Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid

Kõik otsused...
Leiti 109 otsust1 2 3
Kaupleja Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Varuosamees OÜ 18.06.2018 6-1/18-002080-014 Varuosamees OÜ (veebipood varuosaturg.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002080.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, sõiduki varuosa, 14-päevane lepingust taganemise õigus
Tarbija tellis e-kauplusest www.varuosaturg.ee sõiduki varuosa. Kui Tarbija ei saanud kaupa lubatud 10-päevase tähtaja jooksul kätte soovis ta lepingust taganeda. Kaupleja sellega ei nõustunud, kuna varuosa oli konkreetselt Tarbija jaoks välismaalt tellitud, mistõttu oli tegemist eritellimusega ning saatis kauba Tarbijale. Tarbija ei võtnud kaupa vastu ja soovis kauba eest tasutud rahasumma tagastamist. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna tegemist ei ole eritellimusega. Tarbija 14-päevast taganemisõigust ei ole tarbijal ja kauplejal võimalik kokkuleppega piirata.
VÕS § 6 lg 1, § 52 lg 1, § 56 lg 1, § 56 lg 1`, § 56`, § 53 lg 4
Sonic Invest OÜ 18.06.2018 6-1/18-002705-009 Sonic Invest OÜ (veebipood carworld.ee): lepingust taganemine, kaup üle andmata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002705.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, kaup kätte saamata, lepingust taganemine
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest carworld.ee veljed, kaupleja ei andnud kaupa üle ning Tarbija soovis lepingust taganeda. Komisjni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kaupleja peab kauba eest tasutud rahasumma Tarbijale tagastama.
VÕS § 52, § 56 lg 1 ja lg 1`, § 56`
Aleger Mööbel OÜ 06.06.2018 6-1/18-001922-016 Aleger Mööbel OÜ: lepingu täitmine, lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001922.pdf
Märksõnad: Mööbel, puuduse kõrvaldamine
Tarbija tellis kummuti, millel musta pesu hoiustamise sahtel ja vaidlus tekkis põhjusel, et tarbija eeldas, et pesu hoiustamise sahtlil on korv või piiraja. Lisaks puudus samal pesusahtlik käepide ja puudu olid mõned kapi küljel olevate kruvide katted. Tarbija soovis kapi ümberehitamist, kuid kaupleja hinnangul piirajat, korvi ega käepidet kapil olema ei pea. Komisjon asus seisukohale, et ei ole võimalik kindlaks teha, et oleks kokku lepitud piiraja ja korvi paigalduses, kuid käepideme ja kruvikatted tuleb kauplejal paigaldada.
Prostaff OÜ 03.06.2018 6-1/18-002890-006 Prostaff OÜ (veebipood x-rent.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002890.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, mööbel
Tarbija tellis aadressilt www.x-rent.ee välimööbli komplekti. Tarbija on tasunud kauba maksumuse, kuid müüja ei ole rohkem kui aasta jooksul omapoolset kohustust täitnud. Komisjon leidis, et kaupleja on müügilepingut rikkunud ning sellest tulenevalt kuulub tarbija nõue rahuldamisele.
VÕS § 208, VÕS § 209
EKG Kaubandus OÜ 01.06.2018 6-1/18-001263-011 EKG Kaubandus OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001263.pdf.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, ettemaksu tagastamine, lepingust taganemine
Vaidluse asjaolude kohaselt tellis tarbija kauplejalt tooteid maja ehituse jaoks. Tarbija tasus ettemaksu, kuid ei saanud osaliselt kaupa kätte. Tarbija nõuab ehituskaupade eest makstud summa tagastamist lepingu täitmata osas ning kahju hüvitamist. Tarbijal ei ole õnnestunud kauplejaga kontakti saada. Kaupleja ei esitanud oma vastust ka menetluse käigus. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue kuulub osaliselt rahuldamisele. Komisjon leidis, et tellitud ehitusmaterjali tähtajaks tarnimata jätmisel jäi tarbija olulisel määral ilma sellest, mida ta lepingust õigustatult ootas. Kauplejal on kohustus tagastada tarbijale tarnimata kauba eest ettemaksuna saadud summa. Komisjon leidis, et kahjusumma hüvitamine ei ole põhjendatud, kuna tarbija ei ole tõendanud temal otsese varalise kahju tekkimist või saamata jäänud tulu soovitud summa ulatuses. Samuti ei ole tõendatud mittevaralise kahju tekkimine. TKS § 48 lg 6, VÕS § 208 lg 1, 4, § 76 lg 1, § 82 lg 3, § 100, § 101, § 116 lg 1, 3, lg 2 p 1, § 189 lg 1, § 111, § 115 lg 1, § 127 lg 1, § 218 lg 1, 2, TKS § 40 lg 1-3, § 38 lg 3, 6, § 57, § 58.
