Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2149 otsust1 2 3 4 .. 54
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Optimera Estonia AS ei 17.12.2018 6-1/18-007088-017 Optimera Estonia AS (Espak): allahindluse rakendamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007088.pdf
Märksõnad: müügileping, dušinurk, allahindlus
Tarbija ostis allahindluse kampaania ajal kauplusest Espak dušinurga. Tarbija hinnangul ei saanud Tarbija lubatud allahindlust ning nõudis hinna alandamist. Kaupleja väitel oli toode allahinnatud ning kampaaniaga täiendav allahindlus ei rakendudnud. Komisjoni hinnangul viitavad tõendid asjaolule, et vaidlusalune toode oli allahinnatud ning tarbijal puudub õigus nõuda täiendavat allahindlust. Tarbijal oli õigus müügilepingu sõlmimisel tehingust hinna sobimatuse tõttu loobuda.
VÕS § 9, § 16
OMG OÜ ei 17.12.2018 6-1/18-008236-012 OMG OÜ: teenustasu tagastamine ja kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008236.pdf
Märksõnad: OMG OÜ, püsimeigi koolitus, teenustasu tagastamine ja kahju hüvitamine.
Sisu: Pooltel on vaidlus koolituse (käsundi) sisu üle. Tarbija sai teoreetilise koolituse osa, praktilise osa otsustas pooleli jätta. Komisjonile ei ole esitatud tõendeid, mis seaks koolituse kvaliteedi kahtluse alla. Komisjon leidis, et tarbija raha tagastamise nõue ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.
VÕS § 3 p 1, § 9, § 76, § 619, § 620.
OÜ RNR jah 17.12.2018 6-1/18-007960-009 RNR OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus- 6-1-18-007960.pdf
Märksõnad: üürileping, sõidukelamu rent, lepingust taganemine, üüritud asja mittevastavus lepingule, kahju hüvitamine
Komisjon on seisukohal, et kaupleja tüüptingimus piirab lubamatul määral üürniku õigusi ja on sellest tulenevalt tühiine. Üüritava asja korrashoiu kohustus on vaieldamatult üürileandjal. Seega lasub üürileandjal kohustus tagada, et üüritav asi oleks sihtotstarbeliselt kasutatav. Üürnikult (tarbijalt) ei saa eeldada, et ta oleks sõidukelamu valduse vastuvõtmisel võimeline hindama igast aspektist sõiduki tehnilist seisukorda. Sellest tulenevalt ei saa üksnes sõiduki ülevaatamisega välistada kaupleja vastutust varjatud puuduste eest. Komisjoni hinnangul peab kaupleja enne üürilepingu sõlmimist ja sõidukelamu üleandmist veenduma selle korrasolekus; kaupleja seda ei teinud. VÕS § 277 järgi võib üürnik lepingust taganeda kui üürileandja ei anna asja üle kokkulepitud ajal või annab üle asja, mille puudused välistavad asja sihtotstarbelise kasutamise võimaluse või piiravad seda olulisel määral. Tarbija poolt tehtud kulutused kütusele kuuluvad hüvitamisele alusetu rikastumise sätetele alusel, sest Kauplejal lasus kohustus täita paak kütusega asja üleandmisel, mida Kaupleja aga ei teinud. Tarbija tegi seda ise, mistõttu on Kaupleja saanud kasu.
VÕS § 271; VÕS § 189 lg 1; VÕS § 191 lg 2; VÕS § 1042;
Seesam Insurance AS ei 17.12.2018 6-1/18-008099-009 Seesam Insurance AS: lepingu täitmise nõue, kindlustushüvitise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008099.pdf
Märksõnad: kodukindlustus; lepingu täitmine, tüüptingimused
Komisjon leidis; et Kaupleja maksis osaliselt kindlustushüvitise, mistõttu tunnistas sellega, et tegemist on kindlustusjuhtumiga. Kaupleja tüüptingimuste kohaselt on kindlustusjuhtum kindlustatud eseme kahjustumine või hävimine iga äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu. Asjaolu, et juhtum ei olnud kindlustusvõtjale äkiline ja ettenägematu, peab vaidluse korral tõendama kindlustusandja. Hoolimata eksperdi tõendist, mille kohaselt kahju võis tekkida automaatika vanuses või elektri kõikumisest, ei ole ühtegi tõendit, mille kohaselt juhtum oleks olnud oodatud ja teada. Automaatikas tekkinud lühis on kindlustustingimuste kohaselt kindlustusjuhtum. KUi lühis on tekkinud automaatika vanusest, siis sellist asjaolu peab tõendama kindlustusandja.
VÕS § 448 lg 2; VÕS § 39 lg 1; VÕS § 42 lg 3 p 11
osaühing Windrox ei 17.12.2018 6-1/18-006473-013 Osaühing Windrox: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-006473.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, kahju hüvitamise nõue, kahju tekitamine, sõiduki esiklaasi parandamine
Komisjon leidis, et Kaupleja ei teavitanud Tarbijat nõuetekohaselt, et esiklaasi täket parandades võib sõiduki esiklaas mõraneda ning on vastutav esiklaasi mõranemise eest. Komisjon asus seisukohale, et varasemas õiguslikus suhtes olevaid asjaolusid, kus Tarbija esindas juriidilist isikut sama sõiduki esiklaasi täkke osas ei saa kasutada antud vaidluse asjaolude puhul. Seega leidis komisjon, et Tarbija nõue kuulub osaliselt rahuldamisele selles osas, mis on sõiduki esiklaasi viimine olukorda, milline esiklaas oli enne kahju tekitamist (täkkega ja kriimuline esiklaas). Kauplejal ei ole kohustust panna Tarbija sõidukile täiesti uut esiklaasi, kuivõrd kahju hüvitamise aluseks on asjaolu, et tuleb taastada selline olukord, mis oli enne kahju tekitamist.
