaupleja on seisukohal, et tarbijal on õigus kauba tagastamisel saada tagasi ostuhind. Kauba tagastamise kulu peab jääma tarbija kanda. Komisjon leidis, et Kaupleja ei ole õigustatud omal algatusel saatma tarbijale soovitust erinevat mudelit, ka mitte siis, kui saadetud mudeli omadused on kaupleja arvates tellitust paremad. Komisjon asub seisukohale, et kaupleja saatis tarbijale sellise kauba, milles pooled kokku ei leppinud. Kaupleja ei ole toote asendamist pakkunud. Tegemist on lepingu olulise rikkumisega, millest tekkis tarbijal lepingust taganemise õigus (VÕS § 226 lg1). Komisjon leiab, et kauplejal lasub kohustus tagastada tarbijale ostuhind; tarbija on õigustatud kauplejalt saadu tagastama kaupleja kulul.
OÜ Edishop 24.07.2019 28-1/19-002228-011 OÜ Edishop: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002228.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup, müügileping
Pooled sõlmisid sidekanali kaudu kokkuleppe, millega kaupleja võttis enesele kohustuse anda tarbijale üle vahvlimasin. Tarbija on kaupleja arve kaupleja poolt näidatud isiku maksekontole tasunud. Kokkulepitud tähtajaks ei ole kaupleja kaupa üle andnud. Tarbija taganes lepingust ja nõudis ostuhinna tagastamist. Vaatamata lubadusele kaupleja ostuhinda tagastanud ei ole. Müüja poolel toimunud lepingu rikkumine ei ole mingil moel seotud ostja käitumisega. Arvestades vaidluses esile toodut hindab komisjon kaupleja rikkumise oluliseks. Tarbija on lepingust taganenud õiguspäraselt. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
Marina Klinovitskaja 08.07.2019 28-1/19-002637-014 FIE Marina Klinovitskaja: Lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav otsus 28-1-19-002637.pdf
Märksõnad: Lepingu täitmise nõue, töövõtuleping
Tarbija tellis kauplejalt õmblustöö tegemise ning tasus töö eest ettemaksuna. Kaupleja teatas tarbijale, et tööd on valmis, kuid venitas üleandmisega ning lõpuks andis osa asju kätte ja osa jättis üle andmata. Tarbija esitas lepingust tuleneva kohustuse täitmise nõude, nõudes tehtud töö ning järele jäänud materjalide välja andmist. Komisjon leidis, et tarbija nõue on põhjendatud.
VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1 p 1, VÕS § 108 lg 2, VÕS § 635 lg 1, VÕS § 635 lg 4, VÕS § 636 lg 1, VÕS § 636 lg 5
Ventidue OÜ 05.07.2019 28-1/19-003074-009 Ventidue OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-003074.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, vale toode, kuller
Tarbija ostis sidevahendi abil veebilehe www.osta.ee kaudu kauplejalt valamu, ta tasus valamu ja transpordi eest. Valamu kättesaamisel selgus, et valamu erines veebilehel avaldatud valamu kirjeldusest. Tarbija esitas kauplejale lepingust taganemise avalduse. Kaupleja tunnistas, et tarbijale on saadetud juhuslikult vale toode ja lubas saata õige. Kuid kaupleja teatas, et väljastas tarbijale siiski tellitud õige valamu, kuid veebilehel oli toote kohta avaldatud kirjeldus ebaõige. Kaupleja tegi tarbijale ettepaneku jätta see valamu endale lubades alandada hinda poole võrra. Kaupleja teatas, et kui tarbija soovib lepingust taganeda, saadab kulleri valamule järele. Tarbija teatas, et jääb lepingut taganemise juurde ning palus selgitada, kuidas kulleri poolt valamu äraviimine toimub. Kaupleja ei vastanud sellele kirjale. Komisjon leidis, et antud juhul lasuvad kohustused kaupleja poolele – kaupleja peab tarbijale tagastama lepingu alusel saadud tasud 92 eurot ning kaupleja peab oma kulul korraldama tarbija juurest valamu äraviimise leppides tarbijaga äraviimise ajas eelnevalt kokku.