Commerce Invest OÜ 01.06.2018 6-1/17-008948-015 Commerce Invest OÜ (veebipood tervisepood24.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-008948.pdf
Märksõnad: www.tervisepood24.ee, ostu-müügileping, sidevahendi abil sõlmitud leping, lepingust taganemine, 14-päevane taganemisõigus, väärtuse vähenemine
Vaidluse asjaolude kohaselt tellis tarbija kauplejalt toote (ioonipuhastusseade). Tarbija sai toote kätte ning kasutas seadme ühte osa (jalavanni) kolm korda. Vaatamata korduvalt esitatud lepingust taganemisavaldusele, ei õnnestunud tarbijal kauplejaga kontakti saada. Tarbija soovib tagastada toote ning saada tagasi ostuhinna ja on nõus hüvitama seadme väärtuse vähenemise. Kaupleja on seisukohal, et tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ning hügieenilistel kaalutlustel ei saa toodet tagastada, millest tulenevalt ei kuulu tarbija nõue rahuldamisele. Komisjon asus seisukohale, et tarbija on kehtivalt lepingust taganenud ning poolte vaheline leping on lõppenud. Tarbija taganemisõigust ei mõjuta asjaolu, et tarbija on kaupa lühiajaliselt kasutanud. 14-päevane taganemistähtaeg on tarbijale sidevahendi abil sõlmitud lepingu korral ette nähtud selleks, et tarbija saaks ostetud kaubaga tutvuda. VÕS § 56 2 lg-st 4 tuleneb, millal tarbija vastutab asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Kaupleja ei ole esitanud väidet, et antud juhul on toote väärtus vähenenud. Komisjon möönab, et VÕS § 56 lg-s 1 sätestatud taganemisõigus ei ole absoluutne ning VÕS § 53 sätestab juhtumid, millal taganemisõigus ei kehti. Komisjon selgitab kauplejale, et tulenevalt VÕS § 54 lg-st 1 lasub kauplejal kohustus anda tarbijale enne lepingu sõlmimist seadusest nõutavat teavet. Kaupleja ei ole tarbijat taganemisõiguse puudumisest/kaotamisest teavitanud. Puuduvad tõendid selle kohta, et kaupleja oleks tarbijale nõuetekohaselt teatavaks teinud, et pärast pakendi avamist ei saa sellest müügilepingust 14-päeva jooksul ilma põhjuseta taganeda. Eeltoodust tulenevalt asus komisjon seisukohale, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele.
VÕS § 47 lg 3 p 5, § 51 lg 5, § 208 lg 1, 4, § 52, § 56 lg 1, 1 1, § 56 2 lg 4, 1, § 53 lg 4 p 1, § 54 lg 1, § 189 lg 1
Motomarket OÜ 23.05.2018 6-1/18-002469-013 Motomarket OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002469.pdf
Märksõnad: lepingu täitmise nõue
Tarbija tellis kauplusest Motomarket mootorratta küljekohvritele lukud, mis pidid olema sama võtmekoodiga. Tarbija leidis, et tellitud võtmed olid visuaalselt erineva väljanägemisega ning nende toimimispõhimõtetes esineb erinevusi. Komisjon leidis, et kaupleja oli lepingu tingimustele mittevastava asja üleandmisega rikkunud poolte vahel sõlmitud lepingut VÕS § 100 tähenduses. Lepingu rikkumisest tulenevalt on tarbijal õigus kasutada VÕS § 101 toodud õiguskaitsevahendeid.
VÕS § 208 lg 4, TKS § 9 lg 1, VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1 ja p 6, VÕS § 222 lg 1.