A.L.L. Arenduse Osaühing jah 17.12.2018 8-1/18-006175-015 A.L.L. Arenduse OÜ: ettemaksu tagastamine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-006175.pdf
Märksõnad: majutusteenus, broneeringu tühistamine, ettemaksu tagastamine, kahju hüvitamise nõue
Vaidluse esemeks tõusetus küsimus, kas Kaupleja tehtud täiendav pakkumine pärast Tarbija soovi leping üles öelda oli poolte jaoks siduv, tekitades Kauplejale kohustuse tagada Tarbijale majutus Tarbijale sobival ajal, seal hulgas ajal, mis oli Tarbija poolt algselt broneeritud. Kauplejale saadetud kirjas väljendas Tarbija soovi raha tagastada, kuid kui see ei ole võimalik, võtab ta Kaupleja ettepaneku vastu, lisades, et teeks seda näiteks tema poolt esialgu valitud kuupäevadel. Kaupleja vastusest, et ta ei pannud sviiti müüki, kuna ootas Tarbijalt kinnitust, luges komisjon välja selle, et Kaupleja sai aru, et Tarbija võib tahta broneeringut esialgu soovitud perioodil. Kuivõrd Kaupleja seda Tarbijale ei taganud, siis on Kaupleja lepingut rikkunud ning Tarbijal on õigus ettemaksu tagastuseks, sest Tarbijale tekkis lepingu täitmata jätmisest kahju.
VÕS § 101 lg 1 p 3
AS GoTravel ei 14.12.2018 6-1/18-007433-017 AS Go Travel: pakettreisi hinna alandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Eriarvamus.pdf
Otsus nr 6-1-18-007433.pdf
Märksõnad: pakettreis, hinna alandamine, määrus 261/2004, lennuhüvitis, reisitasu alandamine, ülemäärane hüvitamine, hüvitiste kombineerimine, majutusteenus
Seoses lennu tühistamisega lühenes tarbija reis ühe päeva võrra. Lennuvedaja on tarbijale tasunud hüvitist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 261/2004 alusel. Komisjon asus seisukohale, et ühe reisipäeva kaotus tuleb lugeda korvatuks lennuvedaja poolt makstud hüvitisega. Komisjoni ühe liikme eriarvamuse kohaselt ei kata määruse nr 261/2004 järgne hüvitis täiendavat kahjulikku tagajärge, mis seisneb pakettreisi osaks oleva majutusteenuse osalises osutamata jätmises ning hinna alandamine on pakettreisi osaks oleva majutusteenuse mittekohase täitmise tõttu põhjendatud.
määrus 261/2004, VÕS § 866, VÕS § 877
ShopCar24 OÜ ei 13.12.2018 6-1/18-005142-015 ShopCar24 OÜ: sõiduki parandamine või lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-005142.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, parandamine, lepingust taganemine
Peale ostu selgus,et autol puudub tahmafilter, mistõttu ei läbi auto tõenäoliselt tulevikus ülevaatust. Tarbija pöördus kaupleja poole enda poolt võetud hinnapakkumisega, kuid kaupleja pidas pakkumist liiga suureks. Kaupleja lubas puuduse kõrvaldada aga komisjoni ajaks kokkuleppele ei jõutud. Komisjon asus seisukohale, et poolte vahel puudus kokkulepe tahmafiltri puudumise kohta ja tegemist on lepingutingimustele mittevastavusega ja kaupleja on lepingut rikkunud. Seade on vajalik ja kaupleja peab paigaldama enda kulul autole tahmafiltri võis siis tagastama ostusumma.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1
AIG Europe Limited ei 12.12.2018 6-1/18-006242-013 AIG Europe Limited Tarbija kasuks Avaldatav Otsus_6-1-18-006264.pdf
Märksõnad: kindlustusleping, lepingu täitmise nõue, lepingu tüüptingimused
Komisjon leidis, et vastavalt kindlustuse heale tavale peavad tüüptingimused olema sõnastatud selgelt ning arusaadavalt, vastuolu korral tõlgendatakse vastuolu kindlustusvõtja kasuks, sama sätestab ka VÕS üldosa § 39 lg 1. Kindlustusseltside Liidu veebilehel avaldatud reisikindlustuse hea tava kohaselt reisikindlustusega kindlustatakse lisakulu, mida kindlustatu peab kindlustusjuhtumi tõttu kandma, samuti juba tehtud kulud reisile, mida ei saa kindlustusjuhtumi tõttu kasutada. Antud kindlustuslepingu tüüptingimuste alusel tuleb neid tõlgendada, et kindlustatud on juba tehtud kulud reisile.