Ainula OÜ 05.07.2019 28-1/19-003637-009 Ainula OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 28-1-19-003637.pdf
Märksõnad: laste treeningud, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija maksis treeningute eest ette, kuid kaupleja lõpetas treeningute andmise enne kokkulepitud tähtaega. Kaupleja rikkus ette teatamata lepingust tulenevat kohustust viia trennid läbi kuni lepingus näidatud tähtajani. Komisjon rahuldas tarbija kahju hüvitamise nõude.
VÕS § 619, § 620, § 76, § 196 lg 1, 4, § 189 lg 1.
OÜ LUX 01.07.2019 28-1/19-003482-014 OÜ LUX: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003482.pdf
Märksõnad:Kasutatud auto, lepingust taganemine
Peale ostu selgus, et auto läbisõit on oluliselt suurem ja tarbija tuvastas ka hulgaliselt vigu )mootori ketipinguti väljas, esimene vedru katki, turbiin vahetada, cooleri lõdvik katki jne). Tarbija soovis lepingust taganeda või siis remondikulude hüvitamist. Kaupleja selgitas, et hodomeetri näitu nad ei kontrollinud ja tarbijale võimaldati proovisõitu ja auto kontrolli, mistõttu nemad puuduste eest ei vastuta. Komisjoni seisukoht on, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele. Tarbija ja kaupleja vahel puudus kokkulepe autol olevate tehniliste vigade kohta, mistõttu on kaupleja vastutav nende eest, sest vead avaldusid 5 päeva jooksul. Läbisõidu olulist erinevust komisjon lepingurikkumiseks ei pidanud, sest puudus tõend, et läbisõit oleks olnud üheks müügilepingu tingimuseks. Kaupleja keeldus puudusi kõrvaldamist, mistõttu on tegemist olulise lepingurikkumisega. Kauplejal tuleb tagastada auto ostusumma ja arvele võtmine.
VÕS § 217 lg 2 p 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 237 lg 1
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-003825-010 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003825.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-003522-009 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003522.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-002413-010 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002413.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija tellis kaupleja e-poest kodutehnikat. Tarbija arve tasus tarbijale kinkekaardi väljaja, OÜ Vega Residents. Kokkulepitud tähtajaks kaupleja kaupa üle ei andnud. Tarbija nõuab kauplejalt ettemaksu tagastamist. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Tarbijal on õigus viivitusintressile.
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-002993-011 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002993.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-002759-013 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): kahju hüvitamine ja viivise tasumine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002759.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija tellis kaupleja e-poest kodutehnikat. Kokkulepitud tähtajaks kaupleja kaupa üle ei andnud. Tarbija on saanud kätte külmiku (299.00 eurot). Kaupleja tagastas tarbijalt saadud ettemaksust 600.00 eurot. Tarbija nõuab kauplejalt seni tagastamata jäänud osa. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Tarbijal on õigus viivitusintressile.
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-002899-010 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002899.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija tellis kaupleja e-poest kodutehnikat. Kokkulepitud tähtajaks kaupleja kaupa üle ei andnud. Tarbija teatas kauplejale, et soovib raha tagastamist. Kaupleja koostas tarbijale kreeditarve. Tarbija nõuab kauplejalt ettemaksu tagastamist. Komisjon leiab, et tarbija ostuhinna tagastamise nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Tarbijal on õigus viivitusintressile.