Arkason OÜ 22.05.2018 6-1/18-002174-008 Arkason OÜ: töövõtulepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002174.pdf
Märksõnad: mööbel, töövõtuleping, lepingust taganemine osaliselt
Tarbija tellis Kauplejalt garderoobikapi juurdeehituse. Kaupleja täitis tellimuse osaliselt ning Tarbija soovis täitmata lepingu eest osa tasutud raha tagastamist. Kaupleja enda seisukohta komisjonile ei avaldanud ning kokkulepet ei pakkunud. Komisjoni hinnangul on Kaupleja oluliselt lepingut rikkunud ning Tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 76 lg 1, § 655 lg 1, § 647 lg 2, § 189 lg 1, § 111.
Varuosamees OÜ 21.05.2018 6-1/18-002766-017 Varuosamees OÜ (veebipood varuosaturg.ee): 14-päevane õigus lepingust taganeda Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002766.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, lepingust taganemine 14-päeva jooksul, eritellimus
Tarbija ja Kaupleja sõlmisid sidevahendi abil lepingu, millest Tarbija soovis taganeda, kasutades seadusest tulenevalt 14-päevast lepingust taganemise õigust. Kaupleja oli lepingus ette näinud rida tingimusi, millistel juhtudel Tarbija ei või lepingust taganeda. Komisjon leidis, et lepingutingimused, millega raskendatakse taganemisõiguse kasutamist, on tühised. Samuti on tühised Tarbija kahjuks sätestatud kokkulepped.
VÕS § 56´2 lg 9; § 62
RUAROM OÜ 18.05.2018 6-1/17-010559-026 Ruarom OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010559.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, müügileping, puudus, lepingust taganemine, parandamiskulud
Ostetud kasutatud sõiduauto mootoril ilmnesid pärast 100 km läbimist puudused, mille kõrvaldamisest kaupleja keeldus, kuna andis üle töökorras sõiduki. Tarbija tellis sõiduki mootori diagnostika, mille käigus tuvastati mootori puudused ja esitati hinnapakkumine. Kaupleja keeldus sõiduki parandamiskulude hüvitamisest. Komisjoni hinnangul on kaupleja rikkunud puuduste kõrvaldamata jätmisega müügilepingut oluliselt ning tarbijal on õigus sõiduki müügilepingust taganeda. Lisaks on kauplejal kohustus hüvitada tarbijale sõiduki diagnostikakulud 160 eurot.Kaupleja poolt kasutatav ostumüügilepingu tüüpsäte, et tarbija võtab kõik sõidukiga kaasnevad riskid ning sõiduki mehhanismid võivad laguneda, ei ole ilma konkreetse sõiduki vigade ja puuduste loeteluta VÕS § 218 lg 4 mõistes piisav teavitamine ja ei vabasta Kauplejat vastutusest.
VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 6, § 218 lg 2, § 222 lg 1, § 223
Super Rent OÜ 15.05.2018 6-1/18-001466-010 Super Rent OÜ: müügilepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001466.pdf
Märksõnad: Kasutatud autod, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Tarbija ostetud kasutatud sõiduautol ilmnesid ostupäeval puudused, millest Tarbija teavitas Kauplejat. Kaupleja ei lahendanud Tarbija pretensiooni ning Tarbija soovis lepingust taganeda. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda.
VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1 ja p 6, § 218 lg 2, § 222 lg 1, § 223 lg 1.
Tallinn Contsert Club OÜ 07.05.2018 6-1/17-010622-011 Tallinn Contsert Club OÜ: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010622.pdf
Märksõnad: kontsert, lepingu mittekohane täitmine, puudulik teavitamine, hinna alandamine, toimumiskoht Tondiraba Jäähall.
Kontserdisaal ei vastanud skeemile ning tarbija poolt ostetud istekohad ei vastanud lubatule, puudus ka info, et külgmistelt kohtadelt puudub nähtavus. Tarbija nõudis seetõttu 50% piletihinna alandamist, mille komisjon luges põhjendatuks.
VÕS § 635 lg 1 ja 4; § 642 lg 1; VÕS § 101 p 1
Tallinn Contsert Club OÜ 03.05.2018 6-1/17-010799-011 Tallinn Contsert Club OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010799.pdf
Märksõnad: Kontsert, piletid, meelelahutusteenus,
Tarbija ostis piletid Tondiraba jäähallis toimuvale etendusele, istekohtade ja lava paigutuse tõttu jäi tal oluline osa etendusest nägemata ning tarbija soovis piletite eest tasutud rahasumma tagastamist. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus kauplejalt nõuda piletite eest tasutud raha tagastamist, kuna etendus ei vastanud kokkulepitud tingimustele.