Auto & Service Osaühing ei 11.12.2018 6-1/18-004611-031 Auto & Service OÜ: remondi maksumuse hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-004611.pdf
Märksõnad: autoremont, remondi hüvitamine
Tarbija oli seisukohal, et kaupleja jättis hooldustööde käigus õigeaegselt tegemata mootoririhma kontrolli ja vahetuse, mille tagajärjel mootoririhm purunes. Kaupleja kinnitusel teostavad nemad alati töid, mida tarbija on soovinud ja omaalgatuslikult nad töid ei teosta. Tarbija on tellinud neljal korral õlivahetuse, kuid mitte mootoririhma vahetust. Lisaks on soovinud tarbija hooldusraamatusse teha kande tagasiulatuvalt ja siis esitanud hiljem pretensiooni, mis on pahatahtlik. Lisaks puudub usaldusväärne tõend selle kohta, mis on mootoririhma purunemise põhjuseks. Komisjoni arvates ei ole põhjust kahelda kaupleja poolt esitatud tõendites hooldustööde kohta, lisaks ei saa tagasiulatuvaid kandeid kasutada hindamaks poolte tegelikku tahet tööde tellimisel. Samuti puuduvad tõendid mootoririhma purunemine põhjuste kohta ning põhjuslik seos kaupleja tegevuse ja tarbijale tekkinud kahju vahel.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 104 lg 1, VÕS § 127 lg 4
Jysk Linnen`n Furniture Osaühing ei 10.12.2018 6-1/18-007265-009 Jysk Linnen’n Furniture OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007265.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija leiab, et ostetud autokülmik ei jahuta piisavalt toiduaineid või jooke. Kaupleja selgitab, et antud külmik ei ole mõeldud jäätiste ja jää säilitamiseks ning vastav seade vastab nõuetele. Komisjon leidis, et tegemist on vaba aja veetmise seadmega, mis tagab toiduainetele ja jookidele jaheduse. Selliselt seadmelt ei saa oodata, et seade tagaks temperatuuri, mis on vajalik jäätise ja jää säilitamiseks ka vooluvõrku ühendatuna.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2
Osaühing MEDIFUR jah 10.12.2018 6-1/18-006762-015 OÜ Medifur: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-006762.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija pöördus kaupleja poole probleemiga, et mahlapressis olev mahla segaja, mis ümber riivi käib, ei pöörle enam iga kord. Mahlapress vahel käib, vahel ei käi, kuigi purustaja liigub ja pressib vilja läbi riivi.Sellest tulenevalt tellis tarbija kahju põhjuste kindlaks tegemiseks sõltumatu ekspertiisi, mille käigus tuvastati, et tegemist on toote konstruktiivse veaga. Kaupleja leiab, et masinat on kasutatud intensiivsemalt kui selleks on ette nähtud. Komisjoni istungil võttis tarbija kauplejalt korda tehtud mahlapressi vastu, kuid kaupleja on keeldunud ekspertiisikulude hüvitamisest. Komisjon leidis, et kuigi kaupleja parandas asja, lasub tal lisaks kohustus hüvitada tarbija poolt kantud kahju kindlaks tegemiseks kantud kulud.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 128 lg 3
Osaühing Duncan ei 10.12.2018 6-1/18-008737-009 Duncan OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008737.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis kauplejalt 19 kaubamärgi Craft dressipluusi, mille kangale tekkisid peale vähest kandmist kahjustused. Kaupleja selgitas, et kanga kulumine on tekkinud kokkupuutel või hõõrdumisel väliste objektidega, mis ei tulene ebakvaliteetsest kangast. Kaupleja ütleb, et dressipluusid läksid pärast soetamist tikkimisse ning ta ei saa vastutada kolmanda osapoole tegevuse eest, kuna puudub info, mis seisus dressipluusid tarbijale tagastati. Kaupleja poolse lepingurikkumise tõendamatuse korral puudub tarbijal alus nõuda dressipluuside parandamist või asendamist kaupleja kulul.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 101 lg 3
CarMasters OÜ ei 10.12.2018 6-1/18-008077-016 CarMasters OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008077.pdf
Märksõnad: auto varuosad, lepingust taganemine
Tarbija poolt soetatud pidurikettad/klotsid kulusid mitmel korral läbi ja kaupleja aendas need, kuid kolmandal korral keeldus. Tarbija on seisukohal,et toodetel on tootmisdefekt ja tarbija soovis ostusumma tagastamist ning pidurikettaid/klotse kauplejale tagastada ei tahtnud. Kaupleja arvates oli puuuduste põhjuseks viimasel korral kivi, mis jäänud piduriketta ja klotsi vahele, lisaks on tegemist valede sõiduvõtetega, mis rikub piduriklotside hõõrdepinna. Tarbija on läbinud 15000 km, mistõttu ei ole defekt tekkinud kohe. Komisjoni hinnangul ei ole põhjust kahelda kaupleja vastuses ning piduriklotside/ketaste muutused on tekkinud kasutuse käigus ja nende eest on vastutav tarbija. Tarbija nõue saada tagasi raha aga mitte tagastada kaupa ei vasta seaduse põhimõttele, samuti soov saada uus kaup ja ka raha tagasi, viitab alusetu rikastumise soovile.
VÕS § 218 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 189 lg 1
Studio Moderna OÜ ei 05.12.2018 6-1/18-006886-011 Studio Moderna OÜ (e-kauplus dormeo.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-006886.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, 14-päevane taganemisõigus, madrats, hügieen
Sisu: Tarbija soovis kasutada 14-päevast taganemisõigust e-kauplusest dormeo.ee tellitud kattemadratsi müügilepingust. Kaupleja ei nõustunud toodet tagasi võtma, kuna toote pakend oli avatud ning tegemist on tootega, mis ei sobi tagastamiseks tervisekaitse ja hügieenilistel põhjustel ning kaupleja on kodulehel hoiatanud, et seda toodet tagastada ei saa. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna puuduvad tõendid kauba kasutamisest või märgid, mis sellele viitaksid. Kauplejal on õigus nõuda toote pakendamise kulu hüvitamist.
VÕS § 56 lg 1, lg 1`, § 53 lg 4, § 53 lg 4 p 4`
osaühing Jazz Pesulad ei 05.12.2018 6-1/18-005434-013 OÜ Jazz Pesulad: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-005434.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, autopesuteenus
Tarbija väitel tekkisid autopesulas sõidukile kahjustused. Kaupleja sõnul antud vigastuste tekkimine pesuprotsessi käigus ei ole võimalik. Komisjon leidis, et autopesu käigus sõiduki külgede kraapimine ei ole tavapärane, tarbija ei ole tõendanud, et kahju tekkimine leidis aset just autopesu käigus. Põhjusliku seose puudumine välistab kahju hüvitamise kohustuse tekkimise.
VÕS § 127, VÕS § 132 lg 3, VÕS § 635 lg 1
osaühing Vikslin ei 05.12.2018 6-1/18-008136-015 OÜ Vikslin: ettemaksu tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008136.pdf
Märksõnad: turvauks, paigaldamine, Vikslin OÜ, ettemaksu tagastamine
Sisu: Tarbijad on seisukohal, et kauplejaga sõlmitud lepinguga on hõlmatud ka korterisisesed tööd, so vajalike siseliistude paigaldus ja siseviimistlus. Kaubale paigaldatud hinnasildil ja kodulehel on info selles, et hinna sees on üksnes ukse välimised liistud. Ukse paigaldus ei hõlma siseviimistlustöid, sh siseliistude hankimist ega paigaldamist. Kumbki pool ei ole väitnud, et siseviimistlusega seonduvat (milline on siseseinte viimistlus, milliseid siseliiste võiks ja saaks kasutada jmt) oleks lepingu sõlmimisele eelnevalt arutatud. Seega ei ole tarbijaid eksitatud. Komisjon nõustub kauplejaga selles, et siseviimistlusega seonduv väljub kõnealusel juhul müüja kõrvalkohustuse raamidest ning selles tulnuks vastava soovi korral eraldi kokku leppida. Juhul, kui tarbijatele ukseava mõõtmisel pakutud siseviimistlusteenuse hind ei sobinud, olnuks (ja on jätkuvalt) neil õigus ja võimalus valida selle töö tegemiseks mõni teine partner.