Nombe Kabujogera OÜ 21.06.2019 28-1/19-001943-021 Nombe Kabujogera OÜ (end ärinimi Tehnikacity OÜ): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001943.pdf
Märksõnad: suurem kodutehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt erinevat kodutehnikat, kuid kaupleja jättis tellimuse täitmata ja ettemaksu tagastamata. Tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha tagastamise lubadust ei täitnud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja jättis oma põhikohustuse täitmata ja asja üle andmata nig tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tarbijal on õigus nõuda ka viivitusintressi ja seda alates rahalise kohustusega viivitusse langemisest. Tarbija muud nõuded, nagu moraalne kahju ja kommunaalteenuste arved, ei ole lepingulised ja komisjoni pädevuses ei ole neid välja mõista.
VÕS § 208, VÕS § 209, VÕS § 209 lg 6, VÕS § 82, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 6, VÕS § 113
V.P.W GROUP OÜ 21.06.2019 30-1/19-000740-018 V.P.W Group OÜ: teenustasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 30-1-19-000740.pdf
Märksõnad: müügieseme sobimatus, kauba purunemine
Kaupleja võttis enesele kohustuse valmistada tarbija juhiste järgi ja anda tarbijale üle VOLVO peegel rgb ja LED peegel. Kaupleja valitud kuller viis valmistatud esemed tarbija elukohta. Kauba vastuvõtmisel selgus, et LED peegel on purunenud. Tarbija võttis VOLVOI peegli vastu ja tagastas purunenud LED peegli kauplejale. Tarbija nõuab kauplejalt kogu tasu tagastamist. Kaupleja on nõus tagastama LED peegli maksumuse; VOLVO peegli tasu tagasinõudmiseks kaupleja arvates tarbijal õigus puudub. Komisjoni hinnangul on tarbija nõue LED peegli maksumuse hüvitamises põhjendatud ja tuleb rahuldada. Komisjon leiab, et tarbijal puudub õigus keelduda VOLVO peegli vastuvõtmisest. Kaupleja ei vastuta müügieseme sobimatuse eest. Tarbija nõue VOLVO peegli maksumuse hüvitamises ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.
OÜ MORANDE SHOES 21.06.2019 28-1/19-003481-010 OÜ MORANDE SHOES: lepingust taganemine ja raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003481.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügileping, jalatsid, parandus
Tarbija tagastas ostetud saapad kahel korral. Kaupleja teostas mõlemal korral paranduse. Tarbija hinnangul oli parandus ebakvaliteetne ning ta soovis raha tagastamist. Kaupleja tunnistas, et jalatsid ei kõlba kandmiseks, kuid keeldus raha tagastamast ning pakkus võimalust need asendada. Komisjon leidis, et tarbija nõue on põhjendatud.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223
Osaühing Elektius 21.06.2019 28-1/19-002726-013 Osaühing Elektius: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002726.pdf
Märksõnad: nahkkindad, jaekaubandus, ostuhinna tagastamine.
Sisu: Tarbija ostis nahkkindad, mis 1-kuulise kandmise järel hõõrdusid tugevasti. Kaupleja väitis, et tegemist on ekspluatatsiooni iseloomuga defektiga. Komisjonile kaupleja vastuseid ei andnud, kuigi tõendamiskoormis lasub kauplejal. Komisjonis vaatles kindaid ka ekspert, kes leidis, et kinnastelt tuleb nähtavalt nahakiht maha kuiva hõõrdumise tagajärjel ja, et tegemist on tootmisdefektiga. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 2018 lg 1, 4; § 217 lg 2 p 6; § 218 lg 2; § 220 lg 1; § 222 lg 1; § 223 lg 1; § 189 lg 1; § 189 lg 1.
OÜ MORANDE SHOES 21.06.2019 28-1/19-001042-025 OÜ MORANDE SHOES: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001042.pdf
Märksõnad: jalatsid, jaekaubandus, ostuhinna tagastamine.