VÕS § 635 lg 1, lg 4, § 642 lg 1
Warlock OÜ 02.05.2018 6-1/18-001305-013 Warlock OÜ (veebipood ledkauplus.ee, warlock.ee): lepingust taganemine, kaup kättetoimetamata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001305.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, lepingust taganemine, kaup üle andmata, tarbekaubad
Tarbija ostis e-kauplusest ledkauplus.ee tooted ning tasus nende eest, kuid kaupleja kaupa üle ei andnud ning raha ei tagastanud. E-kauplus on suletud ning kaupleja on avanud uue veebipoe aadressil warlock.ee. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning kaupleja on kohustatud tarbijale raha tagastada.
VÕS § 208, 116, 189 lg 1
Warlock OÜ 02.05.2018 6-1/18-002209-009 Warlock OÜ (veebipood ledkauplus.ee): lepingust taganemine, kaup kättetoimetamata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002209.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, kaup tarbijale üle andmata, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest ledkauplus.ee kauba, tasus selle eest, kuid kaupa tarbijale ei saadetud. E-kauplus on suletud. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning kauplejal tuleb tarbijale tagastada kauba eest tasutud summa.
VÕS § 116 lg 1, lg 2, § 189 lg 1, § 208
Delavue Est OÜ 29.04.2018 6-1/18-001091-015 Delavue EST OÜ: Lepingu erakorraline ülesütlemine ning õiguse tunnistamine arve tasumisest keeldumiseks Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-001091.pdf
Märksõnad: Lepingu ülesütlemine, kohustuse puudumise tuvastamine, müügileping, töövõtuleping, arve esitamine, hind, kosmeetilised teenused
Tarbija sõlmis lepingu teenuste osutamiseks, teenuspakett sisaldas ka kauba müüki. Tarbija ütles üles teenuste osutamise lepingu. Kaupleja nõudis tarbijalt toodete komplekti eest 890 eurot, tarbija ei nõustunud temale esitatud arvega. Komisjon leidis, et protseduuride eest, mida tarbijale ei ole osutatud, ei saa tasumist nõuda, küll aga tuleb tarbijal maksta teenuste ja toodete eest, mida ta on saanud. Komisjon märkis, et arve peab olema tarbija jaoks selge - sellest peab olema võimalik üheselt aru saada, kuidas kaupleja arvel märgitud summani jõudis. Kauplejal tuleb arve esitamisel ära näidata iga toote ja teenuse maksumus.
VÕS § 635 lg-d 1 ja 4, VÕS § 655 lg 1
Borister OÜ 24.04.2018 6-1/17-011589-024 Borister OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-011589.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine, uksed, aknad
Tarbija hinnangul esitati talle kaupleja poolt põhjendamatuid arveid tööde eest, mis oleksid pidanud kuuluma kindlustusjuhtumi alla ning sellest tulenevalt jättis tarbija lepingus allkirjastamata, samuti on summad temaga kooskõlastamata ning ustel ja akendel lepingutes toonierinevus. Kaupleja hinnangul tellis tarbija täiendavaid töid ja kaupu, mis ei kuulu kindlustusjuhtumi alla ja seetõttu tuleb tasuda lisaraha. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja nõue on alusetu ja kaupleja on teinud kindlustusandjale puuduliku hinnapakkumise, mistõttu tuleb tal esitada kindlustusandjale uus hinnapakkumine, kus sisalduvad tööd, mis on põhjuslikus seoses kindlustusjuhtumiga ja koostama ka uue lepingu.
IM Partners OÜ 19.04.2018 6-1/18-000925-022 IM Partners OÜ (veebipood idream.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Signe Kõiv’i eriarvamus otsusele 6-1-18-000925.pdf
Otsus 6-1-18-000925.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, 14-päevane taganemisõigus, telefon, väärtuse vähenemine
Tarbija soovis kasutada e-kauplusest idream.ee ostetud telefoni iPhone 14-päevast lepingust taganemise õigust. Kaupleja keeldus sellest, kuna tarbija oli telefoni sisestanud telefoni oma sim kaardi, telefoni sisse lülitanud ja eemaldanud kaitsekiled. Seejärel nõustus kaupleja telefoni tagasi võtma ja tagastama 20% telefoni hinnast, kuna telefoni väärtus oli vähenenud. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, väärtuse vähenemise täpset suurust ei ole kaupleja tõendanud. Üks komisjoni liikmetest jäi eriarvamusele leides, et tarbijal on õigus lepingust taganeda ning kauplejal on õigus nõuda 20% hinna alandamist, kuna tarbija kasutas asja rohkem kui oleks lubatud teha poes.