VÕS § 217 lg 5, § 100, 101 lg 1 p 4 ja § 116; § 188 lg 2.
Plaza Kaubandus OÜ jah 05.12.2018 6-1/18-008377-015 Plaza Kaubandus OÜ: asja asendamise või lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008377.pdf
Märksõnad: mobiiltelefon, Plaza Kaubandus OÜ, e-kauplus www.plazamobiil.ee, asja asendamise või lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue
Sisu: Tarbija ostis kasutatud mobiiltelefoni iPhone 7, kaupleja hinnangul oli seade väga heas korras, kuid tarbija väitel töötas telefon enamasti korrektselt vaid 5 kuud.
Seega võis tarbija mõistlikult eeldada, et kuigi telefon on kasutatud, ei esine sellel märkimisväärseid puudusi. Nagu selgub kaupleja ja ekspertiisi läbiviija hinnangust mobiiltelefonile, esineb sellel niiskuskahjustus. Niiskuskahjustus ei ole aga kasutatud mobiiltelefonile tavaliselt omaseks kvaliteeditunnuseks. Väga heas seisukorras oleval mobiiltelefonil vastavaid kahjustusi esineda ei tohiks. Eelneva põhjal asub Komisjon seisukohale, et tarbijale müüdud mobiiltelefon ei vasta lepingutingimustele VÕS § 217 lg 2 punkti 6 tähenduses. Telefoni tarbijale üleandmisest kuni puuduste ilmnemiseni oli möödunud vähem kui 6 kuud ning seetõttu tuleb eeldada, et telefonil esinevad puudused olid olemas juba selle tarbijale üleandmise hetkel. Tegemist on eeldusega, mille seadme müüja saab omaltpoolt esitatavate tõenditega ümber lükata. Kaupleja on tuginenud selles osas ekspertiisi seisukohale ning leiab, et kuna telefonil esineb niiskuskahjustus, siis on telefoni tootjagarantii lõppenud ning ka tema müüjana puuduse eest ei vastuta. Komisjon selle seisukohaga nõustuda ei saa. Vastavalt ekspertiisiaktile esineb telefonil vedelikukahjustus, mis ei ole tingitud tootmisdefektist. Sellega on kinnitust leidnud, et telefonil esineb puudus, kuid seeläbi ei ole tõendatud, et vastav puudus tekkis pärast telefoni tarbijale üleandmist. Eelneva põhjal tuleb asuda seisukohale, et mobiiltelefonil esines niiskuskahjustus juba selle tarbijale üleandmise hetkel ning kaupleja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest.
VÕS § 217 lg 2 p 6, § 218 lg 1 lause 2, § 218 lg 2 lause 2, § 222 lg 1, § 223 lg 1; § 189 lg 1.
ALL KAUBANDUSE OÜ jah 04.12.2018 6-1/18-008876-012 All Kaubanduse OÜ, www.starcom.ee : ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008876.pdf
Märksõnad: mobiiltelefon, All Kaubanduse OÜ, ostuhinna tagastamine
Sisu: Tarbija esitas kauplejale pretensiooni selles, et telefonil osa funktsioone ei tööta; probleeme on GPS positsioneerimisega, signaal on nõrk. Kaupleja teatas tarbijale 15.augustil 2018, et telefoni emaplaat on defektne ning vajab vahetamist. Remondi kestuseks prognoositi kaks nädalat. Kaupleja pakutust tähtajast kinni ei pidanud; 19.oktoobri 2018 seisuga ei olnud tarbijale telefoni tagastatud. Kaupleja on püüdnud müügieset parandada, kuid see ei ole kahe kuu kestel õnnestunud. VÕS § 223 lg 1 järgi loetakse müüja müügilepingut oluliselt rikkunuks muu hulgas ka siis, kui müügiesemena ostjale üleantud asja parandamine ebaõnnestub; samuti juhul, kui asja parandamisega põhjustatakse ostjale põhjendamatuid ebamugavusi (lg 2). Komisjoni hinnangul tuleb asja parandamine lugeda ebaõnnestunuks. Tarbija on toote puudusest ja mitmekuisest remondiperioodist tingituna olnud sunnitud ümber korraldama igapäevaselt vajaliku sideteenuse kasutamise. Komisjoni hinnangul on tegemist ebamugavusega, mida tarbija ei pea taluma. Oluliseks peetakse lepingu rikkumist muu hulgas juhul, kui kohustuse rikkumise tõttu jääb kahjustatud pool olulisel määral ilma sellest, mida ta õigustatult lepingust lootis. Komisjon on seisukohal, et müüja on lepingut oluliselt rikkunud. Tarbijal oli õigus lepingust taganeda ja sellest tulenevalt on ostuhinna tagastamise nõue põhjendatud.
VÕS § 3 p 1, § 208, § 217 lg 2 p 8 ja 6, § 218, § 100, § 223 lg 1, § 116 lg 1.
Novatours OÜ ei 03.12.2018 6-1/18-007372-013 Novatours OÜ: pakettreisi hinna alandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007372.pdf
Märksõnad: Pakettreisi hinna alandamine, eestikeelne teenus, mittevaralise kahju hüvitamine
Reisija puudulik keeleoskus oli takistuseks reisil ekskursioonide valikul ja nendel osalemisel. Tarbija soovis reisi hinna alandamist. Komisjoni hinnangul ei järginud tarbija kohustust teatada rikkumisest vahetult teenuse osutajale ning võib järeldada, et kauplejal puudus piisav informatsioon rakendamaks vajalikke abinõusid eeldatava rikkumise kõrvaldamiseks.