Sisu: Tarbija ostis VIP kauplusest talvesaapad. Ühe saapa õmblus tuli lahti. Kaupleja tegi paranduse, aga tarbija ei olnud rahul, sest remont oli tehtud ebakvaliteetselt. Kaupleja ei nõustu tarbija väidetega ning talle on arusaamatu, kes on antud asjas ekspert hindamaks parandustöö kvaliteeti. Kuidas saab Tarbija, kes ei ole spetsialist antud valdkonnas, kvaliteeti hinnata ning kuidas kaitsta müüjaid negatiivsete emotsioonidega tarbijate eest.Tarbija väidetel sai ta saapad kätte 15.03.2019, pani need 18.03.2019 jalga ning avastas, et õmblus läks lahti. Kaupleja väidetel on parandus teostatud kvaliteetselt. Komisjoni ekspert leides, et parandus on ebaõnnestunud, seetõttu, et niidi ots on kinni sõlmimata. Õige on, et Tarbija peab müüjatega käituma korrektselt, kuid see ei võta Kauplejalt kohustust täita tarbijalemüügilepingust tulenevaid kohustusi. Komisjon rahuldas tarbija nõude.
VÕS § 208 lg 1 ja 4; § 217 lg 1, lg 2 p 6; § 218 lg 2; § 220 lg 1; § 223 lg 1, 2; § 189 lg 1.
Firstwheel Nordic OÜ 21.06.2019 28-1/19-002199-008 Firstwheel Nordic OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002199.pdf
Märksõnad: tasakaaluliikur, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Tarbija viis tasakaaluliikuri kaupleja kätte remonti ja tasus koheselt ka aku ja diagnostika eest, kuid kaupleja remonti ei teostanud ning tasakaaluliikurit ega akut tarbijale ei tagastanud. Tarbija esitas kahjunõude kauplejale, kuid kaupleja jättis ka menetluse käigus selgitused andmata. Komisjon leidis, et tarbija nõue tuleb rahuldada ja paranduseks kulunud aeg on ebamõistlik ja käsitletav olulise lepingurikkumisena.
VÕS § 635 lg 1, VÕS § 647 lg 1 ja lg 3, VÕS § 127 lg 1 ja lg 3, lg 4.
Legal Collect Inkasso OÜ 21.06.2019 28-1/19-001392-014 Legal Collect Inkasso OÜ: leppetrahvi tühistamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001392.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, leppetrahvi tühistamine
Tarbija ostis oksjonilt auto, kuid tehingut vormistama saadeti tarbija jaoks tundamtu isik, kellel puudusid dokumendid, et auto oleks kaupleja nimel. Lisaks ei vastanud auto oksjoni kirjeldusele (armatuurlaual põlesid rikketuled),mistõttu esitas tarbija lepingust taganemise avalduse. Kaupleja omakorda esitas tarbijale leppetrahvi nõude, sest tarbija jättis müügilepingu sõlmimata. Kaupleja jättis menetluse käigus selgitused andmata. Komisjon leidis, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele ja leppetrahvi nõue on tühine. Kirjelduse järgi müügi puhul eeldatakse, et näidis või kirjeldus on asja lepingutingimustele vastavuse ainus kriteerium ning sellest kõrvalekalle annab ostjale õiguse lepingust taganeda. Kaupleja jättis lisaks informeerimata, et müüjaks on kolmas isik ja ka omapoolsed vastuväited esitamata. Komisjon tuvastas, et auto erines kirjeldusest. samuti ei keeldunud tarbija lepingu sõlmimisest, küll aga ei tõendanud kaupleja auto omanikuks olekut.
VÕS § 217 lg 2 p 1, VÕS § 226 lg 1
Optimus Mööbel OÜ 20.06.2019 28-1/19-002453-012 OÜ Optimus Mööbel: ostuhinna tagastamine (lepingust taganemine) ja täiendavate kulutuste hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002453.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügileping, mööbel, täiendavate kulutuste hüvitamine
Tarbija ostis kauplejalt köögimööbli ning veidi enam kui kolme kuu pärast esitas pretensiooni kapiustele tekkinud defektide kohta. Kaupleja hinnangul on defektid tekkinud toote ebaõigest kasutamisest ning ta pakkus tarbijale võimalust vahetada kapiuksed tasu eest. Komisjon asus seisukohale, et komisjonil ei ole võimalik lähtuda üksnes kaupleja kinnitusest, et tarbija ei ole järginud toote kasutusjuhendit. Tarbija nõude täiendavate kulutuste hüvitamiseks jättis komisjon rahuldamata põhjendusel, et väidetavalt sularahas tehtud maksete tasumist ja põhjendatust ei ole võimalik kontrollida.