VÕS § 56 lg 1, § 56`2 lg 1, lg 4
S24 EESTI OÜ 18.04.2018 6-1/18-000941-012 S24 Eesti OÜ (veebipood supermarket24.ee): lepingust taganemine, kaup tarnimata Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-000941.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, kaup tarnimata, lepingust taganemine, liidetud menetlus
Tarbijad tellisid osta.ee portaali vahendusel ja e-kauplusest supermarket24.ee Kauplejalt kauba, kaupa ei saadetud, e-kauplus suleti ning tarbijatele raha ei tagastata. Komisjoni hinnangul on menetluse kiirendamise ja lihtsustamise huvides vajalik menetlused liita ning tarbijatel on õigus lepingust taganeda ning Kauplejal on kohustus raha tarbijatele tagastada.
VÕS § 208 lg 4, § 56`lg 1 , § 56 lg 1, TKS § 49
OÜ Serain Group 12.04.2018 6-1/18-000971-014 Serain Group OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus 18-000971.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, lepingust taganemine, viivis
Lepingupooled ei vaidle selle üle, et Kaupleja ei asunudki üldse lepingut täitma ja Kaupleja on oluliselt lepingut rikkunud. Kaupleja on kohustatud Tarbijale tagastama kogu ettemaksu, kuid Kauplejal puuduvad rahalised vahendid, mistõttu ta lubas raha tagastada osamaksetena, mida ta ka ei teinud. Tarbija nõustus osamaksete tasumisega. Tarbijal on õigus küsida viivitusintressi kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohustuse täitmiseni.
VÕS § 113 lg 1; VÕS § 635 lg 1, VÕS § 116 lg 2 p 4, VÕS § 649 lg 1, VÕS § 189 lg 1
S24 EESTI OÜ 11.04.2018 6-1/17-011335-007 S24 Eesti OÜ (veebipood osta.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-011335.pdf
Märksõnad: lepingu alusel tasutud summa tagastamise nõue
Tarbija ostis portaali www.osta.ee kaudu metallvoodi. Voodi kättesaamisel selgus, et voodi peatsist ja jalgadelt oli värv ulatuslikult maha koorunud ning osad voodi detailid olid tugevalt määrdunud. Komisjon leidis, et tarbija on kauplejaga sõlmitud lepingust kehtivalt taganenud.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 56 lg 1
Tarsinor OÜ 11.04.2018 6-1/17-011252-008 Tarsinor OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-011252.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis katusekattematerjale 1836,22 € väärtuses, kuid kuna ei saanud osa kaupa kätte, taganes ta selles osas lepingust ja nõudis üleandmata kaubale vastava tasu tagastamist. Komisjon leidis, et tegemist on olulise lepingurikkumisega, mille alusel on tarbijal õigus nõuda üleantu tagastamist.
VÕS § 101 lg 4, VÕS 116 lg 2 p 1, VÕS § 189 lg 1
Glass-Factory OÜ 11.04.2018 8-1/17-008776-009 Glass-Factory OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 8-1-17-008776.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, eritellimus
Tarbija sõlmis kauplejaga lepingu klaastrepi tellimiseks ning tasus ettemaksu.Kaupleja ei asunud lepingut täitma ning kinnitas tarbijale, et ei saa rahaliste probleemide tõttu lepingut täita ka edaspidi. Komisjon leidis, et kaupleja on rikkunud lepingut oluliselt, tarbija lepingust taganemine on põhjendatud ning kaupleja on kohustatud tarbijale tagasi maksma kogu ettemaksu.