VÕS § 101 lg 1 p 5; VÕS § 866, VÕS § 875 lg 1, VÕS § 877 lg 1
Osaühing EUROPARK ESTONIA ei 03.12.2018 6-1/18-007674-008 Europark Estonia OÜ: leppetrahvi tühistamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007674.pdf
Märksõnad: leppetrahvi tühistamine
Kaupleja koostas tarbijale leppetrahvinõude, mille järgi peab tarbija tasuma nõuetevastase parkimise eest 30.00 eurot leppetrahvi. Tarbija on seisukohal, et korteriomandi omanikuna on tal kaasomanike vahel sõlmitud lepingu alusel õigus kasutada ehitise 0-korrusel asuvat laadimisestakaadi oma korteri reaalosa teenindamiseks. Kaupleja on leppetrahvi kohaldamisel tuginenud OÜ Kinnisvaraekspert Tallinn, OÜ Tornimäe Ärikeskus ja OÜ Tornimäe Hotell sõlmitud lepingule, mille esemeks on parkimise korraldamine ja parkimiskontrolli teostamine. Komisjon ei nõustu tarbija seisukohaga ja selgitab, et parkimise korraldaja sõlmib tähistatud parkimiskohta kasutada sooviva autojuhiga lepingu parkimisala kasutamiseks pakkumuse esitamise ja sellega nõustumise teel. Parkimisleping loetakse sõlmituks hetkest, kui parkla kasutaja oma juhitud sõiduki tähistatud parkimisalale pargib.
VÕS § 3 p 1, VÕS õ 158 lg 1, TKS § 1 lg 6
Wraith Invest OÜ ei 03.12.2018 6-1/18-009108-010 OÜ Wraith Invest (www.hansapost.ee) : ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-009108.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, ostuhinna tagastamine, ekspertiisi korraldamine
Tarbijal lasub kohustus tõendada tootes puuduse esinemist, seadusest ei tulene, et kohaseks tõendiks on üksnes eksperdi arvamus.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217, VÕS § 218, VÕS § 222, VÕS § 223 lg 1
Osaühing VENTEX GRUPP ei 03.12.2018 6-1/18-007054-010 OÜ Ventex Grupp: ettemaksu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007054.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, leping osaliselt täitmata, lepingust taganemine
Sisu: tarbija tellis kauplejalt köögimööbli valmistamise ja paigaldamise. Kaupleja hilines mööbli valmistamisega ning paigaldas selle üksnes osaliselt. Tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja on lubanud lepingut täita, kuid ei ole seda teinud. Komisjoni hinnangul on kaupleja lepingut oluliselt rikkunud ning tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 636, § 116, § 188 lg 1, § 189 lg 1
OSAÜHING INTEKSIL jah 03.12.2018 6-1/18-004009-015 Inteksil OÜ: ostuhinna tagastamine ja transpordikulu hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-004009.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine ja transpordikulu hüvitamine
Tarbija on tellinud kauplejalt kaks siseukse komplekti, millel paar kuud hiljem esinesid mitmed puudused. Kaupleja selgitab, et puudused võivad olla tingitud asjaolust, et uste komplektid tuleb paigaldada kõrge kvalifikatsiooniga spetsialisti poolt ning sellisel juhul poleks pretensioone tekkinud. Esitatud materjalide pinnalt hindas komisjon, et uste kvaliteet ei vasta samalaadsete toodete keskmisele kvaliteedile, mida tarbijal oli alust eeldada ning tegemist on asja lepingutingimustele mittevastavusega.
VÕS § 3 p 1, VÕS § 217 lg 2 p 2 ja p 6, VÕS § 222, VÕS § 223 lg 1 ja lg 2, VÕS § 189 lg 1
SmartEST Baltics OÜ jah 03.12.2018 6-1/18-007645-013 Komisjoni otsus avaldamiseks Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007645.pdf
Märksõnad: GPS-seadme remont, kahju hüvitamine
Tarbija sõnul teostas kaupleja ekraanikile tööd ebkvaliteetselt ja kilele jäid mullid alla ning tarbija pöördus tagasi. Kaupleja üritas puudust kõrvaldada, kuid lõhkus selle käigus GPS-i puutetundliku ekraani. Sellest tulenevalt oli tarbija sunnitud ostma uue seadme, sest teda ootas ees reis. Kaupleja oma süüd ei tunnistanud ja kokkuleppele ei jõutud. Komisjon otsustas, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele, sest tarbija võis töö iseloomu arvestades eeldada, et töö teostatakse seadet kahjustamata. Eeldatakse, et kahjutused, mis on tekkinud asjale kaupleja valduses olles, on tekitatud töövõtja poolt. Kaupleja ei ole vastupidiseid tõendeid esitanud. Kauplejal tuleb hüvitada asja parandamise kulud, mis on vajalikud asja viimiseks kahjustuseeelsesse seisundisse.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 641 lg 2 p 5, VÕS § 640 lg 2, VÕS § 642 lg 3, VÕS § 127 lg 1, VÕS § 132 lg 3
Optimus Mööbel OÜ ei 03.12.2018 6-1/18-008167-013 Optimus Mööbel OÜ: lepingust taganemise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008167.pdf
Märksõnad: kattemadrats, Optimus Mööbel OÜ, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija tellis artikkel nr 82375 tootenimetusega 120/200 Kingtonic lateks kattemadratsi (non-standard size) mõõtutega 110*190. Kauba kättesaamisel Tarbijale esitatud dokumendis on muutunud toote artikkel ja kauba nimetus (artikkel nr 104891 tootenimetusega 120/200 Kingtonic lateks õhuke madrats/kattemadrats/madratsikate (110*190). Kaupleja on möönnud toote mittevastavust lepingule, märkides 11.10.2018 vastuses, et tellis tarbija kirjeldusele vastava uue toote. Kaupleja vastusest ega ka lisadest ei selgu, millise artiklinumbriga madrats telliti. Komisjon leidis, et lepingule mittevastava toote tarnimisega jäi tarbija olulisel määral ilma sellest, mida ta lepingust õigustatult lootis. Komisjon leidis eelnevast lähtudes, et tarbijal oli õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