VÕS § 101 lg 2, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
osaühing Vikslin 20.06.2019 28-1/19-003934-017 OÜ Vikslin: lepingu täitmine, lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-003934.pdf
Märksõnad: köögimööbel, lepingutingimustele vastavus
Tarbija tellis kauplejalt köögimööbli Olja. Tarbija tellis mööbli tema antud mõõtude järgi. Mööbli kokkupanekul selgus, et mööbli mõõdud ei vasta tellitule. Alumised köögikapid ei olnud tellitud sügavusega 60 cm. Pakendil ei olnud mööbli mõõte märgitud ning vale mõõt selgus alles kokkupanemisel. Tarbija pöördus kaupleja logistiku poole, kes selgitas, et tegemist ei olnud eritellimusega, vaid kataloogi alusel tellitud mööbliga kataloogis olevate mõõtudega. Tarbija esitas kirjaliku pretensiooni kauplejale, milles selgitas, et mööbel telliti alumiste kappide sügavusega 60 cm, tegelikult oli 45 cm. Tarbija soovis vale mõõduga kappide asendamist õigete mõõtudega kappidega. Kaupleja tarbija pretensiooni ei rahuldanud. Tarbija selgitas kauplejale, et ta ei tellinud mööblit kataloogi järgi ning soovib lepingust taganeda. Kaupleja selgitas, et kuskil ei ole märgitud, et tegemist oli eritellimusega ja kaupleja üldse eritellimusi vastu ei võta, vaid töötab kataloogi alusel. Kaupleja märkis, et tehniliselt ei ole võimalik teha kappe tarbija nõutud sügavusega 600 mm, sest töötasapinna sügavus on 600 mm. Seda on tarbijale ka kaupleja esinduses selgitatud, samuti telefoni teel. Siis oli tarbija nõustunud 550 mm sügavuste kappidega. Kirjas tarbijale kinnitab kaupleja, et tarbija tellis standardsed kapid. Kuskil ei ole märgitud alumiste kappide sügavust. Samas pakkus kaupleja tarbijale võimalust tellida tehasest spetsiaalselt sügavamad kappide korpused, furnituur, fassaadid jäävas samad. Selleks tehtud kulutused jagaksid pooled pooleks. Komisjon asus seisukohale, et kauplejale oli tellimuse vastuvõtmise järel teda tarbija soov saada sügavamaid kappe ning kauplejale teada olevalt oli see 550 mm, mitte 600mm. Kui kaupleja oleks andnud tarbijale üle kapid sügavusega 550 mm, oleks üleantu vastanud tellitule. Seega kapid ei vastanud lepingutingimustele. Enne taganemisavalduse esitamist ei olnud kauplejal mõistlikku ajalist võimalust kappide vastavusse viimiseks lepingutingimustega. Kauplejal on õigus asja lepingutingimustele mittevastavuse korral asi parandada või asendada. Kappidele uute, sügavamate korpuste valmistamine on võimalik. Komisjon jõudis veendumusele, et tarbija avaldus kuulub rahuldamisele kappidel leitud puuduste kõrvaldamisega.