VÕS § 635 lg 1, VÕS § 116 lg 2, VÕS § 647 lg, VÕS § 189 lg 1
WFG Betoon OÜ 11.04.2018 8-1/17-006466-004 WFG Betoon OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 8-1-17-006466.pdf
Märksõnad: müügilepingust taganemine, lepingu mittetäitmine
Pärast lepingust taganemise soovi avaldamist ei ole kaupleja tarbijale moodulmaja ettemaksu tagastanud ega ühendust pidanud. Komisjon tuvastas, et antud juhul on tarbijale teada, et kaupleja ei kavatse lepingut täita ega moodulmaju üle anda. Komisjon leidis, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele.
TKS § 48 lg 6, VÕS § 208 lg 1, VÕS § 116 lg-d 1 ja 2, VÕS § 189 lg 1
Nano Shop OÜ 06.04.2018 6-1/18-000587-010 Nano Shop OÜ (veebipood Nanoshop.ee); kaup üleandmata, lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-000587.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, kaup üle andmata, lepingust taganemine.
Tarbija tellis Kaupleja e-kauplusest nanoshop.ee pikksilma. Kaupleja aga tarbijale kaupa üle ei andnud ning raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning saada raha tagasi.
VÕS § 116 lg 1, § 189 lg 1, § 208
Credit Client OÜ 06.04.2018 6-1/18-001074-011 Credit Client OÜ (veebipood arcoman.eu); kaup üle andmata,lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-001074 .pdf
Märksõnad: E-kaubandus, spordikaubad, lepingust taganemine, kauba kättetõimetamata jätmine
Tarbija tellis veebilehel arcoman.eu pakutud trenazööri, mida kaupleja üle ei andnud. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid kaupleja ei tagastanud ettemaksuna tarbija tasutud raha. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ja saada tagasi kauba eest tasutud rahasumma.
VÕS § 116 lg 1, lg 2, § 189 lg 1
Mittetulundusühing Baltic Drive 03.04.2018 6-1/18-000608-011 Baltic Drive MTÜ (autokool Autoklass): Ettemaksu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-000608.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, ettemaks, koolitus, kestvusleping, autokool "Autoklass"
Tarbija sõlmis kauplejaga lepingu B-kategooria sõidukijuhi koolituseks. Tarbija kokkulepitud teenust ei saanud, mistõttu ta soovis saada ette makstud raha tagasi. Kaupleja lubas telefoni teel nõude rahuldada, kuid reaalselt raha ei tagastanud. Komisjon asus seisukohale, et kuna tarbija jäi ilma lepingus kokkulepitud teenusest, on tegemist mõjuva põhjusega, mistõttu tarbijal on õigus antud kestvusleping üles öelda ja saada ettemaksuks tasutud raha tagasi.
VÕS § 100, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 196, VÕS § 631
Maguchi Hatsukachi OÜ 27.03.2018 6-1/17-010495-011 Maguchi Hatsukachi OÜ; täitmata lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010495.pdf
Märksõnad: Müügileping täitmata, lepingust taganemine, ehitusmaterjalid, kaupleja OÜ VipKate
Tarbija ostis Kauplejalt fassaadimaterjalid ning tasus ettemaksu. Kaupleja ei andnud kaupa üle ning Tarbija taganes müügilepingust. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kaupleja peab tagastama Tarbijale ettemaksu.
VÕS 101 lg 1 p 4, § 116 lg 2 p 1, § 189 lg 1.
JYVI Invest OÜ 26.03.2018 6-1/17-010155-016 JYVI Invest OÜ: Kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010155.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, korteriomand, ümberehitused, lepingutingimustele mittevastavus, kohustise rikkumine
Tarbija ostis kauplejalt korteriomandi. Elamu renoveerimise käigus ilmnes, et korteris on tehtud keelatud ümberehitusi - kaasomandis olevad küttetorud on peidetud seina taha. Müügi käigus kaupleja ümberehitustest ei teavitanud. Kaupleja puuduse esinemist ei eitanud, kuid tugines vastuväidetele, et ei ole ise puudseks olevat ehitustööd ise teinud ja et tema müüs korteri heauskselt. Korteriühistu nõudis tarbijalt lisaseina lammutamist. Tarbija nõudis lammutamisega kaasnevate lisakulude hüvitamist. Komisjon oli seisukohal, et kohustuse rikkumisele järgneb vastutus siis, kui kohustise rikkumine on objektiivselt toimunud. Arvestades, et asi ei vastanud lepingutingimustele, oli kaupleja enda kohustust rikkunud.
VÕS § 104 lg 1, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2
Leiti 109 otsust1 2 3