TKS § 9, 40 lg 1-3; 57; 58, VÕS § 208 lg 1,4, 218 lg 2, 76 lg 1, 217 lg 1 ja lg 2 p 1, 100, 101, 116 lg 1, lg 2 p 1, 223 lg 1, 114, 189 lg 1
DRP Auto OÜ ei 30.11.2018 6-1/18-006267-013 DRP Auto OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-006267.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija viis oma sõiduki kaupleja juurde remonti. Peale remonti sai tarbija sõidukiga sõita paar päeva, kui sõiduk enam ei käivitunud. Tarbija sõnul märkas ta sõiduki mootorikatte eemaldamisel, et hammasrihma rullikupolt on murdunud ja keere oli üle keeratud, mistõttu olid kahjustada saanud ka teised mootoridetailid. Kaupleja asendas purunenud detailid uutega ja tagastas sõiduki. Tarbija selgitab, et sõiduki mootori töö on häiritud, sõidul ilmnevad mootorist kõrvalhelid ja külma mootoriga mootor suitseb. Kaupleja sõnul on sõiduki mootori suitsemine seotud pihustitega, mis ei ole kuidagi seotud mootoririhma vahetusega. Komisjon on seisukohal, et kuna kaupleja teostas sõidukil hammasrihma vahetuse, siis on kaupleja vastutav hammasrihma vahetusest tuleneda võivate mootorikahjustuste eest.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 4, VÕS § 642 lg 2
OÜ KODUKOMFORT ei 29.11.2018 6-1/18-005083-017 OÜ Kodukomfort: lepingu täitmine/kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-005083.pdf
Märksõnad: köögimööbel, kahju hüvitamine, lepingu täitmine
Tarbija esitas kauplejale peale 1,5 aastat pretensiooni mööbli kvaliteedi osas (ustelt koorus värvi, töötasapind on paisunud) ning tellis ka omapoolse ekspertiisi, mis tuvastas samuti osaliselt vigu. Kaupleja hinnangul olid vigastused tekkinud ekspluatatsiooni käigus ja tekkinud sõrmedega uste sisepinnalt tõmmates. Lisaks ei ole tarbija teavitanud puudustest õigeaegselt, vaid on väidetavat puuduste mööblit edasi kasutanud. Komisjon asus seisukohale, et tarbija avaldus tuleb rahuldamata jätta. Komisjoni hinnangul on kaupleja esitatud tõendid kaalukamad, kuivõrd tarbija poolt esitatud konsultatsiooniaktist ei selgu, milliste testide põhjal ekspert järeldusteni on jõudnud. Samuti nõustub komisjon kauplejaga selles osas, et sellised uste kahjustused ei teki ühe päevaga ja nendest oleks tulnud teavitada koheselt. Esitatud tõendid ei ole piisavad, et tõendada kauplejapoolset lepingurikkumist. Kahju tekkimiseks peab tarbija tõendama kahju tekkimist ja kahju suurust. Selliseid tõendeid tarbija esitanud ei ole.
VÕS § 214 lg 2, VÕS § 101 lg 3, VÕS § 644 lg 1, VÕS § 115, VÕS § 127, VÕS § 128 ja VÕS § 112
Telia Eesti AS ei 29.11.2018 Telia Eesti AS: asja asendamine või raha tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav 6-1-18-008543 otsus.pdf
Märksõnad: nutitelefon, IP67 kaitseklass, veekahjustus, niiskuskahjustus, Telia Eesti AS, asja asendamine või raha tagastamine;
Sisu: Tarbija väitel puutus tema telefon kokku vähese veega. Kaupleja poolt volitatud ekspert on oma arvamuses tuginenud asjaolule, et seadme sees on ulatuslik korrosioon ja oksüdeerumine, mis tavaliselt ei teki kokkupuutel puhta veega. Vedeliku jäljed ja oksüdeerumine on leitav igas seadme osas. Vastav kahjustus ei saa tekkida lühikesel kokkupuutel puhta veega. Kaupleja märgib, et veekindlus ei ole võrdsustatav vedelikukindlusega ehk tagatud ei ole telefoni kaitse kokkupuutel muude vedelikega nagu näiteks kohv, limonaad, soolane vesi jne (IP67 klassi välistavad tingimused). Samuti ei ole veekindlus püsiv omadus. Kaupleja on müügilepingu tingimusena sätestanud, et telefon on IP67 klassi veekindlusega ning seetõttu ei ole tegemist kauplejapoolse lepingu rikkumisega, kui vedelikukahjutuse on põhjustanud muu vedelik. Kuna puudub kauplejapoolne müügilepingu rikkumine, ei ole tarbijal õigust kauplejalt telefoni asendamist või selle eest makstud hinna tagastamist nõuda;
VÕS § 208 lg 4, § 217, § 217 lg 2 punkti 1.
LMT Retail & Logistics SIA Eesti Filiaal ei 29.11.2018 6-1/18-005023-019 Komisjoni otsus avaldamiseks Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005023.pdf
Märksõnad: mobiiltelefon, kahju hüvitamine
Tarbija tellis kauplejalt tasulise töö telefoni ekraani, tagakaane jne vahetuseks ja suurema osa töö maksumusest kandis kindlustusandja. Mingil hetkel hakkasid telefoni töös ilmnema vead ja tarbija pöördus telefoni ostukohta, kus tuvastati, et tegemist on vedelikukahjustusega ja pakuti tasulist remonti, millest tarbija keeldus. Kuna tarbija esialgse töö teostaja hinnanguga ei nõustunud, siis esitas ta omapoolse ekspertiisi, sest ei olnud nõus, et on vedelikukahjustuse ise tekitanud.Tarbija soovis teleoni eest tasutud osamaksete hüvitamist. Kaupleja seisukoht oli, et tööd on teostatud kvaliteetselt ja seade läbis kvaliteeditestid. Tarbija teistkordsel pöördumisel fikseeriti SIM-kaardi pesa juurest telefoni sattunud vedelik, mis ei ole nende tööga seoses.Komisjon asus seisukohale, et tarbija on tõendanud kaupleja poolt teostatud töö puudusi ja puuduste iseloomu oleks saanud tesitmoodi hinnata, kui kaupleja oleks esitanud testid, millele ta viitas, lisaks ei ole kaupleja esitanud ka muid tõendeid. Lisaks ei teavitatud tarbijat, et telefon oli "avatud" kujul. Kokkuvõtvalt pidi kaupleja töö mittevastavusest teadma ja vastutab selle eest. Tarbija nõue kuulub rahuldamisele.