LED Star OÜ 20.06.2019 28-1/19-002524-014 LED Star OÜ (ledkaup.ee): lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002524.pdf
Märksõnad: kättetoimetamata kaup
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest ledkaup.ee kaks toodet: (LED T8 armatuur, toide ühelt poolt 2 lambile - 1266 mm IP65 ja LED T8 18W) ning tasus kauplejale kaupade eest 72.60 eurot. Peale tellimuse sooritamist sai tarbija koheselt kinnituse, et tellimus on kaupleja poolt vastu võetud ja sellega tegeletakse. Kodulehel on märgitud toodete tarneajaks 2-4 päeva. Kui oli nädal möödunud, proovis tarbija saada ühendust e-mailitsi ja ledkaup.ee kodulehel oleval telefoninumbril. E-mailidele tuleb automaatvastus ja ei midagi muud. Telefon kutsub, aga keegi sellele ei vasta. Tarbija nõudeks on tellitud kauba üleandmine. Komisjon tuvastas tarbija esitatud andmete alusel, et kaupleja oli jätnud tähtajaks kauba tarnimata. Komisjon leidis, et tarbijal õigus nõuda kauplejalt tellitud kaupade tarnimist.

Otsuse tegemisel lähtus tarbijavaidluste komisjon tarbijakaitseseaduse §-dest 40 lg 1-3; 57; 58.
Saunapoint OÜ 20.06.2019 28-1/19-001960-012 Saunapoint OÜ (saunapoint.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001960.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kättetoimetamata kaup
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest saunapoint.ee kauba (tugipost lavale) ning tasus selle eest 63.50 eurot, kuid ei ole kaupa siiani kätte saanud. Telefoni teel teatas kaupleja, et kaupa ei ole võimalik saata, kuna seda enam ei toodeta. Tarbija esitas kauplejale lepingust taganemise soovi, kuid kaupleja sellele ei vastanud. Komisjon leidis, et Kaupleja peab tarbijale tagastama lepingu täitmisel tasutud summa 63.50 eurot.

Otsuse tegemisel lähtus tarbijavaidluste komisjon tarbijakaitseseaduse §-dest 40 lg 1-3; 57; 58.
Osaühing Neolund 20.06.2019 28-1/19-001767-013 Neolund OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-001767.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, ukse mõõdud, transpordikulu
Tarbija tellis e-posti teel Kauplejalt metallist välisukse hinnaga 275 eurot. Kauba kättesaamise osas ei saanud Tarbija enne kauba valmimist teavet, et tootele peab järele minema lattu ning salongist, mis asus Tarbija kodule lähedal, kaupa kätte ei saa. Tarbija tellis lisatasu eest (40.98 eurot) kauba transpordi. Ukse kätte saades selgus, et uks on valede mõõtudega ning valelt poolt avatav. Tarbija tellis paremalt poolt avatava ukse lengi mõõtudega 95x205 (ukseava mõõt 97x207), kuid Kaupleja andis üle vasakult poolt avatava ukse mõõtuega 104x210. Ust ei olnud võimalik paigaldada. Kaupleja nõustus ukse tagasi võtma tingimusel, et Tarbija tasub kauba transpordikulu 41 eurot. Tarbija ei nõustunud ning soovis lepingust taganeda ilma täiendavaid tasusid maksmata. Komisjon leidis, et Kauplejal on kohustus tagastada Tarbijale lepingust taganemisel kõik lepingu alusel saadud tasud, seal hulgas tarbija kantud transpordikulud, kokku summas 315,98 eurot. Komisjonil ei olnud võimalik asjas esitatud materjalide alusel täpsemalt kontrollida, kas ukse mõõdud vastasid kokkulepitud tingimustele või mitte.
OÜ Forward Mööbel 19.06.2019 28-1/19-002365-008 OÜ Forward Mööbel: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-19-002365.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, köögimööbli valmistamine ja paigaldamine, oluline lepingu rikkumine, ettemaks
Kaupleja ei valmistanud köögimööblit kokkulepitud tähtajaks ega teinud seda ka täiendava tähtaja jooksul. Kaupleja ei vastanud tarbija pöördumistele ega andnud teada, millal lepingulised kohustused täidab. Tarbija taganes lepingust ja tal on õigus ettemaksu summa tagasi nõuda.
VÕS § 189 lg 1
Leiti 122 otsust1 2 3 4