VÕS § 641 lg 5 p 2, VÕS § 642 lg 2, VÕS § 644 lg 1, VÕS § 644 lg 3, VÕS § 645 lg 1 p 2
MP Kaubandus OÜ ei 27.11.2018 6-1/18-007860-009 MP Kaubandus OÜ: asja asendamine või lepingu alusel tasutud hinna tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007860.pdf
Eriarvamus 6-1-18-007860.pdf
Märksõnad: asja asendamine
Tarbija ostis 22.09.2016 kaupleja e-poest www.kaekellad.ee Vector Luna nutikella. Mõni aeg hiljem tekkisid kella ekraanile "surnud pikslid" ning kaupleja asendas kella uuega. Tarbija võtab kauplejaga uuesti ühendust, kuna asenduskella ei ole võimalik tööle saada. Tarbijale saadetakse teine asenduskell, mis samuti ei ühildu tarbija telefoniga ning ei "leia telefoni üles". Tarbija leiab, et kaupleja kodulehel avaldatud informatsiooni kohaselt peab kõnealune nutikell olema võimeline ühilduma kõigi suuremate tootjate mobiiltelefonidega, millel on kasutuses mõni peamistest operatsioonisüsteemidest (nt Android või iOS). Tarbija ei ole komisjonile esitanud tõendeid selle kohta, et nutikell tema mobiiltelefoniga ei ühildu. Komisjon on seisukohal, et nutikell ei olnud lepingutingimustele mittevastav selle üleandmise hetkel tarbijale ja müüja ei ole oma lepingulist kohustust, anda üle lepingu tingimustele vastav asi, tarbija ees rikkunud.
VÕS § 52, VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1 ja lg 2, VÕS § 218 lg 1
Eriarvamus asjas 6-1/18-007860
Baltest Mööbel OÜ ei 27.11.2018 6-1/18-005154-015 Baltest Mööbel OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-005154.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Kauplejalt tellitud köögimööbli mikrolaine- ja elektriahjule mõeldud kapp kukkus kokku, millega tekitati kahju. Kapi kokku kukkumise põhjuseks oli konstruktsiooni kandevõime ebapiisavus ahju kandmiseks. Kapi esimene ots ei pidanud köögitehnika raskusele vastu ja tüüblid murdsid läbi põhjaplaadi, mille tagajärjel kukkus kapp ülemise osaga vastu vastasseinas asuvat külmkappi. Kaupleja toob välja, et antud kahju põhjuseks ei olnud kapi konstruktsiooniviga, vaid kapi seina külge kinnitamata jätmine ning olukord, kus tehnika paigaldatakse enne kapi fikseerimist on töö teostaja otsus ja vastutus. Komisjon leiab, et teadaolevate asjaolude põhjal ei ole võimalik teha järeldust, et tarbijal puudus köögimööbli paigaldamisel tõene informatsioon. Köögimööbli kasutusjuhendis on kirjas, et põranda-, seina ja kõrged kapid peab kinnitama seina külge, kasutades selleks sobilikke kinnitusvahendeid ning arvestades seinamaterjali ja kinnitusvahendite etteantud kandevõimet. Antud juhul jättes raske köögitehnika jaoks mõeldud kapi seina külge kinnitamata on tarbija tootja nõudeid eiranud.
VÕS § 635 lg 1 ja 4, VÕS § 641 lg 1, VÕS õ 115 lg 1, VÕS § 101 lg 3
OÜ Dorada Trade ei 27.11.2018 6-1/18-007851-013 OÜ Dorada Trade, kauplus ZIP.home, ostusumma tagastamine, ekspertiisikulud Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007851.pdf
Märksõnad: diivanvoodi, OÜ Dorada Trade,kauplus ZIP.home, ostusumma tagastamine, ekspertiisikulud.
Sisu: diivanvoodi hakkas kriuksuma ning mitmekordne diivani parandamine ebaõnnestus; tarbija esitas omapoolse ekspertiisiakti, mille kohaselt ekspert oli tuvastanud tootmisdefekti. Komisjon tuvastas olulise lepingurikkumise ja seega tuleb kauplejal raha tagastada koos ekspertiisikuludega.
VÕS § 208 lg 4, 217 lg 1, 217 lg 2 p 6, § 101 lg 1 p 4 ja 116 lg-tes 1 ja 2, § 127 lg 1, § 189 lg 1.
Rävala Õigusbüroo OÜ ei 26.11.2018 6-1/18-007980-009 Rävala Õigusbüroo OÜ: lepingust taganemine, tuvastusnõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 18-007980.pdf
Märksõnad: käsundusleping, õigusabiteenus, tuvastusnõue
Komisjon nõustus tarbijaga selles, et kui Kaupleja oli ise üheks võlausaldajaks ja sõlmitud teenuselepingu eesmärgiks oleva tarbija laenude refinantseerimise osas esines huvidekonflikt. Käsundisaaja ehk kaupleja parimas huvis oli analüüsida eranditult kõiki tekkinud kohustusi ja nende vähendamise võimalusi. Käsundisaaja välistas enese kasuks tekkinud kohustuse käsitamise. Tarbija nõue, mis seisnes õigusabiteenuse eest tasu maksmata jätmises aga ei pruugi olla põhjendatud, kuivõrd teenusetasu mingis osas võib olla põhjendatud. Tarbija on hoopis õigus kaupleja vastu kaupleja tegevusest tulenevalt esitada kahju hüvitamise nõue.
TsÜS § 4, VÕS § 623 lg 3 ja 4
Active Internet OÜ ei 26.11.2018 6-1/18-007029-012 Active Internet OÜ (e-kauplus alfashop.ee): transpordikulu hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007029.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, kodumasinad, mööbel, lepingust taganemine, transpordikulud, lepingueelne teave, lepingutingimustele mittevastav kaup.
Sisu: Tarbija tellis Kaupleja e-kauplusest alfashop.ee sidevahendi abil miniköögi ning tasus selle eest. Kauba kättesaamisel selgus, et kaup ei vasta tellitule, kuna erineb kauba müügipakkumise juures olnud fotost. Tarbija taganes lepingust. Kaupleja ei tagastanud Tarbijale kauba tagastamise kulu, kuna selgitas, et kauba juures olnud foto on illustratiivse tähendusega. Komisjoni hinnangul on Kaupleja lepingut rikkunud andes üle asja, mis ei vasta müügipakkumisel olnud infole. Teave foto illustratiivsusest ning miniköögi osade kombineerimise võimalustest oleks pidanudolema toote juures selgelt välja toodud. Kauplejal on kohustus hüvitada lepingutingimustele mittevastava kauba tagastamise kulud.
VÕS § 7, § 56,§ 56`2 lg 4, § 101, § 188, § 189 lg 1, § 197, § 226 lg 1, TKS § 3, § 4
Studio Moderna OÜ ei 26.11.2018 6-1/18-007807-013 Studio Moderna OÜ (Top Shop kauplus): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007807.pdf
Märksõnad: sidevahendi abil sõlmitud leping, lepingust taganemine, kauba kasutamine
Sisu: tarbija tellis telefoni teel kauplejalt tolmuimeja ning soovis lepingust taganeda kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust. Kaupleja keeldus, kuna toode oli kasutatud. Komisjon leidis, et tarbijal on õigus lepingust taganeda, kuna toote kasutamine ei võta tarbijalt lepingust taganemise õigust. Kauplejal on kohustus tagastada kauba ostuhind koos seadusest tulenevate viivistega. Kauplejal on õigus nõuda seadme puhastamise kulu hüvitamist.
VÕS § 56 lg 1, § 54 lg 1, § 65 lg 2, § 57
Telia Eesti AS ei 26.11.2018 6-1/18-006147-013 Telia Eesti AS: asja asendamise või kahju hüvitamise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav 6-1-18-006147 Komisjoni otsus.pdf
Märksõnad: sideteenuse osutamise leping, seadmete müügileping, kahju hüvitamine
Komisjon leidis, et müügilepingust tulenevat rikkumist ei ole, sest seadmed vastasid lepingutingimustele VÕS § 217 lg 1 kohaselt ja hetkel saab Tarbija seadmeid teenuse tarbimiseks kasutada. Seetõttu ei ole tarbija nõue seadmete asendamiseks ega ostuhinna tagastamiseks põhjendatud. Tarbija väited sideteenuse lepingu rikkumistele on tõendamata ning ei saaks olla aluseks tarbija nõuete rahuldamisele, sets puudutavad eraldiseisvaid lepinguid.
VÕS § 217; VÕS § 208 lg 4
ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ jah 23.11.2018 6-1/18-008618-008 Onoff Jaekaubanduse OÜ: lepingu täitmise/lepingust taganemise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-008618.pdf
Märksõnad: lepingu täitmise/lepingust taganemise nõue
Tarbija poolt ostetud pesumasin on käinud kolmel korral remondis. Antud viga ilmneb lekkes pesuvahendi lisamise sahtlis, kust vedelik voolab mööda vasakut külge alla. Kaupleja selgitab, et seadmel on reaalselt viga esinenud üks kord, teistel kordadel ei ole viga tuvastatud ning töö on teostatud hoolduse garantiina. Komisjon leidis, et nõue tuleb jätta rahuldamata, kuna tarbija ei ole komisjonile esitanud tõendeid, millest nähtuks asja lepingutingimustele mittevastavus selle üleandmise ajal tarbijale või kaupleja väidete tegelikkuse mittevastavus.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 218 lg 2
osaühing Inchcape Motors Estonia ei 15.11.2018 6-1/18-005496-011 OÜ Inchcape Motors Estonia: puuduste kõrvaldamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005496.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, puuduste kõrvaldamine
Tarbija arvates on kaupleja varjanud auto varasemaid puudusi(pamper pahteldatud ja värvitud, esitules pragu, küljepeegel ei ole originaal jne),mis on seotud liiklusavariiga ja andnud talle teadlikult valeinfot. Kaupleja selgitas omavahelise suhtluse käigus tarbijale, et enne ostu on autot kontrollitud Audi esinduses ja seal selliseid puuduseid auto ülevaatuse käigus ei tuvastatud. Komisjoni seisukoht oli, et tarbija nõue ei kuulu rahuldamisele, sest auto puuduste kõrvaldamine peale avariid ja enne müüki, ei ole asja puudus. Samuti ei ole keelatud kasutada B-kategooria varuosi. Kokkuvõtvalt ei ole alust väita, et auto ei vasta müügilepingu tingimustele.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 217 lg 2 p 6
AS Lasita Aken jah 14.11.2018 6-1/18-005658-014 AS Lasita Aken: lepingust taganemine ja raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005658.pdf
Märksõnad: rõduuks, lepingust taganemine
Tarbija ei olnud rahul rõduukse värvimise kvaliteediga, sealjuures on rõduust kaupleja poolt juba varasemate avalduste käigus korduvalt värvitud, kui tulemus tarbijat ei rahuldanud, sest värv valgub osaliselt ja läbi värvi kumab tume laik. Kaupleja oli seisukohal, et tööd on teostatud kvaliteetselt ja tarbija poolt tehtud fotod on tehtud liiga lähedalt ja on pakutud erinevaid lahendusvariante. Komisjon asus seisukohale,et tarbija avaldus kuulub rahuldamisele ja fotodelt on näha värvi valgumine ja värvist läbi kumav must laik.Kaupleja ei ole oma väiteid kuidagi tõendanud. Teostatud töö peaks olema ka esteetiliselt vstuvõetav ning defektid ei tohiks olla silmatorkavad. Toote puuduste kõrvaldamine on korduvalt ebaõnnestunud. Rõduuks tuleb demonteerida päeval, kui tarbija ostab uue rõduukse.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1, lg 2, VÕS § 189 lg 1
Leiti 2149 otsust1 2 3 4 .. 54